Skoči do osrednje vsebine

Gibanje plač policistov v obdobju od 2010 do 2020

Glede na številna vprašanja, ki jih v Ministrstvu za notranje zadeve prejemamo v zvezi s plačami policistov, smo pripravili kratek pregled gibanja plač policistov v obdobju zadnjih deset let.

Pregled temelji na podatkih o bruto izplačanih plačah javnim uslužbencem Ministrstva za notranje zadeve z organoma v sestavi, vključno z delovno uspešnostjo in z vsemi dodatki, do katerih so upravičeni javni uslužbenci. Povračila in nadomestila stroškov v zvezi z delom (npr. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, povračila stroškov na službenem potovanju ipd.), v pregled niso vključena.

V pregledu je prikazana primerjava izplačanih plač za december od leta 2010 do leta 2020. V državni upravi je izplačilo plač praviloma 5. v mesecu, zato je obračun plač izveden še pred koncem tekočega meseca. Glede na navedeno se dodatki za delo v posebnih pogojih dela in delo preko polnega delovnega časa praviloma obračunavajo za pretekli mesec. Enako velja tudi za delovno uspešnost in obračun nadomestil plače zaradi odsotnosti javnih uslužbencev (dopust, bolniška, spremstvo itd.). V predstavljenih podatkih so praviloma vsi navedeni dodatki in nadomestila obračunani za pretekli mesec, torej za november vsako koledarsko leto.

Spremembe, ki so vplivale na gibanje plač

Bistvene spremembe, ki so poleg rednih napredovanj v plačne razrede in nazive v tem obdobju vplivale na gibanje plač policistov in drugih javnih uslužbencev, so:

  • od 1. junija 2012 do 31. maja 2013 se je za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev začela uporabljati plačna lestvica, ki je znižala do tedaj veljavne vrednosti plačnih razredov za 8 odstotkov;
  • od 1. junija 2013 do 31. avgusta 2016 so se uporabljale dodatno znižane vrednosti plačnih razredov, in sicer so bile vrednosti plačnih razredov linearno znižane za 0,5 odstotka, nato pa so bili še progresivno zmanjšani razponi med plačnimi razredi (od 4 odstotke do 3,84 odstotka);
  • s 1. septembrom 2016 je bilo odpravljeno znižanje vrednosti plačnih razredov iz prejšnje alineje;
  • septembra 2016 so bila na podlagi zavez iz stavkovnega sporazuma posamezna delovna mesta v V., VI. in VII/1. tarifnem razredu uvrščena za enega do tri plačne razrede višje. Glavnini policistov, ki izvajajo naloge na terenu, so se osnovne plače povišale za dva plačna razreda (približno 8 odstotkov);
  • s oktobrom 2017 so bila za en plačni razred višje uvrščena delovna mesta, ki so bila uvrščena nad 26. plačnim razredom;
  • junija 2018 so bila vsa delovna mesta policistov v V. tarifnem razredu, za katera se zahteva poklic policista, presistemizirana v ustrezna delovna mesta v VI. tarifnem razredu. Policisti, ki so zasedali ta delovna mesta, so bili premeščeni na ustrezna delovna mesta v VI. tarifnem razredu. S premestitvijo so bili policisti uvrščeni najmanj en plačni razred višje;
  • s 1. januarjem 2019 so bila na podlagi dogovorov Vlade RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja delovna mesta policistov uvrščena za en plačni razred višje;
  • od 1. septembra 2019 dalje javnim uslužbencem pripada višje plačilo za delo v manj ugodnem delovnem času, in sicer se je dodatek za delo ponoči povečal s 30 na 40 odstotkov urne postavke, dodatek za delo v nedeljo s 75 na 90 odstotkov urne postavke, dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, pa z 90 na 120 odstotkov urne postavke;
  • od 1. julija 2020 se v javnem sektorju izplačuje redna delovna uspešnost, za katero se nameni 2 odstotka mase sredstev za osnovne plače v posameznem organu.

Poleg tega se na podlagi stavkovnih sporazumov od 2012 dalje v policiji ter od 2013 dalje v Ministrstvu za notranje zadeve za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela nameni zakonsko dopustni maksimum obsega finančnih sredstev iz prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela.

Od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2020 se je za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela namenilo še dodatnih 1,25 milijona evrov mesečno (15 milijona evrov letno) za izvajanje posebnega projekta Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij. Javnim uslužbencem je bilo zadnje izplačilo, to je za december 2020, izplačano pri plači za januar 2021 (izplačilo plače 5. februarja 2021).

Za čas pogajanj s Policijskim sindikatom Slovenije o njihovih stavkovnih zahtevah je vlada že sprejela nov projekt, na podlagi katerega se bo za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela namenilo enak obseg sredstev, projekt pa se bo izvajal do 31. marca 2021.

Gibanje plač policistov od 2010 do 2020

Gibanje plač policistov od 2010 do 2020

Gibanje plač policistov od 2010 do 2020 | Avtor: MNZ

V opazovanem obdobju se je povprečna bruto plača povečala s 1.822,72 evra v decembru 2010, na 3.317,01 evra bruto v decembru 2020. Če pri tem ne upoštevamo dodatka za delo v rizičnih razmerah, je bila povprečna plača policistov v decembru 2020 2.586,45 evra, kar je za 41,9 odstotka več kot decembra 2010.

Gibanje plač policistov, ki so bila do 30. junija 2018 sistemizirana v V. tarifnem razredu, nato pa presistemizirana v VI. tarifni razred

Gibanje plač policistov, ki so bila do 30. junija 2018 sistemizirana v V. tarifnem razredu, nato pa presistemizirana v VI. tarifni razred.

Gibanje plač policistov, ki so bila do 30. junija 2018 sistemizirana v V. tarifnem razredu, nato pa presistemizirana v VI. tarifni razred. | Avtor: MNZ

V opazovanem obdobju se je povprečna bruto plača povečala s 1.595,22 evra v decembru 2010, na 3.170,09 evra bruto v decembru 2020. Če pri tem ne upoštevamo dodatka za delo v rizičnih razmerah, je bila povprečna plača teh policistov v decembru 2020 2.412,48 evra, kar je za 51,2 odstotka več kot decembra 2010.

Glede prikazov 1 in 2 pojasnjujemo, da je na skupno višino povprečne izplačane bruto plače za december 2015 vplivalo izvajanje nalog policistov v zvezi z begunsko-migracijsko problematiko, decembra 2020 pa opravljanje dela med razglašeno epidemijo in v zvezi s temi izplačani dodatki, zato so posebej prikazani tudi podatki brez tega dodatka.

Gibanje povprečnih bruto plač policistov, povprečnih bruto plač uradnikov v MNZ in povprečnih bruto plač v RS

Gibanje povprečnih bruto plač policistov, povprečnih bruto plač uradnikov v MNZ in povprečnih bruto plač v RS

Gibanje povprečnih bruto plač policistov, povprečnih bruto plač uradnikov v MNZ in povprečnih bruto plač v RS | Avtor: MNZ

*Za december 2020 še ni podatka pri SURS, zato je upoštevan podatek za november 2020; Vir: SURS, 20. januar 2021

Iz prikaza je razvidno, da so plače policistov v obdobju krize 2012 bolj blago padle kot drugim uradnikom v ministrstvu, dolgoročno pa se razlika med povprečnimi izplačanimi plačami policistov in uradnikov v ministrstvu zmanjšuje. Pri tem je treba upoštevati, da je izobrazbena struktura uradnikov v ministrstvu bistveno višja, zato so tudi njihove osnovne plače višje in posledično povprečna izplačila.

Gibanje povprečnih bruto plač policistov, povprečnih bruto plač uradnikov v MNZ, povprečnih bruto plač v RS in obsega BDP na prebivalca glede na 2010

Gibanje povprečnih bruto plač policistov, povprečnih bruto plač uradnikov v MNZ, povprečnih bruto plač v RS in obsega BDP na prebivalca glede na 2010

Gibanje povprečnih bruto plač policistov, povprečnih bruto plač uradnikov v MNZ, povprečnih bruto plač v RS in obsega BDP na prebivalca glede na 2010 | Avtor: MNZ

*Za december 2020 še ni podatka pri SURS, zato je upoštevan podatek za november 2020; Vir: SURS, 20. 1. 2021

**BDP na prebivalca v tekočih cenah za posamezno leto; za 2020 podatki še ni, po pričakovanjih pa bo padec; Vir: SURS, 20. 1. 2021

Prikazan je delež nominalne rasti povprečnih bruto plač policistov, povprečnih bruto plač uradnikov v ministrstvu, povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji in obsega BDP v primerjavi z decembrom 2010. Od vseh proučevanih kategorij so se plače najbolj zvišale v kategoriji policistov na delovnih mestih, ki so bila presistemizirana iz V. v VI. tarifni razred (za 51,23 odstotka), nato v kategoriji vseh policistov za 41,90 odstotka, najmanj pa v kategoriji uradnikov ministrstva, in sicer za 21,21 odstotka. Povprečna plača v Republiki Sloveniji se je zvišala za 32,22 odstotka, BDP na prebivalca pa se je zvišal za 30,51 odstotka, pri čemer je upoštevan BDP za 2019, ker podatek za 2020 ob pripravi analize še ni bil objavljen. Ravno tako je namesto podatka o povprečni plači v Republiki Sloveniji za december 2020 upoštevan ob pripravi analize objavljen podatek o povprečni plači v Republiki Sloveniji za november 2020.