Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 38. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o planinskih poteh, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1A. Predlog stališča do mnenja Državnega sveta k Poročilu o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, Poročevalec: Zvonko Černač

3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču, Poročevalec: Jernej Vrtovec

3A. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Vlade Republike Slovenije (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Mag. Janja Garvas Hočevar

4. Predlog sklepa o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2020, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog pogodbe o plačilu stroškov za upravljanje kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije za leto 2021, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6. Mnenje Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

7. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Ključnih elementov Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov 2011–2013 (PS1), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

8. Poročilo o izvedenih dejavnostih pri uresničevanju ciljev Nacionalnega programa finančnega izobraževanja za koledarski leti 2019 in 2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9. Četrto poročilo Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2020, Odzivno poročilo družbe 2TDK, Družbe za razvoj projekta, d. o. o. in predlog stališča k Četrtemu poročilu Projektnega sveta za civilni nadzor, Poročevalec: Jernej Vrtovec

10. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MNZ, MGRT, MZ, MIZŠ), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

11. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

12. Predlog sprememb in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13. Predlog poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za leto 2021, 47602-5/2021 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. ZADEVE EU

14. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)500/26 final z dne 3. 2. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/878 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

15. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)500/26 final z dne 3. 2. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/879 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Direktive 2014/59/EU glede sposobnosti kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo ter Direktive 98/26/ES v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2021/92 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2021 v vodah Unije in vodah zunaj Unije, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Pregled trgovinske politike – odprta, trajnostna in odločna trgovinska politika, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) 2. marca 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na neformalni videokonferenci ministrov, pristojnih za notranji trg in industrijo, 25. februarja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualnem spomladanskem zasedanju Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada od 5. do 11. aprila 2021, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

21. Poročilo o delovnem srečanju ministra za infrastrukturo Republike Slovenije Jerneja Vrtovca in ministra za morje, promet in infrastrukturo Republike Hrvaške Olega Butkovića 12. marca 2021 v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z odpravo dvojnega obdavčevanja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z uveljavljanjem ugodnosti iz mednarodnih pogodb, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z obravnavo tujih potrdil o davčnem rezidentstvu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z delom Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s sporom med podjetjem KŽK d. o. o., kmeti in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pripravo akcijskega načrta za ustavitev zmanjšanja ponorov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

28.  Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z Nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nika Prebila v zvezi z usklajevanjem Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

31. Predlog odgovora na pobudo Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance glede sproščanja posameznih dejavnosti v regijah z ugodnejšimi epidemiološkimi razmerami, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek