Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 53. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2021, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.6. Predlog odloka o razglasitvi Cerkve sv. Kancijana v Kranju za kulturni spomenik državnega pomena, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.7. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.8. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.9. Predlog odločbe o izbiri koncesionarja za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov in odločbe o izbiri koncesionarja za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.10. Predlog odzivnega poročila na revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Uspešnost izvedbe popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja GJS dejavnost distribucijskega operaterja v obdobju od 25. 11. 2014 do 30. 6. 2019«, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.11. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za rabo termalne vode iz vrtine Kor-1ga v Korovcih, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.12. Poročilo Ministrstva za notranje zadeve Vladi Republike Slovenije o oddanih naročilih po 11. členu Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti v letu 2020, Poročevalec: Aleš Hojs 

1.13. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku v zadevi C-328/20, Evropska komisija proti Republiki Avstriji, kjer je Sodišče Evropske unije dopustilo intervencijo Republike Slovenije v podporo Evropski komisiji, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.14. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020) 7805 final z dne 3. 12. 2020 zaradi nepredložitve nacionalne dolgoročne strategije prenove v skladu z 2.a členom Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.15. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nevzpostavitve nacionalne točke dostopa v skladu s prvim odstavkom 3. člena in točko (a) tretjega odstavka 4. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1926 z dne 31. maja 2017 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Delegirane uredbe Komisije (EU) …/… z dne 18. 12. 2020 o dopolnitvi Direktive (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo enotne najvišje cene zaključevanja govornih klicev v mobilnih omrežjih na ravni Unije in enotne najvišje cene zaključevanja govornih klicev v fiksnih omrežjih na ravni Unije, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2008/971/ES glede enakovrednosti gozdnega reprodukcijskega materiala, proizvedenega v Združenem kraljestvu, s takim materialom, proizvedenim v Uniji, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi odločb Sveta 2003/17/ES in 2005/834/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov in enakovrednosti nadzora nad postopki vzdrževanja sort poljščin, ki se izvajajo v Združenem kraljestvu, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem video srečanju ministrov, pristojnih za raziskave, in otvoritveni dogodek programa Obzorje Evropa 2. in 3. februarja 2021, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.21. Informacija o podpisu Dodatka št. 7 k Memorandumu o soglasju št. 4 o globalnem satelitskem sistemu NAVSTAR, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.22. Informacija o obisku ministra za obrambo mag. Mateja Tonina pri pripadnikih slovenskega kontingenta v operaciji KFOR 8. februarja 2021 na Kosovu, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.23. Predlog mnenja o Predlogu resolucije o razglasitvi izrednih podnebnih in okoljskih razmer v Republiki Sloveniji, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.24. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.25. Predlog mnenja na dopolnitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 6. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, poročevalec: Aleš Hojs 

1.26. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.27. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.28. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Predlog odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.2. Problematika postopkov o prekrških na podlagi odlokov Vlade Republike Slovenije, poročevalec: dr. Miha Pogačnik

2A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu – skrajšani postopek, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu – skrajšani postopek, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

4. Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede spremembe izplačilnega dneva za plače pri proračunskih uporabnikih s predlogom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

5. Informacija o stanju realizacije zavez iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in sklenjenih sporazumov o razrešitvi stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja s predlogom izhodišč za pogajanja glede odprave varčevalnih ukrepov na področju povračil stroškov in drugih prejemkov, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

6. Predlog odgovora na stavkovne zahteve Policijskega sindikata Slovenije z dne 22. 12. 2020, poročevalec: Aleš Hojs

6A. Izhodišča za udeležbo slovenske delegacije na tristranskih pogovorih na delovni ravni med Republiko Slovenijo, Republiko Hrvaško in Italijansko republiko, videokonferenca, 29. januar 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

7. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

7.1. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Pravila za določitev finančnega paketa poslovodstva SiDG, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

8. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

8.1. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi

8.2. Predlog sklepa o razrešitvi stalne predstavnice Republike Slovenije pri Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) s sedežem v Ženevi

8.3. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kanadi

8.4. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Kubi s sedežem v Ottawi

8.5. Predlog imenovanja direktorja javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje

8.6. Predlog razrešitve glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za obrambo v Ministrstvu za obrambo

8.7. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja za obrambo v Inšpektoratu Republike Slovenije za obrambo

8.8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Koper

8.9. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice

8.10. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših Hrastnik

8.11. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Polzela

8.12. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

8.13. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Murska Sobota

8.14. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

8.15. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Jesenice, poročevalec:

8.16. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota

8.17. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje

8.18. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za blaženje podnebnih sprememb na področju rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF)

8.19. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020

8.20. Predlog sklepa o imenovanju novih delegatov Republike Slovenije v Mednarodnem uradu za razstave

8.21. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na parcelah v lasti Univerze v Ljubljani in uporabi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Naravoslovno tehnične fakultete, Fakultete za farmacijo in Akademije za gledališče, radio, film in televizijo

8.22. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti z izplačilom denarnega nadomestila na parceli v lasti Univerze v Ljubljani in uporabi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

8.23. Predlog pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist št. C2552-20-000081

8.24. Predlog soglasja k sklenitvi Aneksa št. 3 k pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice in stvarne služnosti z dne 8. 9. 2014 na parcelah v lasti Univerze v Ljubljani in uporabi Biotehniške fakultete

8.25. Predlog sklepa o odvzemu statusa javne železniške infrastrukture v k. o. Pivka in določitev njenega upravljavca

9. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

9.1. Predlog za razrešitev državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve, poročevalec: Aleš Hojs  

9.2. Predlog imenovanja generalnega direktorja Policije, poročevalec: Aleš Hojs 

9.3. Predlog imenovanja vladne pogajalske skupine za pogajanja s Stavkovnim odborom Policijskega sindikata Slovenije, poročevalec: Aleš Hojs 

9.4. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Celje, poročevalec: Janez Janša (MZ)

9.5. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, poročevalec: Janez Janša (MZ)

9.6. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, poročevalec: Janez Janša (MZ)

9.7. Predlog spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2020 in 2021 – trajni in začasni prenosi kvot med organi državne uprave, poročevalec: Boštjan Koritnik 

9.8. Predlog seznanitve s prenehanjem mandata člana in imenovanje članice Nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., poročevalec: dr. Jože Podgoršek

9.9. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu tožeče stranke, ki pod opr. št. I U 2023/2020-4 teče pri Upravnem sodišču Republike Slovenije zaradi ničnosti Ukaza Prezidija Narodne skupščine FNRJ U. št. 392 z dne 8. 3. 1947, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič