Skoči do osrednje vsebine

Danes se začenja letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) je v lanskem letu za ukrepe kmetijske in ribiške politike izplačala 332 milijonov evrov. Danes pa se začenja kampanja zbirnih vlog za leto 2021, v okviru katere bodo vlagatelji zopet oddajali zahtevke za sheme neposrednih plačil in ukrepe razvoja podeželja v skupni vrednosti okrog 220 milijonov evrov.

Agencija je v zadnjem obdobju uvedla tudi številne novosti, ki poenostavljajo postopke, omogočajo hitrejšo obravnave vlog ter prispevajo k boljši obveščenosti vlagateljev.

V.d. direktorja AKTRP Ervin Kosi na današnji novinarski konferenci

V.d. direktorja AKTRP Ervin Kosi na današnji novinarski konferenci | Avtor AKTRP

1 / 2

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja AKTRP mag. Ervin Kosi je na današnji novinarski konferenci predstavil delo agencije v preteklem letu, v katerem je agencija upravičencem za ukrepe kmetijske in ribiške politike skupno izplačala 323 milijonov evrov, od tega 65 milijonov (20 %) slovenskih in 267 milijonov (80 %) evropskih sredstev. Agencija je tudi lani največ izplačala za zahtevke zbirnih vlog (za leti 2019 in 2020), skupno 226 milijonov evrov. Agencija je sicer v obdobju 2015-2020 izplačala skupno 1,79 milijarde evrov, od tega dobrih 84 odstotkov iz evropskih skladov.

Kosi je predstavil potek izdaje odločb in izplačil za zahtevke zbirnih vlog 2020. Izdaja odločb se je začela v začetku novembra 2020, in sicer za izplačila za območja z omejenimi dejavniki (OMD). V januarju 2021 se je začela še izdaja odločb za izplačilo shem neposrednih plačil za leto 2020, na osnovi katerih so bili do danes upravičencem izplačani 104 milijoni evrov neposrednih plačil, v tem tednu pa bo izplačanih še 14 milijonov. Izplačila za kmetijsko-okoljske in podnebne ukrepe, dobrobit živali in ekološko kmetovanje bodo potekala v obdobju od aprila do  junija.

Agencija je za investicijske ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 v letu 2020 odobrila 4883 vlog v skupni vrednosti 88,2 milijona evrov in izvedla plačila v višini 68,5 milijona evrov.

V lanskem letu je agencija na področju kmetijskih trgov izvajala številne redne ukrepe. Največ sredstev je bilo upravičencem izplačanih za ukrep sofinanciranja zavarovalnih premij, in sicer 5,3 milijona evrov, za prestrukturiranja vinogradniških površin 4,6 milijona evrov za ukrepe promocije in informiranja 1,3 milijona evrov, za ukrepe na področju šolske prehrane pa 1,2 milijona evrov sredstev.

Poleg rednih ukrepov je agencija lani izvedla tudi številne izredne ukrepe, namenjene blažitvi motenj na trgu in izpada dohodka kot posledica COVID-19. Izvedeni so bili ukrepi na področju gozdarstva, vinarstva, govedoreje, prašičereje, reje drobnice, dopolnilnih dejavnosti na kmetiji itd., skupno pa je bilo upravičencem izplačanih 16 milijonov evrov pomoči.

Agencija je izpolnjevanje predpisanih pogojev in s tem upravičenost do javnih sredstev za vse ukrepe kmetijske politike tudi lani v 100 % preverjala administrativno, v določenih deležih pa tudi na terenu. Na kraju samem je bilo skupno izvedenih 6700 kontrol.

Kosi je predstavil tudi številne novosti, ki jih je v zadnjem obdobju uvedla agencija, katerih namen je poenostaviti postopke vlaganja vlog in zahtevkov, omogočiti hitrejšo obravnavo vlog ter zagotoviti boljšo obveščenost vlagateljev. Agencija je v zadnjih mesecih uvedla popoln elektronski vnos vlog in zahtevkov na javne razpise za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020, omogočila e-vročanje aktov strankam ter na terenu vzpostavila elektronsko podpisovanje zapisnikov kontrol na kraju samem. Za vlagatelje zbirnih vlog je bil lani vzpostavljen tudi spletni pregledovalnik, v katerem lahko kadarkoli pridobijo informacije o tem, v kakšni fazi obravnave so zahtevki in o predvidenih terminih izdaje odločb in izplačil.

Agencija vzpostavlja tudi spletno aplikacijo SOPOTNIK, ki bo v prihodnosti z uporabo satelitskih posnetkov Sentinel programa Copernicus (to je program Evropske unije za opazovanje Zemlje in največji ponudnik vesoljskih podatkov na svetu) vlagateljem zbirnih vlog omogočila natančen vpogled v stanje površin, ki bodo prijavljene v njihovih vlogah.

Kosi je napovedal tudi kampanjo izpolnjevanja zbirnih vlog za leto 2021, ki se začenja danes, trajala pa bo do 6. maja (oziroma do 31. maja, ko se izteče še zamudni rok). Opozoril je na pomembne roke in na novosti, kot sta ukinitev samodejnega prenosa plačilnih pravic v primeru spremembe nosilca kmetije med člani kmetije in uvedba novega proizvodno vezanega plačila za drobnico. Informacije o vseh pomembnih rokih, pogojih, novostih in spremembah so vlagateljem na voljo na spletnih straneh Agencije (v storitvi »Oddaja zbirne vloge za leto 2021«).