Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 59. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-3/84 za ogrevanje objektov na Izlakah, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.4. Predlog programa razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2021–2025, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.5. Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2021, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.6. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v imenu novega zavoda »Združenje slovenskih pritrkovalcev«, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.7. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za državno cesto Podgora–Letuš - povezava na severni del tretje razvojne osi, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.8. Predlog sklepa o izvedbi vaje državnega pomena »Vaja POTRES 2021«, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.10. Predlog ugotovitve, da je projekt »Južna razbremenilna cesta na Bledu« prostorska ureditev državnega pomena, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.11. Predlog odgovora na dodatno poizvedbo Varuha človekovih pravic o zagotavljanju presoje sprejetih predpisov na človekove pravice in temeljne svoboščine, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.12. Informacija o izboru prijaviteljev v Republiki Sloveniji za kandidaturo za Evropska digitalna inovacijska stičišča, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.13. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MIZŠ, MF, Uprava RS za zaščito in reševanje, MDDSZ, MZ, Višje sodišče v Mariboru), poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.14. Predlog uvrstitve novega projekta 1714-21-0001 Začasne tehnične ovire na južni meji RS v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Aleš Hojs

1.15. Predlog uvrstitve novega projekta 1714-21-0002 Programska in strojna informacijska oprema IBM v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024, poročevalec: Aleš Hojs

1.17. Poročilo o delu Komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom za leto 2020, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.18. Program dela policije - Uprave kriminalistične policije na področju prikritih preiskovalnih ukrepov v letu 2021, poročevalec: Aleš Hojs

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podaljšanju trajanja žlahtniteljskih pravic v Skupnosti za vrsto beluš ter skupine vrst cvetoče čebulice, grmasto jagodičje in okrasne lesnate rastline, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekmovalnih in pravičnih trgih v digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih), poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/1862 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah glede vnosa razpisov ukrepov s strani Europola, poročevalec: Aleš Hojs

1.23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o računalniško podprtem sistemu za komunikacijo v čezmejnih civilnih in kazenskih postopkih (sistem e-CODEX) in spremembi Uredbe (EU) 2018/1726, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič   

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) 2. marca 2021, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.25. Pobuda za sklenitev sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Federativno Republiko Brazilijo o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov, poročevalec: Igor Eršte    Gradivo

1.27. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o podpori sistemskemu vmesniku (CSI) Centra za nadzor in poročanje (CRC), poročevalec: mag. Matej Tonin

1.28. Informacija o nameravanem odstopu od Tehničnega dogovora o popolnjevanju, financiranju in podpori Večnacionalnega združenega poveljstva ULM (MN JHQ Ulm), poročevalec: mag. Matej Tonin

1.29. Predlog za včlanitev Republike Slovenije v Odbor za miroljubno uporabo vesolja, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.30. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na srečanju ministrov za zunanje zadeve držav C5 1. marca 2021 v Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.31. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana, v funkciji ministra za razvojno sodelovanje, na virtualni mednarodni konferenci na visoki ravni v odziv na humanitarno krizo v Jemnu 1. marca 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.32. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), poročevalec: Darko Mehikić

2.2. Poročilo o izvajanju nadzora cepljenja proti (SARS-CoV-2), poročevalec: Darko Mehikić

2.3. Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: dr. Anton Olaj

2.4. Pregled števila inšpektorjev, nadzorov in ukrepov na inšpektorja ter nujnih nalog inšpekcij, poročevalec: Boštjan Koritnik

2.7. Predlog odloka o spremembah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.8. Predlog odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

2.9. Predlog odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.10. Predlog odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.11. Predlog odloka o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.12. Predlog odloka o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.13. Predlog odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, poročevalec: Janez Poklukar, dr. med.    Gradivo

3. Predlog zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank – nujni postopek, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – prva obravnava, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

4A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

4B. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika – prva obravnava, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič   

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije – skrajšani postopek, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

6A. Predlog mnenja o Predlogu priporočil v zvezi s pripravo nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, poročevalec: Zvonko Černač  

6B. Predlog odgovora na interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec, poročevalka: dr. Simona Kustec

6C. Predlog odgovora na interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

7. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

7.1. Skupščina družbe ELES, d. o. o. – Predlog dolgoročnega strateškega plana družbe ELES, d. o. o. za obdobje 2021–2025, poročevalec: Jernej Vrtovec

8. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

8.1. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

8.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije

8.3. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Celje

8.4. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

8.5. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Topolšica

8.6. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

8.7. Predlog imenovanja članov Sveta Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije

8.8. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava

8.9. Predlog imenovanja članov Nacionalnega sveta za bralno pismenost

8.10. Predlog imenovanja Komisije za podelitev spominskega znaka »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19« za leto 2021

8.11. Predlog razrešitve in imenovanja člana Upravnega odbora ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti

8.12. Predlog imenovanja slovenske predstavnice v upravnem odboru Eurimages

8.13. Predlog imenovanja visoke predstavnice Republike Slovenije za proračun Evropske unije

8.14. Predlog besedila javnega poziva za predlaganje kandidatov za zastopnika pacientovih pravic na območjih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Maribor, Območna enota Kranj, Območna enota Murska Sobota in Območna enota Ljubljana

8.15. Predlog sklepa o določitvi višine denarne Nagrade Republike Slovenije za prostovoljstvo in Priznanja Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2020

8.16. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji

9. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

9.1. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju opravljanja funkcije državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje, poročevalec: Janez Poklukar dr. med.

9.2. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za zdravstveno varstvo, poročevalec: Janez Poklukar dr. med.

9.3. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju opravljanja funkcije državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje, poročevalec: Janez Poklukar dr. med.

9.4. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje, poročevalec: Janez Poklukar dr. med.