Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 72. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o oblikovanju cen učbenikov, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o shemah neposrednih plačil, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.6. Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.7. Predlog sprememb št. 1 Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.8. Predlog soglasja h Ključnim elementom finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014–2020, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.9. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.10. Predlog sporazuma o prenehanju koncesijske pogodbe št. 35503-18/2005 z dne 25. 7. 2005 za rabo vode iz vrtine DANA – D-1/02, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.11. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.12. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-21-0010 Gradnja prizidka k objektu CIRIUS Kamnik v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.13. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-21-0013 Rekonstrukcija in energetska prenova SŠTS Šiška v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.14. Združeno peto in šesto periodično poročilo Republike Slovenije na podlagi Konvencije o otrokovih pravicah in poročila o ukrepih, sprejetih za uveljavitev določb izbirnih protokolov, poročevalec: Janez Cigler Kralj    Gradivo

1.15. Poročilo za leto 2020 o izvajanju Strategije sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch    Gradivo

1.16. Poročilo Inšpekcijskega sveta za leto 2020, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Zelene knjige o staranju - Spodbujanje solidarnosti in odgovornosti med generacijami, poročevalec: Janez Cigler Kralj

1.18. Predlog spremembe Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč za podporo iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, poročevalec: Janez Cigler Kralj

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Evropskem vrhu o raziskavah na področju raka 3. maja 2021 v Portu, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Ministrski konferenci COST 4. maja 2021 v Portu, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.22. Izhodišča za delovni obisk ministra za zdravje Janeza Poklukarja od 10. do 12. maja 2021 v Bruslju, poročevalec: Janez Poklukar

1.23. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na Svetu za zunanje zadeve v sestavi ministrov za obrambo Evropske unije 6. maja 2021 v Bruslju, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.24. Izhodišča za udeležbo ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na virtualni konferenci Socialne platforme pod naslovom "Building Social Europe" 5. maja 2021, poročevalec: Janez Cigler Kralj

1.25. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na neformalnem avdio-videokonferenčnem zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 29. aprila 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.26. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o potrditvi prenehanja veljavnosti sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o zaščiti in spodbujanju vlaganj, poročevalec: dr. Anže Logar

1.27. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o izvajanju in zagotavljanju podpore države gostiteljice na vaji Immediate Response/Takojšen odgovor 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.28. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora o zagotavljanju podpore države gostiteljice za nacionalne povezane vaje Defender Europe 21 na Madžarskem, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.29. Predlog za včlanitev Republike Slovenije v donatorski sklad Evropskega inštituta za gozdove, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.30. Izhodišča za srečanje ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z ministrom za zunanje zadeve Japonske Toshimitsu Motegijem 30. aprila 2021 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.31. Izhodišča za pogovore predstavnikov Vlade Republike Slovenije ob uradnem obisku ministra za zunanje zadeve Republike Turčije Mevluta Çavuşoğluja 4. maja 2021 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.32. Izhodišča za virtualno udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja in ministra, pristojnega za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvonka Černača na letnem Forumu Strategije EU za jadransko jonsko regijo in Jadransko jonske pobude 11. in 12. maja 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.33. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

1.34. Predlog mnenja o Predlogu dopolnitve Poslovnika državnega zbora, poročevalec: Boštjan Koritnik    

1.35. Predlog mnenja o Predlogu dopolnitve Poslovnika državnega zbora, poročevalec: Boštjan Koritnik   

1.36. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Poročilo o izvajanju nadzora cepljenja proti SARS-CoV-2, poročevalka: Eva Kompan

2.2. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalka: Eva Kompan

2.3. Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa SARS-CoV-2, poročevalec: dr. Anton Olaj

2.4. Predlog odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

2.5. Predlog odloka o spremembah Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost pri uvozu, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

2.6. Predlog odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

2A. Načrt za okrevanje in odpornost – 3. obravnava, poročevalec: Zvonko Černač  Gradivo  

2B. Program stabilnosti 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih – skrajšani postopek, poročevalec: Janez Cigler Kralj    Gradivo

4. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o žrtvah vojnega nasilja – skrajšani postopek, poročevalec: Janez Cigler Kralj    Gradivo

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 – skrajšani postopek, poročevalec: Janez Cigler Kralj    Gradivo

6. Predlog izhodišč za nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede odprave varčevalnih ukrepov na področju povračil stroškov in drugih prejemkov javnih uslužbencev, zamika izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresa za letni dopust za leto 2021, poročevalec: Boštjan Koritnik

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

7.1. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za hrano in ribištvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

7.2. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

7.3. Predlog imenovanja javnega uslužbenca v uradniški naziv prve stopnje: višji sekretar v Ministrstvu za finance

7.4. Predlog imenovanja javne uslužbenke v uradniški naziv prve stopnje: višji sekretar v Ministrstvu za finance

7.5. Predlog imenovanja visokega predstavnika Slovenije, ki bo med predsedovanjem Slovenije Svetu EU zastopal Svet EU v odnosih z Evropskim parlamentom

7.6. Predlog soglasja k povišanju v generalski čin

7.7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Dom upokojencev Sežana

7.8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Nova Gorica

7.9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

7.10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Srednja šola za oblikovanje Maribor

7.11. Predlog imenovanja članov v Svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7.12. Predlog seznanitve z odstopno izjavo člana Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve in imenovanje predstavnice ministrstva, pristojnega za energetiko, v Upravni odbor ter predlog za imenovanje predstavnika delavcev, v Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve in za razrešitev člana Upravnega odbora

7.14. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za implementacijo projekta povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij (interoperabilnost), poročevalec: Aleš Hojs

7.15. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Stalne medresorske koordinacijske skupine za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti

7.16. Predlog sklenitve pogodbe o ciljih in pričakovanih rezultatih dela direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

7.17. Predlog Spremembe priloge 1 Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10003-19/2013/8 z dne 11. 7. 2013 – Seznam delovnih mest v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju

7.18. Predlog sklepa o uvrstitvi območij, na katerih javnim uslužbencem, ki opravljajo delo v tujini, pripada dodatek za posebne življenjske razmere v tujini

7.19. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije iz naslova izvajanja javne službe za leto 2020

7.20. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Inštituta za hidravlične raziskave iz naslova izvajanja javne službe za leto 2020

7.21. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice gradnje, dostopa, vzdrževanja in rekonstrukcije javnega vodovodnega omrežja v k. o. 1726 Šentpeter v lasti Univerze v Ljubljani in uporabi Medicinske fakultete

7.22. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. na nepremičninah, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. Murska Sobota – Počivališče Murska Sobota

7.23. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS d. d. na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

8.1. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za ekonomsko in fiskalno politiko v Ministrstvu za finance, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8.2. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za finance, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za starejše in deinstitucionalizacijo v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

8.4. Predlog sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev, poročevalec: Boštjan Koritnik