Skoči do osrednje vsebine

Soglasje vlade k Predlogom amandmajev k Predlogu Zakona o katastru nepremičnin

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o katastru nepremičnin.

S predlaganimi amandmaji se v pretežnem delu upoštevajo predlogi in pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in predlogi iz mnenj Mestne občine Ljubljana, Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. V predlagane amandmaje pa so vključeni tudi predlogi Ministrstva za okolje in prostor za izboljšanje besedila posameznih členov in za izvedbo zakona v podaljšanem roku (zaradi spremenjenega roka izvedbe projekta »Informacijska prenova nepremičninskih evidenc« v okviru Programa projektov eProstor).

S predlaganimi amandmaji se črtajo določene ureditve, ki jih določa že Zakon o splošnem upravnem postopku oziroma se tudi dopolnijo na način, da smiselno sledijo temu, kot npr. določitev izločitvenih razlogov pri prepovedi izdelave elaboratov. Prav tako so izvedene uskladitve z drugo zakonodajo, kot npr. z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih ter Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Izvedla se je uskladitev nekaterih pojmov skozi celoten predlog zakona in dopolnili nekateri zapisi, z namenom boljše jasnosti določb zakona. Dopolnjeni so nekateri strokovni pogoji pri izvajanju evidentiranja nepremičnin, kot na primer pri izračunu površin parcel. Prav tako sta bila sprejeta predloga amandmajev, ki urejata obveščanje o vpisu podatkov v kataster nepremičnin in ureditev vpisa spremembe bonitete zemljišč. Začetek uporabe zakona se prestavi na 4. april 2022.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor