Skoči do osrednje vsebine

Poslovanje organov državne uprave (tudi upravnih enot) bo med 1. in 11. aprilom 2021 prilagojeno

Zaradi izvajanja nujnih ukrepov za zajezitev širjenja tretjega vala epidemije in s tem okužbe z virusom SARS-CoV-2 bo od 1. do vključno 11. aprila 2021 prilagojeno tudi poslovanje organov državne uprave, saj bo po sklepu vlade veliko zaposlenih delalo od doma, koristilo dopust ali pa jim bo odrejeno čakanje na delo.

Po sklepu Vlade Republike Slovenije o nujnih ukrepih oziroma poslovanju ter izvajanju delovnih nalog organov državne uprave v času od vključno 1. aprila do vključno 11. aprila 2021 bo v teh dneh prilagojeno tudi delo upravnih enot, in sicer tako:

  • da bo na delovnih mestih prisotnih največ 20 odstotkov javnih uslužbencev upravne enote,
  • da bodo javni uslužbenci, ki jim delovni proces to omogoča, v največji možni meri delovne naloge opravljali na domu,
  • da bodo javni uslužbenci, ki jim delovni proces ne omogoča izvajanja delovnih nalog na domu, koristili letni dopust ali presežek ur,
  • da bodo javni uslužbenci, ki ne bodo izrabili letnega dopusta ali druge odsotnosti in jim delo na domu ne bo odrejeno, napoteni na čakanje na domu s pravico do nadomestila plače v skladu z zakonom,
  • da bo po potrebi možno koristiti ustrezno odsotnost za varstvo otrok.

Upravne enote bodo s 1. aprilom 2021 za obdobje enajstih dni uvedle še dodatne organizacijske in druge ukrepe za zajezitev širjenja virusne okužbe:

  • v obdobju od 1. aprila do vključno 11. aprila 2021 strank ne bodo naročali. Naročanje strank je izjemoma mogoče zgolj in samo za urejanje nujnih zadev oziroma upravnih storitev, kar morajo stranke utemeljiti;
  • stranke, ki so že naročene, vendar ne urejajo nujnih zadev oziroma se lahko izvedba upravne storitve preloži, bodo naprošene, da se prenaročijo na termin po 11. aprilu 2021;
  • neposredni stiki zaposlenih na upravni enoti s strankami bodo omejeni le na primere, ko stranka ureja nujne, neodložljive upravne zadeve, ki jih brez njene fizične prisotnosti ni mogoče urediti;
  • upravne enote bodo objavile obvestilo za stranke na svojih spletnih straneh, na oglasnih tablah na sedežu upravne enote in vseh krajevnih uradih.

Vodenje upravnih postopkov in odločanje v upravnih zadevah od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021

Usmeritev Vlade Republike Slovenije o omejenem poslovanju organov državne uprave od 1. do vključno 11. aprila 2021 zaradi zajezitve širjenja tretjega vala COVID-19 neposredno vpliva na vodenje upravnih postopkov in odločanje v upravnih zadevah.

Vlaganje vlog pri organih

Pisne in ustne vloge lahko stranke vlagajo neposredno pri organih samo ob predhodni najavi in ob uporabi zaščitne opreme v skladu s strokovnimi priporočili. V ta namen organi na javno dostopnem mestu in na spletni strani objavijo postopek naročanja, telefonske številke in elektronske naslove.

Priporoča se, da se stranke naroča za termine po 11. 4. 2021, če izvedba upravne storitve po tem datumu ne vpliva na pravni položaj vložnika. Organi naj sproti presojajo, ali bi stranka vlogo (brez škode za njen pravni položaj) lahko oddala po omenjenem datumu ali pa po elektronski ali navadni pošti.

Vlaganje vlog po elektronski poti

V tem obdobju lahko stranke vloge po elektronski poti lahko vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa. Identiteto vložnika se preverja na primer po njegovi EMŠO ali davčni številki.

Izvajanje ustnih obravnav

Organi v tem obdobju praviloma ne izvajajo ustnih obravnav. Že razpisani naroki se prestavijo na termine po 11. aprilu 2021, razen če organ presodi, da gre za zadevo, ki jo je treba zaradi potencialne škode za pravni položaj stranke ali zaščite javnega interesa izvesti pred tem datumom.

Pregledovanje dokumentov upravne zadeve

Pravica do pregledovanja dokumentov se, razen če to ni mogoče, izvaja tako, da se upravičeni osebi pošljejo kopije dokumentov po pošti.

Vročanje

Zaradi zmanjšanja stikov med vročevalcem in naslovnikom je priporočeno, da organi dokumente vročajo v elektronski obliki v »navaden elektronski predal«, če je stranka sporočila naslov predala. Osebno vročanje dokumentov v fizični obliki se prestavi na obdobje po 11. 4. 2021, razen v primerih, za katere organ presodi, da je vročitev treba opraviti zaradi potencialne škode za pravni položaj naslovnika ali škode za javni interes.

Oblika izdanih dokumentov

Ker bodo zaposleni v večjem številu opravljali delo na domu, opozarjamo na možnost izdaje odločb, sklepov in vseh drugih dokumentov v elektronski obliki; tudi če se vročitev izvede v fizični obliki (kadar se bo vročanje sploh opravljalo). Več o tem je objavljeno na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

Roki

Zaradi kratkotrajne spremembe v načinu dela se tek rokov od 1. do 11. 4. 2021 ne prekinja.

Če stranke zaradi ukrepov v zvezi z zmanjšanjem tveganja okužbe in s preprečevanjem širjenja covid-19 ne morejo izpolniti z upravnim aktom naložene (materialne!) obveznosti, se lahko podaljša rok za izpolnitev, če to zahteva stranka, razen če se izpolnitev nanaša na nujne ukrepe v javnem interesu ali bi z odložitvijo izpolnitve lahko nastala nepopravljiva ali težko popravljiva škoda.

Iz istih razlogov kot podaljšanje materialnega roka za izpolnitev obveznosti organ lahko podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, če bi bil sicer v zamudi.

Če stranke v obdobju med 1. in 11. aprilom 2021 ali sicer v času epidemije covid-19 ne bi mogle spoštovati procesnih rokov, se o podaljšanju rokov odloča po Zakonu o upravnem postopku (99. člen). Če se roki iztečejo v tem času, organom predlagamo večjo zadržanost pri nadaljnjih procesnih aktivnostih, na primer v smislu ne takojšnjega (naslednji dan po izteku roka) zavrženja zahteve zaradi nedopolnitve oziroma zavrnitve zaradi nepredložitve dokazov.

Če bodo organi do 1. 4. 2021 ali kasneje izdajali dokumente, v katerih bodo določali roke, naj se iztek roka določi po 11. 4. 2021, če okoliščine zadeve to dopuščajo.