Skoči do osrednje vsebine

Podatki o plačah zaposlenih v MNZ za januar 2021

Kot smo napovedali ob začetku stavke, objavljamo zadnje podatke o bruto plačah javnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve, Policije in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve.

Bruto plače javnih uslužbencev

V preglednici so prikazane bruto plače javnih uslužbencev ministrstva z organoma v sestavi za januar 2021, razen tistih, ki opravljajo delo prek javnih del, in tistih, ki so prejeli plačo, nižjo minimalne bruto plače (940,58 evra). Plačo nižjo od minimalne plače lahko prejmejo praviloma le tisti, ki zaradi različnih osebnih okoliščin opravljajo delo v krajšem delovnem času (uveljavljajo pravico na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, imajo pravice iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sklenejo ali prekinejo delovno sredi meseca in podobno), zato bi razkritje teh podatkov lahko predstavljalo razkritje občutljivih osebnih podatkov.

Prikazani so podatki o dejanski bruto plači javnih uslužbencev, ki vključuje:

  • osnovno plačo,
  • del plače za delovno uspešnost,
  • vse dodatke, ki so bili javnim uslužbencem izplačani 5. februarja 2021.

V znesek niso vključena povračila in nadomestila stroškov v zvezi z delom (na primer povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, povračila stroškov na službenem potovanju in podobno).

Dodatki

Javni uslužbenci v času epidemije COVID-19 prejemajo tudi dodatek za rizične razmere, zato so plače v tem obdobju višje, kot bi bile sicer. Javni uslužbenci so na podlagi veljavnih predpisov upravičeni tudi do plačila redne delovne uspešnosti, na podlagi različnih stavkovnih sporazumov pa tudi do plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. V preglednici je zato posebej prikazana še višina plačila za delovno uspešnost in dodatka za delo v rizičnih razmerah (za delo opravljeno v času epidemije). Oba zneska sta že vključena v prikazano bruto plačo javnega uslužbenca. Povprečni odstotek dodatka za rizične razmere, obračunan pri plači za januar 2021, je v Ministrstvu za notranje zadeve 12,5 odstotka, v Policiji 20,7 odstotka in v Inšpektoratu RS za notranje zadeve 11,6 odstotka.

V državni upravi je izplačilo plač praviloma 5. v mesecu, zato je obračun plač izveden še pred koncem tekočega meseca. Glede na navedeno se dodatki za delo v posebnih pogojih dela in delo prek polnega delovnega časa praviloma obračunavajo za pretekli mesec. Enako velja tudi za delovno uspešnost in obračun nadomestila plače zaradi odsotnosti javnih uslužbencev (dopust, bolniška, spremstvo itd.). Vsi navedeni dodatki in nadomestila so praviloma obračunani za december 2020. V bruto plači so lahko zajeti tudi poračuni plač dodatkov za pretekle mesece.

Z 31. decembrom 2020 se za policiste, ki opravljajo delo v neenakomernem delovnem času oziroma imajo začasno prerazporejen delovni čas, zaključi referenčno obdobje. Policistom, ki jim je bilo v referenčnem obdobju odrejeno delo prek povprečne delovne obveznosti v tem obdobju, se ta presežek ur šteje in izplača kot delo prek polnega delovnega časa. V povprečju je bilo policistom pri plači za januar izplačanih 204,60 evra za opravljene ure dela prek polnega delovnega časa. Najvišji izplačan znesek za delo preko polnega delovnega časa je bil 1.876,89 evra.

Javnost plač

Plače javnih uslužbencev so v skladu z 38. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju javne. V skladu z 9. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja mora organ v splet posredovati tudi informacije javnega značaja, ki jih je posredoval na podlagi vložene ustne ali pisne zahteve, pa organ ocenjuje, da bodo postale predmet nadaljnjih enakih zahtev drugih prosilcev. Glede na to, da so zahteve po posredovanju podatkov o plačah javnih uslužbencev pogosto predmet zahtev prosilcev, je bila sprejeta odločitev, da bo Ministrstvo za notranje zadeve podatke o plačah javnih uslužbencev ministrstva z organoma v sestavi vsak mesec javno objavilo.

Ne glede na to, da pristojni organi v zvezi s podatki, ki so bili objavljeni prejšnji mesec niso ugotovili kršitev predpisov, tokrat na željo Policije niso objavljeni podatki o delovnem mestu javnega uslužbenca.

Gibanje plač policistov

Glede na številna vprašanja, ki jih v Ministrstvu za notranje zadeve prejemamo v zvezi s plačami policistov, smo pripravili kratek pregled gibanja plač policistov v obdobju zadnjih deset let.