Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 68. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.2. Predlog sklepa o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2020, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o določitvi višine stroška dnevne materialne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj    Gradivo

1.4. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Vlade Republike Slovenije, poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar    Gradivo

1.5. Predlog koledarja državnih proslav in prireditev v letu 2021, poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

1.6. Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 do leta 2022, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.7. Predlog sklepa o določitvi Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve za zavezanca za organiziranje obveznega varovanja, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.8. Predlog sklepa o določitvi družbe Petrol, Slovenske energetske družbe, d. d., za zavezanca za organiziranje obveznega varovanja, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.9. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.10. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Ključnih elementov Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov 2011–2013 (PS1), poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.11. Predlog pogodbe o plačilu stroškov za upravljanje kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije za leto 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.12. Predlog mnenja Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.13. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MNZ, MGRT, MZ, MIZŠ) , poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.14. Poročilo o izvedenih dejavnostih pri uresničevanju ciljev Nacionalnega programa finančnega izobraževanja za koledarski leti 2019 in 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.15. Četrto poročilo Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2020, Odzivno poročilo družbe 2TDK, Družbe za razvoj projekta, d. o. o. in predlog stališča k Četrtemu poročilu Projektnega sveta za civilni nadzor, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.17. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)500/26 final z dne 3. 2. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/878 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.18. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)500/26 final z dne 3. 2. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/879 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Direktive 2014/59/EU glede sposobnosti kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo ter Direktive 98/26/ES v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2021/92 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2021 v vodah Unije in vodah zunaj Unije, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Pregled trgovinske politike – odprta, trajnostna in odločna trgovinska politika, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.21. Izhodišča za pogovore ob obisku evropske komisarke Ylve Johansson v Sloveniji na bilateralnem srečanju z ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom in ministrom za zunanje zadeve dr. Anžetom Logarjem 22. in 23. aprila 2021 v Ljubljani, poročevalec: Aleš Hojs

1.22. Informacija o nameravanem podpisu Memorandumov o soglasju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo in posameznimi državami članicami EU o uvedbi skupnih patrulj in drugih skupnih oblik ukrepanja za obvladovanje nezakonitih migracij na državni meji Republike Slovenije z Republiko Hrvaško, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.23. Predlog spremembe sklepa o vodenju koordinacije projekta nadaljevanja skupne razstave med republikami Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Severno Makedonijo, državami naslednicami nekdanje SFRJ in Črno goro in državo Bosno in Hercegovino v spominskem muzeju Auschwitz-Birkenau Więźniów Poljska, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualnem spomladanskem zasedanju Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada od 5. do 11. aprila 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.26. Predlog programa obeležitve 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne in neodvisne države Republike Slovenije (SLO30), poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar   

1.27. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

2B. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, poročevalec: Zvonko Černač    Gradivo

3. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu ter v magistrske študijske programe druge stopnje s koncesijo Univerze v Novi Gorici, Nove univerze, Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije ter Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici za študijsko leto 2021/2022, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

4. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko leto 2021/2022, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

6.1. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Calgaryju, v Kanadi

6.2. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Caloundri, v Avstraliji

6.3. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

6.4. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje

6.5. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo

6.6. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za logistiko in nabavo v Ministrstvu za notranje zadeve

6.7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za migracije v Ministrstvu za notranje zadeve

6.8. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za upravne notranje zadeve v Ministrstvu za notranje zadeve

6.9. Predlog za imenovanje članov strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor

6.10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Podbrdo

6.11. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Kamnik

6.12. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino

6.13. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugega tira železniške proge Divača – Koper

6.14. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za spremljanje aktivnosti na področju migracij

6.15. Predlog Spremembe Priloge 1 Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10003-19/2013/8 z dne 11. 7. 2013 – Seznam delovnih mest v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju

6.16. Predlog soglasja k Predlogu o dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2020 generalnemu direktorju in namestnikoma generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

6.17. Predlog odvzema statusa javnega dobra na nepremičnini v k. o. 615 Vukovje

6.18. Predlog odvzema statusa javnega dobra na nepremičninah v k. o. 2606 Semedela

6.19. Predlog vpisa lastninske pravice v korist Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. na nepremičninah, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. Podmežaklja (Počivališče Jesenice)

6.20. Predlog vpisa lastninske pravice v korist Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. na nepremičninah, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. Draga (Počivališče Podsmreka)

6.21. Predlog vpisa lastninske pravice v korist Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. na presežnem zemljišču, pridobljenem za potrebe gradnje avtocest

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

7.1. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, poročevalec: dr. Jože Podgoršek