Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 71. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o izvajanju uredbe (EU) glede neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2021 in Poročilo o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2020, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.4. Predlog spremembe in dopolnitve Srednjeročnega obrambnega programa Republike Slovenije 2018–2023, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.5. Predlog izhodišč in usmeritev raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2021–2030, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.6. Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2020, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.7. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku pred Sodiščem Evropske unije v zadevi Mnenje (Avis) 1/20 – združljivost člena 26 posodobljene Pogodbe o energetski listini s Pogodbama, zlasti s členoma 19 Pogodbe o Evropski uniji in 344 PDEU – uporaba mehanizma za reševanje sporov znotraj Evropske unije, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru za ekološke proizvode, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi, v zvezi s sprejetjem njegovega poslovnika, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.9. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Oblikovanje Evrope, odporne proti podnebnim spremembam – nova strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo), poročevalec: Janez Poklukar

1.11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za državljane tretjih držav, ki se zakonito zadržujejo ali zakonito prebivajo na ozemlju držav članic, med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo), poročevalec: Janez Poklukar

1.12. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na vaji kriznega upravljanja Evropske unije »EU Integrated Resolve 2020 – EU IR20«, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za okolje 23. aprila 2021, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za kmetijstvo 26. aprila 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.15. Izhodišča za srečanje ministra za javno upravo Boštjana Koritnika s predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Generalnega sekretariata Sveta v okviru priprav na predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021 27. aprila 2021 v Bruslju, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.16. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na političnem seminarju na temo Strateškega kompasa na ravni ministrov za obrambo Evropske unije 23. aprila 2021 v Lizboni, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.17. Izhodišča za obisk delegacije Republike Slovenije v Republiki Estoniji, Zvezni republiki Nemčiji in na agenciji EU-LISA 28. aprila 2021, poročevalec: Aleš Hojs

1.18. Informacija o nameravanem podpisu Pisma o nameri med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Italijansko vesoljsko agencijo o sodelovanju na področju vesoljskih dejavnosti v miroljubne namene, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.19. Informacija o nameravani podpori Skupne izjave ministrov za turizem držav članic EU o Digitalnem zelenem certifikatu za pospešitev proste mobilnosti med COVID-19 pandemijo, poročevalec: Zdravko Počivalšek  

1.20. Izhodišča za obisk ministrice za zunanje zadeve Kraljevine Švedske Ann Linde 26. aprila 2021 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.21. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.22. Poročilo o realizaciji 4. in 5. točke Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 za »Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah« v zvezi s Sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa št 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015, v času od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.23. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 - skrajšani postopek, poročevalec: Janez Cigler-Kralj  

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalka: Eva Kompan

2.2. Poročilo o izvajanju nadzora cepljenja proti SARS-CoV-2, poročevalka: Eva Kompan

2.3. Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), predlagatelj: dr. Anton Olaj

2.4. Predlog odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

2.5. Predlog odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.6. Predlog odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.7. Predlog odloka o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.10. Predlog odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.12. Predlog odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.13. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.14. Predlog odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

3. Poročilo o razvoju 2021, Poročevalka: mag. Marijana Bednaš   Gradivo

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju – prva obravnava, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

5. Predlog zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije – prva obravnava, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

7. Predlog zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja – prva obravnava, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

7A. Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi - prva obravnava (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah – skrajšani postopek, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

8A. Predlog resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

8B. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, poročevalec: Boštjan Koritnik  

9. Predlog za uvrstitev novega projekta 2337-21-0002 Preprečevanje in nadzor afriške prašičje kuge v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

9A. Predlog stališča do ocene Fiskalnega sveta Republike Slovenije glede proračunskih dokumentov za obdobje od 2021 do 2024, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

10. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

10.1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za medije v Ministrstvu za kulturo

10.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo

10.3. Predlog imenovanja direktorja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

10.4. Predlog imenovanja direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve

10.5. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju generalnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana

10.6. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Inštituta za kovinske materiale in tehnologije

10.7. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje

10.8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Doma upokojencev Ptuj

10.9. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Upravni odbor Slovenskega inštituta za standardizacijo

10.10. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika Republike Slovenije v Svet Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR)

10.11. Predlog razrešitve namestnika člana ter imenovanje nove namestnice člana v Ekonomsko-socialnem svetu

10.12. Predlog odpoklica članice in imenovanja člana Upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije

10.13. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Geološkega zavoda Slovenije in pomočniku direktorja iz naslova izvajanja javne službe za leto 2020

10.14. Predlog pooblastila za zastopanje Republike Slovenije v postopku dedovanja v Republiki Italiji v zvezi z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije

10.15. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč v k. o. 2171 Dovje in k. o. 2169 Kranjska Gora v last Občine Kranjska Gora

10.16. Predlog soglasja ustanovitelja k sklenitvi Dogovora v zvezi z razdelitvijo nepremičnine ID znak stavba 1737- 390 s pripadajočim zemljiščem in izvedbo gradbenih del v uporabi Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru

11. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

11.1. Predlog za razrešitev in imenovanje članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport, poročevalka: dr. Simona Kustec

11.2. Predlog razrešitve članice in imenovanje članice Upravnega odbora Univerze v Mariboru, poročevalka: dr. Simona Kustec