Skoči do osrednje vsebine

54. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada se je na današnji seji seznanila s poročili inšpekcijskih služb o opravljenih nadzorih in poročilom policije o ukrepih za preprečevanje širjenja novega korona virusa. Sprejela je tudi Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Z obravnavo ukrepov za zamejitev širjenja bolezni COVID-19 bodo člani vlade nadaljevali na jutrišnji redni seji.

Vlada se je seznanila s Poročilom glede opravljenih nadzorov in Poročilom o cepljenju Zdravstvenega inšpektorata

Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2) je navaja, da je bilo v obdobju od 25. do 31. januarja 2021 skupno število opravljenih nadzorov vseh inšpekcijskih organov, določenih v PKP7, 3633. Izrečenih je bilo 33 prekrškovnih sankcij, 335 opozoril po Zakonu o prekrških in 101 upravni ukrep.

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (RS) je od tega opravil 1077 nadzorov, izrekel pa 25 prekrškovnih sankcij, 103 opozorila po Zakonu o prekrških in 12 upravnih ukrepov.

Poročilo o izvajanju nadzora cepljenja proti (SARS-CoV-2) navaja, da je Zdravstveni inšpektorat RS opravil inšpekcijski nadzor še na dodatnih 22 cepilnih mestih, na katerih se izvaja cepljenje proti COVID-19. Do sedaj je bilo skupno opravljenih 95 nadzorov.

V okviru inšpekcijskih nadzorov je inšpektorat pri izvajalcih cepljenja pridobival podatke o:

 • številu zaprošenih odmerkov cepiva po posameznih cepilnih mestih,
 • številu prejetih odmerkov po posameznih cepilnih mestih,
 • številu izvedenih cepljenj po posameznih cepilnih mestih,
 • strukturi cepljenih oseb.

Na podlagi podatkov, prejetih s strani izvajalcev cepljenja, je bilo ugotovljeno, da je bilo pri zavezancih skladno s strategijo opravljenih skoraj 99 odstotkov cepljenj.

Zdravstveni inšpektorat RS je v okviru vseh opravljenih nadzorov desetim zavezancem izdal ureditveno odločbo, s katero jim je bilo naloženo, da naj cepljenje opravljajo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19.

Ostali postopki inšpektorata se še nadaljujejo.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa

Vlada Republike Slovenije je obravnavala Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega koronavirusa (SARS-CoV-2).

Od 26. januarja do 1. februarja 2021 je policija prejela 86 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o kršitvah je bilo 1283. Izrekla je 920 opozoril ali ukazov po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) ali Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB) in uvedla 528 prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5). Policija je v tem obdobju na meji izdala 6290 potrdil o napotitvi v karanteno na domu, kar je za 2 odstotka manj kot teden prej. Glede na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu za osebe, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine (3605), Kosova (711), Hrvaške (507) in Srbije (372). Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je policija zavrnila 156 oseb, kar je za 17 odstotkov manj kot teden dni prej.

V tem obdobju je bilo obravnavanih 49 oseb, ki so nezakonito prestopile državno mejo. Letos do 1. februarja je policija obravnavala deset primerov, v katerih je bilo prijetih 14 tihotapcev ljudi (11 tujcev in trije slovenski državljani) s 46 nezakonitimi migranti. Za sedem tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Pregled razpoložljivosti inšpektorjev, nujnih nalog inšpekcij ter ukrepov in nadzorov na inšpektorja

Vlada je opravila pregled razpoložljivosti inšpektorjev, nujnih nalog inšpekcij ter izrečenih ukrepih in nadzorih na inšpektorja v obdobju 25. do 31. januarja 2021

V tem tednu je nadzor po Zakonu o nalezljivih boleznih izvajalo manj inšpektorjev (355,8) kot pretekli teden (380,5), kljub temu pa je bilo v tem tednu opravljenih več nadzorov na inšpektorja (10,2) glede na pretekli teden (9,8). Število izrečenih ukrepov na inšpektorja (opozorila in globe po Zakonu o prekrških in upravni ukrepi) ostaja enako kot v preteklem tednu (1,3).

Več nadzorov so opravile predvsem naslednje inšpekcije: Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Tržni inšpektorat RS, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS in Inšpektorat za javni sektor, medtem ko so več ukrepov izrekli: Urad RS za nadzor proračuna, Zdravstveni inšpektorat RS, Inšpektorat za javni sektor in Inšpektorat RS za infrastrukturo.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Ob vstopu v Slovenijo manj izjem za vstop brez karantene in negativnega testa, za določene izjeme je veljavnost negativnega testa sedem dni

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu RS. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in velja do 12. februarja 2021.

Glavne spremembe so:

 • manj izjem za vstop brez karantene in negativnega testa,
 • določene izjeme za vstop brez karantene, a z negativnim testom (PCR ali hitri antigenski test), ki ni starejši od sedem dni.

Še vedno velja, da se vse osebe, ki ne sodijo med nobeno od izjem, ob vstopu napoti v desetdnevno karanteno na domu, razen če predložijo predloži negativni izvid testa. Test mora biti opravljen po metodi PCR v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH, in ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Test se lahko opravi tudi s hitrim antigenskim testom v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa. Karanteno na domu lahko kadarkoli prekinejo z negativnim testom (PCR ali hitri antigenski test).

Manj izjem za vstop brez negativnega testa in karantene

Po novem je deset izjem za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa. Vstop se tako dovoli:

 1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C številka 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
 2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po vstopu, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v 8 urah po izstopu iz nje;
 3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najkasneje v 6 urah po vstopu;
 4. osebi z diplomatskim potnim listom;
 5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
 6. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini;
 7. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
 8. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
 9. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje;
 10. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v 8 urah po prehodu meje.

Oseba iz 6. točke mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 po metodi PCR ali s hitrim antigenskim testom ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za osamitev pa jim do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.

Izjeme za vstop brez karantene, a z negativnim testom, ki ni starejši od sedem dni

Za štiri izjeme, ki so veljale do sedaj, ne bo več možen vstop brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega testa. Zanje se po novem zahteva predložitev negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od odvzema brisa. Test mora biti opravljen po metodi PCR v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se lahko opravi tudi s hitrim antigenskim testom v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu ob predložitvi negativnega izvida testa, ki ni starejši od sedem dni od odvzema brisa, dovoli:

 1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
 2. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;
 3. državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;
 4. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj.

Rdeči seznam držav (karantena ob vstopu, razen za izjeme ali z negativnim testom PCR ali hitrim antigenskim testom)

Na seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja je sprememba pri administrativnih enotah Norveške in Danske. Na seznamu tretjih držav ni sprememb.

Države članice EU oziroma schengenskega območja:

 1. Andora
 2. Avstrija
 3. Belgija
 4. Bolgarija
 5. Ciper
 6. Češka
 7. Danska (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen administrativne enote Midtjylland ter pokrajin Ferski otoki in Grenlandija
 8. Estonija
 9. Francija: vse administrativne enote celinske Francije in vsa čezmorska ozemlja, razen čezmorskih ozemelj Guadeloupe, Martinique in La Reunion
 10. Hrvaška
 11. Irska
 12. Italija
 13. Latvija
 14. Lihtenštajn
 15. Litva
 16. Luksemburg
 17. Madžarska
 18. Malta
 19. Monako
 20. Nemčija
 21. Nizozemska
 22. Norveška (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Oslo
 23. Poljska
 24. Portugalska
 25. Romunija
 26. San Marino
 27. Slovaška
 28. Španija
 29. Švedska
 30. Švica
 31. Vatikan

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Sklep o sofinanciranju prostovoljnih gasilskih društev za blažitev posledic izpada dohodka zaradi epidemije COVID-19

Vlada je sprejela sklep o sofinanciranju prostovoljnih gasilskih društev za blažitev posledic izpada dohodka zaradi epidemije COVID-19

Vlada Republike Slovenije s tem sklepom uresničuje 126. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), s katerim so zagotovljena finančna sredstva za vseh 1301 teritorialnih prostovoljnih gasilskih društev v višini 3.440.000,00 evrov. Sredstva se bodo zagotovila iz sredstev rezerv.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Vlada soglašala s predlogom amandmaja k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi

Omenjeni amandma k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni upravi se nanaša na upravljanje nepremičnin na območju mejnih prehodov; in sicer določa, da v obdobju do 1. januarja 2022 Ministrstvo za notranje zadeve postopno postane upravljavec nepremičnin na območju mejnih prehodov, razen  nepremičnin, ki imajo status infrastrukture po drugih predpisih, in nepremičnin, ki so nujne za opravljanje javnih nalog, povezanih s to infrastrukturo.

V tem obdobju Ministrstvo za notranje zadeve prevzame zaposlene, začete investicije, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo, povezano s tem premoženjem, po časovnem zaporedju, ki ga s posebnim dogovorom določita Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za notranje zadeve.

S tem, ko bo področje upravljanja nepremičnin na območju mejnih prehodov prešlo v upravljanje Ministrstva za notranje zadeve, bo zagotovljena učinkovitejša uporaba nepremičnin in zagotovljeno hitrejše prilagajanje spremembam potreb po uporabi posameznih nepremičnin za namen izvajanja nalog Policije. Trenutna situacija povezana z migrantsko problematiko in epidemijo zaradi širjenja korona virusa, ki narekuje izvajanje dodatnih ukrepov na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško in na kontrolnih točkah z drugimi sosednjimi državami, predvsem z vzpostavljanjem dodatne infrastrukture, ki omogoča primerne pogoje za delo policistov. Za zagotavljanje ustreznih pogojev za delo policistov pa je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve.

Vir: Ministrstvo za javno upravo