Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 31. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog odločbe o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2021, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

2. Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2020, Poročevalec: Boštjan Koritnik

2B. Posebni vladni projekt »Izvajanje nalog na področju notranje varnosti v času pogajalskega procesa« od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

4. Zagotovitev neodplačnega dostopa do avdio-vizualnega arhivskega gradiva Radiotelevizije Slovenija, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

6. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MDDSZ, MZ, MZZ, MF, FURS, MJU, Višje sodišče v Ljubljani, Okrožno sodišče v Novi Gorici), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

7. Predlog sklepa o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki v javnem zavodu Filmski studio Viba film Ljubljana, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

III. ZADEVE EU

8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o resnih čezmejnih grožnjah za zdravje in o razveljavitvi Sklepa št. 1082/2013/EU, Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 851/2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Strategija za okrepitev uporabe Listine o temeljnih pravicah v EU, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje) 19. februarja 2021 v Bruslju, Poročevalka: dr. Simona Kustec

12. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videoseji ministrov za izobraževanje 22. januarja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

13. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za evropske zadeve 18. januarja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

14. Poročilo o sodelovanju ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na zaključni videokonferenci projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja IPAII 2014 »Podpora krepitvi boja proti trgovini z ljudmi« 20. januarja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

15. 12.–14. periodično poročilo po Mednarodni konvenciji o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (ICERD), Poročevalec: dr. Anže Logar

17. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na visokem delu 46. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice 22. in 23. februarja 2021 v Ženevi,Poročevalec: dr. Anže Logar

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 14. Kongresu o preprečevanju kriminala in kazenskem pravosodju, ki bo v hibridnem formatu, od 7. do 12. marca 2021 v Kyotu na Japonskem, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s problematiko študentske populacije v času epidemije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z regijskim odpiranjem šolskega prostora, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s premestitvijo krajevnega urada Velike Lašče iz UE Ljubljana v UE Ribnica, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pripravo ustreznih in logičnih ukrepov za zajezitev COVID-19 epidemije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z napovedjo tretjega vala covid-19 pandemije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z epidemiološko sliko po državljanstvu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

26. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Jerce Korče v zvezi z delom direktorja NIJZ, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjem najnovejših pristopov zdravljenja otrok in mladostnikov - onkoloških bolnikov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prikrivanjem informacij o obravnavanih bolnikih z rakavimi obolenji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

29. Predlog odgovora na poslansko pobudo Matjaža Nemca v zvezi s prehajanjem državne meje za dvolastnike, imetnike zemljišč in lastnine v sosednjih državah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

30. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

31. Predlog mnenja o zahtevi Občine Trbovlje za oceno ustavnosti 13. člena Zakona o financiranju občin, Poročevalec: Boštjan Koritnik

32. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti 3. in 4. člena, prve alineje 22. člena, prvega odstavka 213. člena in 223. člena Družinskega zakonika ter Zakona o partnerski zvezi, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

33. Predlog mnenja o pobudi za oceno ustavnosti prvega odstavka 3. člena in 16. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter prvega odstavka 3. člena in prve alineje 22. člena Družinskega zakonika, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj