Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 30. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o nagradi Zlata čebela, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1B. Predlog stališča do mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

2A. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022, Poročevalka: dr. Simona Kustec

3. Predlog soglasja Tehniškemu šolskemu centru Maribor za sprejetje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Energetska sanacija objektov TŠC Maribor«, Poročevalka: dr. Simona Kustec

4. Predlog pogodbe o plačilu stroškov za upravljanje kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije za leto 2021, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

5. Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

6. Polletno poročilo Ministrstva za finance o učinkih izvedenih ukrepov na podlagi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank za obdobje od 1. 7. do 31. 12. 2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

7. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-21-8134 Program delovanja Evropskega potrošniškega centra 2021–2027 v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

8. Predlog sklepa o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki v javnem zavodu Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

III. ZADEVE EU

9. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti iz 10. člena Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (kršitev št. 2020/2045), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija za trajnostno in pametno mobilnost – usmerjanje evropskega prometa na pravo pot za prihodnost, Poročevalec: Jernej Vrtovec

12. Poročilo o virtualni udeležbi delegacije Republike Slovenije na 10. seji Upravnega odbora, 58. seji Proračunskega odbora ter 10. skupni seji Proračunskega in Upravnega odbora Urada Evropske unije za intelektualno lastnino od 17. do 19. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

IV.  ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

13. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o soglasju med Finančno upravo Republike Slovenije in Nizozemsko davčno upravo o izmenjavi informacij v zadevah v zvezi z neposrednim obdavčevanjem, Poročevalec: dr. Anže Logar

14. Informacija o nameravanem podpisu Druge spremembe Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Organizacijo za razvoj novih oblik energije in industrijske tehnologije Japonske, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z nerealno nizkimi dohodki napotenih delavcev, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z davčnim rezidentstvom napotenih delavcev, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z odločanjem organa druge stopnje o pritožbi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s pomočjo FURS-a pri krajah delavcem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nika Prebila v zvezi z izplačilom dodatkov po interventni zakonodaji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z delovanjem svetovalne skupine za gospodarstvo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pravicami delavcev Pošte Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi z dopolnitvijo Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikov v RS za lažjo prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov slovenskih kmetov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek