Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 57. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Suhor 2 v občini Črnomelj, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.2. Predlog spremembe Programa izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje viroidnih zakrnelosti hmelja za obdobje 2019–2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.4. Predlog odločbe o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2021, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

1.5. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.6. Predlog odgovora na navedbe nasprotne udeleženke z dne 15. 1. 2019 v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. točke drugega odstavka 11. člena Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera (Uradni list RS, št. 43/14, 48/18 in 70/19), poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.8. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2019, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.9. Predlog mnenja o zahtevi Občine Trbovlje za oceno ustavnosti 13. člena Zakona o financiranju občin, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.12. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku pred Splošnim sodiščem Evropske unije v zadevi T-283/20 Billions Europe in drugi proti Evropski komisiji, poročevalec: Janez Janša (MZ) 

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o resnih čezmejnih grožnjah za zdravje in o razveljavitvi Sklepa št. 1082/2013/EU, poročevalec: Janez Janša (MZ)

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih in začasnih ukrepih zaradi izbruha COVID-19 glede obnovitve ali podaljšanja nekaterih potrdil, spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil ter odloga nekaterih rednih preverjanj in rednih usposabljanj na nekaterih področjih prometne zakonodaje za referenčna obdobja po tistih iz Uredbe (EU) 2020/698, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 glede začasne razbremenitve od pravil uporabe slotov na letališčih Skupnosti zaradi pandemije COVID-19, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 347/2013, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Tajsko v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 851/2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, poročevalec: Janez Janša (MZ)

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje) 19. februarja 2021 v Bruslju, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) in Evroskupine 15. in 16. februarja 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.21. 12.–14. periodično poročilo po Mednarodni konvenciji o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (ICERD), poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 14. Kongresu o preprečevanju kriminala in kazenskem pravosodju, ki bo v hibridnem formatu, od 7. do 12. marca 2021 v Kyotu na Japonskem, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 5. zasedanju skupščine Združenih narodov za okolje (UNEA-5), ki bo potekalo virtualno, 22. in 23. februarja 2021 ter v fizični obliki februarja 2022 v Nairobiju v Keniji, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.26. Informacija o sestanku dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z Zoltanom Kovácsem, vladnim komisarjem Madžarske, glede priprave in sodelovanja Republike Slovenije na razstavi "ONE WITH NATURE, World of Hunting and Nature Exhibition 2021" 16. februarja 2021 v Ljubljani, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.27. Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2020, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.28. Zagotovitev neodplačnega dostopa do avdio-vizualnega arhivskega gradiva Radiotelevizije Slovenija, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Predlog odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.2. Predlog odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.3. Predlog odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.4. Predlog odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.5. Predlog odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

2.6. Predlog odloka o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.7. Predlog odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.8. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

3. Predlog zakona o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu – nujni postopek, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

3A. Predlog odgovora na interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

5. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

6. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Strategija za okrepitev uporabe Listine o temeljnih pravicah v EU, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič 

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

7.1. Predlog sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Las Palmasu, v Kraljevini Španiji

7.2. Predlog sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Las Palmasu, v Kraljevini Španiji

7.3. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za ekonomsko in fiskalno politiko v Ministrstvu za finance

7.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo

7.5. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Poljane

7.6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški center Naklo

7.7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Ravne na Koroškem

7.8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Brežice

7.9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda Prizma Ponikve

7.10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma Petra Uzarja Tržič

7.11. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Ajdovščina

7.12. Predlog razrešitve in imenovanja člana Nacionalnega sveta za kulturo

7.13. Predlog ustanovitve Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu

7.14. Predlog imenovanja slovenskega dela Stalne slovensko-madžarske mešane komisije za varstvo pred nesrečami za izvajanje sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami

7.15. Predlog odloka o ustanovitvi komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, poročevalec: Zdravko Počivalšek

7.16. Predlog odloka o ustanovitvi Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

8.1. Predlog razrešitve generalnega sekretarja Vlade Republike, poročevalec: Janez Janša

8.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije, poročevalec: Janez Janša

8.3. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve, poročevalec: Aleš Hojs

8.4. Predlog sklepa o ustanovitvi Nacionalnega sveta za bralno pismenost, poročevalka: dr. Simona Kustec

8.5. Predlog mnenja Vlade Republike Slovenije k podelitvi državne nagrade Ruske federacije državljanki Republike Slovenije, direktorici Foruma slovanskih kultur, poročevalec: dr. Anže Logar

8.6. Predlog odgovora na tožbo tožeče stranke zoper Odločbo Vlade Republike Slovenije št. 01410-20/2020/7 z dne 12. 11. 2020 o razrešitvi s položaja direktorice Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    

8.7. Predlog odgovora na tožbo tožeče stranke zaradi odprave Odločbe Vlade Republike Slovenije prevlada javne koristi energetike - obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave, št. 35400-7/2020/6 z dne 9. 12. 2020, poročevalec: mag. Andrej Vizjak