Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 58. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o objavi sprememb in dopolnitev Prilog A in B k Sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.4. Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.5. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za proizvodnjo pijač iz izvira Polina, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.6. Predlog uvrstitve novega projekta 2551-21-0001 LIFE NARCIS – naravovarstveni informacijski sistem v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.7. Predlog spremembe vrednosti projekta 3330-16-0008 UL-AGRFT Ljubljana v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.10. 39. in 40. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.11. Predlog mnenja o zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti četrtega odstavka 74. člena Zakona o davčnem postopku in Zakona o davčnem postopku, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.12. Predlog mnenja o zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 65. člena Zakona o urejanju trga dela, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin glede vsebine elektronskih evidenc, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepljeni vlogi Evropske agencije za zdravila pri pripravljenosti na krize in kriznem upravljanju na področju zdravil in medicinskih pripomočkov, poročevalec: Janez Janša (MZ)

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Agenda EU za boj proti terorizmu: predvidevanje, preprečevanje, zaščita in odzivanje, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.16. Predlog stališča do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2021/XXX glede nekaterih začasnih ribolovnih možnosti za leto 2021 v vodah Unije in vodah zunaj Unije, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za evropske zadeve 23. februarja 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zaposlovanje in socialno politiko, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ribištvo 22. februarja 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov, pristojnih za notranji trg in industrijo, 25. februarja 2021, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za raziskave 26. februarja 2021, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.24. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.25. Izhodišča za delovni obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 23. februarja 2021 v Srbiji, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.26. Izhodišča za pogovore ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja ob obisku 24. februarja 2021 v Velikem vojvodstvu Luksemburg, poročevalec: dr. Anže Logar

1.27. Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo mag. Mateja Tonina 25. in 26. februarja 2021 na Poljskem, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.28. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, poročevalec: Janez Cigler-Kralj 

1.29. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o dohodnini, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

1.30. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na visokem delu 46. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice 22. in 23. februarja 2021 v Ženevi, poročevalec: dr. Anže Logar

1.32. Izhodišča za delovno srečanje ministra za infrastrukturo Republike Slovenije Jerneja Vrtovca z ministrom za infrastrukturo in gradbeništvo Republike Poljske Andrzejem Adamczykom ter ministrom za podnebje in okolje Republike Poljske Michałom Kurtyko 22. in 23. februarja v Varšavi na Poljskem, poročevalec: Jernej Vrtovec   

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), poročevalec: Darko Mehikić

2.2. Poročilo o izvajanju nadzora cepljenja proti (SARS-CoV-2), poročevalec: Darko Mehikić

2.3. Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: dr. Anton Olaj

2.4. Pregled števila inšpektorjev, nadzorov in ukrepov na inšpektorja ter nujnih nalog inšpekcij v obdobju od 8. 2. 2021 do 14. 2. 2021, poročevalec: Boštjan Koritnik

2.6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.7. Predlog odloka o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.8. Predlog odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, poročevalec: Janez Janša (MZ)    Gradivo

2.9. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe ter zagotovitvi sredstev proračunske rezerve (MZI, MIZŠ, UKOM, MDDSZ, MF, upravne enote, FURS), poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

3A. Predlog stališča Vlade Republike Slovenije do Akcijskega načrta za evropsko demokracijo, poročevalec: dr. Anže Logar    

4. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

4.1. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Soglasje družbi 2TDK d. o. o. k predlaganemu postopku sklenitve zavarovanja pred tveganjem obrestne mere in sklenitvi okvirnih pogodb za izvedene finančne instrumente z bankami NLB d. d., Nova KBM d. d. in UniCredit Banka Slovenija d. d. ter povečanje osnovnega kapitala družbe iz naslova pribitka k cestnini iz leta 2020, poročevalec: Jernej Vrtovec

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.2. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Grosuplje

5.3. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Dom Tisje Šmartno pri Litiji

5.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

5.5. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Ljubljana–Bežigrad, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

5.6. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, poročevalec: Janez Janša (MZ)

5.7. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

5.8. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Ormož

5.9. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje

5.10. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice

5.11. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za presaditev organov in tkiv

5.12. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra

5.13. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto

5.14. Predlog razrešitve in imenovanja namestnika članice v Ekonomsko-socialnem svetu

5.15. Predlog seznanitve z iztekom mandata članu sveta in predlog za razrešitev člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence ter predlog besedila javnega poziva za zbiranje predlogov kandidatov za dva člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za visoko šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, poročevalka: dr. Simona Kustec

6.2. Predlog za imenovanje vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, poročevalka: dr. Simona Kustec    

6.3. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za investicije v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, poročevalka: dr. Simona Kustec 

6.4. Predlog za imenovanje vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, poročevalka: dr. Simona Kustec  

6.5. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, poročevalka: dr. Simona Kustec

6.6. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, poročevalka: dr. Simona Kustec   

6.7. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota, poročevalec: Janez Janša (MZ)