Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 55. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.5. Predlog soglasja Tehniškemu šolskemu centru Maribor za sprejetje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Energetska sanacija objektov TŠC Maribor«, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.6. Poročilo o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti za leto 2020, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.7. Poročilo o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2020, Finančni načrt dela Komisije in Program dela Komisije za leto 2021, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.8. Polletno poročilo Ministrstva za finance o učinkih izvedenih ukrepov na podlagi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank za obdobje od 1. 7. do 31. 12. 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.10. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija za trajnostno in pametno mobilnost – usmerjanje evropskega prometa na pravo pot za prihodnost, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.11. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o soglasju med Finančno upravo Republike Slovenije in Nizozemsko davčno upravo o izmenjavi informacij v zadevah v zvezi z neposrednim obdavčevanjem, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.12. Informacija o nameravanem drugem podaljšanju veljavnosti Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Organizacijo za razvoj novih oblik energije in industrijske tehnologije Japonske, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.13. Informacija o nameravanem podpisu Dogovora o delitvi stroškov članic Natovega centra odličnosti za kibernetsko obrambo (CCDCOE), poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.14. Izhodišča za pogovore ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja ob obisku 5. februarja 2021 v Republiki Malti, poročevalec: dr. Anže Logar

1.15. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 6. februarja 2021 v Republiki Ciper, poročevalec: dr. Anže Logar

1.16. Predlog stališča do mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.17. Izhodišča za sodelovanje ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na virtualnem 9. Vrhu držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske 9. februarja 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.3. Predlog odloka o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

2.4. Predlog odloka o spremembah Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.5. Predlog odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Janša (MZ)    Gradivo

2.6. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditev pravic porabe (UN, MF, MJU, DORS, MGRT), poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

4. Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice za leto 2020, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

4B. Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024, poročevalec: dr. Anže Logar

4C. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.1. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za stvarno premoženje v Ministrstvu za javno upravo

5.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti glavne tržne inšpektorice v Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije

5.3. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Inštituta za novejšo zgodovino

5.4. Predlog razrešitve članice strokovnega Sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

5.5. Predlog imenovanja člana strokovnega Sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

5.6. Predlog imenovanja članice Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa

5.7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanoviteljice v Svet javnega zavoda Študentski dom Ljubljana

5.8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Novo mesto

5.9. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svetu Doma Danice Vogrinec Maribor

5.10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Preddvor

5.11. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Črnomelj

5.12. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Kranj

5.13. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Ljubljana

5.14. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Metlika

5.15. Predlog razrešitve in imenovanja članov uprave Ustanove – Center za evropsko prihodnost

5.16. Predlog spremembe priloge 1 Sklepa Vlade Republike Slovenije v zvezi s seznamom delovnih mest v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog razrešitve državnega sekretarja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, poročevalka: dr. Simona Kustec

6.2. Predlog imenovanja državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, poročevalka: dr. Simona Kuste