Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 197. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja – prva obravnava, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi – skrajšani postopek, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev – skrajšani postopek, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

4. Predlog resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

5. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen-apnenec v pridobivalnem prostoru Gabrovec (Vrbovo) 2 v občini Ilirska Bistrica, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

6. Predlog uredbe o embalaži in odpadni embalaži, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

7. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

8. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

9. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na obrambnem področju, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

10. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

11. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

12. Predlog odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

13. Predlog odločbe o zavrnitvi vloge za dostop do informacij javnega značaja za posredovanje kopije poročila Slovenske obveščevalno-varnostne agencije o izvedenih ukrepih pod št. 061-1/2020/7 z dne 30. 9. 2020, ki jih je upravna inšpektorica odredila po opravljenem inšpekcijskem pregledu v inšpekcijskem zapisniku pod št. 0610-531/2019-26 z dne 2. 9. 2020, predlagatelj: minister za javno upravo

14. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za rabo termalne vode iz vrtine V-3/84 za ogrevanje objektov na Izlakah, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

15. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

16. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o določitvi nosilcev sektorjev kritične infrastrukture Republike Slovenije in z njimi sodelujočih državnih organov, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

17. Predlog odgovora na mnenje Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o prepovedi gibanja v nočnem času in prepovedi združevanja z namenom protestiranja, predlagatelj: minister za notranje zadeve    

18. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

19. Predlog za uvrstitev novega projekta 1912-21-0001 RescEU - skladiščenje zalog zaščitne opreme v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

20. Letno poročilo Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

21. Poročilo glede opravljenega nadzora nad Družbo za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 10. do 31.12. 2020, predlagatelj: minister za finance

22. Poročilo o izvajanju izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 za leto 2020, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev), predlagatelj: minister za javno upravo

24. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede podaljšanja Konvencije o trgovanju z žitom iz leta 1995, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

25. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki ga Evropska unija zastopa v Mednarodnem svetu za tropski les v zvezi s podaljšanjem Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

26. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju pristojnosti Komisije za tune v Indijskem oceanu (IOTC), ter spremembi uredb Sveta (ES) št. 1936/2001, (ES) št. 1984/2003 in (ES) št. 520/2007', predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

27. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/625 glede uradnega nadzora nad živalmi in proizvodi živalskega izvora, ki se izvažajo iz tretjih držav v Unijo, da se zagotovi skladnost s prepovedjo nekaterih vrst uporabe protimikrobnih snovi, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

28. Informacija o nameravanem podpisu not o pristopu Kanade in Luksemburga k operativnemu in funkcionalnemu memorandumu Natovega centra odličnosti za kibernetsko obrambo (Nato CCD COE), predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

29. Informacija o nameravanem podpisu tehničnih dogovorov o prispevku Irske, Japonske in Koreje k delovanju Natovega centra odličnosti za kibernetsko obrambo (Nato CCD COE), predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

30. Informacija o nadaljevanju sodelovanja Republike Slovenije v razvoju projekta Information Management and Reporting System (iMARS) Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi do vključno leta 2024, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

31. Predlog materialne pomoči Črni gori, Severni Makedoniji in Srbiji za preprečevanje širjenja pandemije koronavirusa COVID-19, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

33. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na "Raisina Dialogue" v obliki avdio-video konference od 13. do 15. aprila 2021, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

34. Informacija o monotematskem virtualnem dialogu Komisarke Sveta Evrope za človekove pravice Dunje Mijatović s predstavniki državnih organov Republike Slovenije od 13. do 16. aprila 2021, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

35. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob njegovem obisku 14. aprila 2021 v Rimu, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

36. Predlog mnenja o Predlogu zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport   

37. Predlog odgovora na sklepe Odbora Državnega zbora za kulturo, sprejete ob obravnavi točke "Za takojšnjo obravnavo finančne in programske blokade slovenske filmske in avdiovizualne produkcije in urgentno zaščito filmskih delavcev", predlagatelj: minister za kulturo   

38. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

39. Predlog imenovanja generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

40. Predlog imenovanja direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, predlagateljica: vršilka dolžnosti generalnega sekretarja vlade

41. Predlog mnenja o kandidatih, prijavljenih na eno razpisano mesto kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu, predlagateljica: ministrica za pravosodje

42. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Izola, predlagatelj: minister za zdravje

43. Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica, predlagatelj: minister za kulturo

44. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Dom upokojencev Domžale, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

45. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Dom upokojencev Gradišče, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

46. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za varstvo in delo Golovec, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

47. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

48. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Republike Slovenije za otroke in družino, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

49. Predlog sklepa o imenovanju članov Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen, predlagatelj: minister za okolje in prostor

50. Predlog imenovanja so-predsedujočega na slovenski strani Medvladni slovensko-ruski komisiji za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

51. Predlog razrešitve predsednice Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in imenovanje nadomestne predsednice, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

52. Predlog poročila o uresničevanju Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leto 2020, predlagatelj: minister za javno upravo

53. Predlog seznanitve z namero za sklenitev sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke Republike Slovenije proti toženi stranki , predlagatelj: minister za javno upravo

54. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični parcela št. 1247/2 k. o. 1077 Celje, predlagatelj: minister za kulturo

55. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja za nepremičnino v uporabi Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

56. Predlog odvzema statusa javno dobro na nepremičninah v k. o. 2159 Brezje in v k. o. 2483 Razdrto, predlagatelj: minister za infrastrukturo