Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 40. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč v k. o. 2171 Dovje in v k. o. 2169 Kranjska Gora, v last Občine Kranjska Gora, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

2. Predlog soglasja ustanovitelja k sklenitvi Dogovora v zvezi z razdelitvijo nepremičnine ID znak stavba 1737- 390 s pripadajočim zemljiščem in izvedbo gradbenih del v uporabi Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, Poročevalka: dr. Simona Kustec

3. Predlog določitve Ministrstva za notranje zadeve za upravljavca poslovnih prostorov v stavbi ID znak: stavba 657-1746, k. o. 657 Maribor Grad stavba 1746, na naslovu Maribor, Trg Leona Štuklja 10, stoječe na zemljišču ID znak: parcela 657 1703, k. o. 657 Maribor Grad parcela 1703 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

4. Predlog določitve Doma počitka Mengeš za upravljavca zemljišča v k.o.1938 Mengeš (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

5. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč na območju koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

6. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Geološkega zavoda Slovenije in pomočniku direktorja iz naslova izvajanja javne službe za leto 2020, Poročevalka: dr. Simona Kustec

7. Predlog pooblastila za zastopanje Republike Slovenije v postopku dedovanja v Republiki Italiji v zvezi z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Jurij Groznik

8. Predlog mnenja o podelitvi madžarskega državnega odlikovanja »Srebrni križ za zasluge« slovenski državljanki (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

9. Predlog soglasja k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve Republike Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

10. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za medije v Ministrstvu za kulturo, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

10A. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju generalnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, Poročevalec: Janez Poklukar

11. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

12. Predlog imenovanja direktorja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

13. Predlog imenovanja direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

14. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Inštituta za kovinske materiale in tehnologije, Poročevalka: dr. Simona Kustec

15. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

16. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Doma upokojencev Ptuj, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

17. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Upravni odbor Slovenskega inštituta za standardizacijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

18. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika Republike Slovenije v Svet Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

19. Predlog razrešitve namestnika člana ter imenovanje nove namestnice člana v Ekonomsko-socialnem svetu, Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

20. Predlog odpoklica članice in imenovanje člana Upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar