Skoči do osrednje vsebine

56. redna seja Vlade Republike Slovenije

Na današnji seji se je vlada seznanila z aktualnimi epidemiološkimi razmerami in naložila pristojnim ministrstvom, da v skladu z načrtom sproščanja pripravijo odloke, ki bodo obravnavani na jutrišnji seji vlade. Vlada je med drugim dopolnila Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2.

Vlada se je seznanila s Poročilom glede opravljenih nadzorov in Poročilom o cepljenju Zdravstvenega inšpektorata

Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije (RS) v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2) navaja, da je bilo v obdobju od 1. do 7. februarja  2021 skupno število opravljenih nadzorov vseh inšpekcijskih organov, določenih v sedmem protikorona paketu (PKP7), 3762. Izrečenih je bilo 29 prekrškovnih sankcij, 352 opozoril po Zakonu o prekrških in 128 upravnih ukrepov.

Zdravstveni inšpektorat RS je od tega opravil 1.084 nadzorov, izrekel pa 16 prekrškovnih sankcij, 112 opozoril po Zakonu o prekrških in 6 upravnih ukrepov.

Poročilo o izvajanju nadzora cepljenja proti (SARS-CoV-2) navaja, da je Zdravstveni inšpektorat RS opravil inšpekcijski nadzor še na dodatnih 17 mestih, na katerih se izvaja cepljenje proti COVID-19.

V okviru inšpekcijskih nadzorov je inšpektorat pri izvajalcih cepljenja pridobival podatke o:

  • številu zaprošenih odmerkov cepiva po posameznih cepilnih mestih,
  • številu prejetih odmerkov po posameznih cepilnih mestih,
  • številu izvedenih cepljenj po posameznih cepilnih mestih,
  • strukturi cepljenih oseb.

Na podlagi podatkov, prejetih s strani izvajalcev cepljenja, je bilo ugotovljeno, da je bilo pri zavezancih skladno s strategijo opravljenih nekaj več kot 99 odstotkov cepljenj.

Skupno je bilo opravljenih 112 nadzorov. Zdravstveni inšpektorat RS je v okviru vseh opravljenih nadzorov 15 zavezancem izdal ureditveno odločbo, s katero jim je bilo naloženo, da naj cepljenje opravljajo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada obravnavala Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2

Vlada Republike Slovenije je obravnavala Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega koronavirusa (SARS-CoV-2).

Od 2. do 8. februarja 2021 je policija prejela 105 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o kršitvah je bilo 1538. Izrekla je 1159 opozoril ali ukazov po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) ali Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB) in uvedla 540 prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5). Policija je v tem obdobju na meji izdala 7980 potrdil o napotitvi v karanteno na domu, kar je za 27 odstotkov več kot teden prej. Glede na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu za osebe, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine (5223), Hrvaške (945), Kosova (485) in Avstrije (274). Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je policija zavrnila 135 oseb, kar je za 13,5 odstotkov manj kot teden dni prej.

V tem obdobju je bilo obravnavanih 31 oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo mejo. Letos do 8. februarja je policija obravnavala 337 nezakonitih migrantov. Obravnavala je 11 primerov, v katerih je bilo prijetih 16 tihotapcev ljudi (13 tujcev in trije slovenski državljani) s 50 nezakonitimi migranti. Za 12 tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Pregled razpoložljivosti inšpektorjev, nujnih nalog inšpekcij ter ukrepov in nadzorov na inšpektorja

Vlada se  je seznanila o razpoložljivih inšpektorjih, nujnih nalogah inšpekcij ter izrečenih ukrepih in opravljenih nadzorih na inšpektorja v obdobju od 1. do 7. februarja 2021 in sicer v zvezi z izvajanjem inšpekcijskega nadzora na podlagi določb Zakona o nalezljivih boleznih.

Na podlagi podatkov je mogoče ugotoviti, da je bilo v tem obdobju skupno opravljenih več nadzorov na inšpektorja (11,4) glede na prejšnji teden (10,2), kljub temu, da je bilo za izvajanje inšpekcijskega nadzora skupno razpoložljivih manj inšpektorjev glede na pretekli teden. Prav tako je bilo skupno izrečenih več prekrškovnih in upravnih ukrepov na inšpektorja (1,5) glede na pretekli teden (1,3). Največ nadzorov na inšpektorja so opravili: Inšpektorat RS za delo, Inšpektorat RS za infrastrukturo, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Urad RS za kemikalije, največ ukrepov na inšpektorja pa sta izrekla Inšpektorat RS za delo in Tržni inšpektorat RS.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada podaljšala veljavnost Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, s katerim podaljšuje veljavnost odloka 18. marca 2021.

V Odloku o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 so zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določeni ukrepi na področju izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V 2. členu je določeno, da imenovani zdravnik in zdravstvena komisija odločata o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi 81. in 82. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju le na podlagi razpoložljive dokumentacije. V 3. členu je za nemoteno izdajo in izposojo medicinskih pripomočkov določeno, da lahko generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) s sklepom določi način izdaje medicinskih pripomočkov, obveznost in način poslovanja dobaviteljev z zavarovanimi osebami in ZZZS, izdajo in izposojo medicinskih pripomočkov brez prisotnosti zavarovane osebe in uporabe kartice zdravstvenega zavarovanja ter druge nujne ukrepe pri preskrbi zavarovanih oseb z medicinskimi pripomočki. V 3.a členu pa je kot začasni ukrep določena pravica zavarovanih oseb do sanitetnega prevoza v primeru popolne prepovedi izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, s čimer se zavarovancem omogoči dostop do zdravstvenih storitev. Vlada skladno s 4. členom preverja utemeljenost ukrepov na podlagi strokovnih mnenj.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada podaljšala veljavnost odlokov, sprejetih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim za sedem dni podaljšuje veljavnost odlokov in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

S sprejetim odlokom se do 19. februarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji

  • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
  • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
  • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih

V posameznih odlokih so določbe, ki vlado zavezujejo k preverjanju utemeljenosti ukrepov iz posameznega odloka vsakih sedem dni, prav tako pa končna določba jasno določa sedemdnevno veljavnost posameznega odloka.

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada dopolnila Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, s katero se omogoča osebam, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga in za katere je z odloki vlade, ki določajo ukrepe za preprečevanje zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2, da se v skladu z navedeno uredbo vključijo v posebni presejalni program za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2.

Osebe, ki izvajajo storitve in prodajo blaga in za katere je z odloki vlade, ki določajo ukrepe za preprečevanje zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2, bodo na podlagi navedene določbe vključene v posebni presejalni program, na podlagi katerega bodo imele prednostno obravnavo na testiranjih, podobno kot je to urejeno za osebe, določene v tretjem odstavku 2. člena veljavne uredbe (osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost; osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo; osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z uporabniki teh storitev in programov obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive bolezni COVID-19; drugih oseb, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje; potnikov v mednarodnem prometu, kadar obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19).

Vir: Ministrstvo za zdravje