Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 29. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu – skrajšani postopek, Poročevalec: Jernej Vrtovec

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu – skrajšani postopek, Poročevalec: Jernej Vrtovec

4. Predlog mnenja o Predlogu resolucije o razglasitvi izrednih podnebnih in okoljskih razmer v Republiki Sloveniji, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo, Poročevalec: mag. Matej Tonin

6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Predlog odločbe o izbiri koncesionarja za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov in odločbe o izbiri koncesionarja za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

8. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za rabo termalne vode iz vrtineKor-1ga v Korovcih, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Pravila za določitev finančnega paketa poslovodstva SiDG, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

9A. Predlog odzivnega poročila na revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Uspešnost izvedbe popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja GJS dejavnost distribucijskega operaterja v obdobju od 25. 11. 2014 do 30. 6. 2019«, Poročevalec: Jernej Vrtovec

10. Poročilo Ministrstva za notranje zadeve Vladi Republike Slovenije o oddanih naročilih po11. členu Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti v letu 2020, Poročevalec: Aleš Hojs

11. Predlog soglasja k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu JGZ Rinka za leto 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

III. ZADEVE EU

12. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020) 7805 final z dne 3. 12. 2020 zaradi nepredložitve nacionalne dolgoročne strategije prenove v skladu z 2.a členom Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb, Poročevalec: Jernej Vrtovec

13. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nevzpostavitve nacionalne točke dostopa v skladu s prvim odstavkom 3. člena in točko (a) tretjega odstavka 4. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1926 z dne 31. maja 2017 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU, Poročevalec: Jernej Vrtovec

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Delegirane uredbe Komisije (EU) …/… z dne 18. 12. 2020 o dopolnitvi Direktive (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo enotne najvišje cene zaključevanja govornih klicev v mobilnih omrežjih na ravni Unije in enotne najvišje cene zaključevanja govornih klicev v fiksnih omrežjih na ravni Unije, Poročevalec: Boštjan Koritnik

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2008/971/ES glede enakovrednosti gozdnega reprodukcijskega materiala, proizvedenega v Združenem kraljestvu, s takim materialom, proizvedenim v Uniji, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi odločb Sveta 2003/17/ES in 2005/834/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov in enakovrednosti nadzora nad postopki vzdrževanja sort poljščin, ki se izvajajo v Združenem kraljestvu, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalnem video srečanju ministrov, pristojnih za raziskave, in otvoritveni dogodek programa Obzorje Evropa 2. in 3. februarja 2021, Poročevalka: dr. Simona Kustec

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve (Svet ECOFIN) in Evroskupine 3. in 4. novembra 2020,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za varstvo potrošnikov 7. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

20. Poročilo o virtualni udeležbi delegacije Republike Slovenije na 165. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 15. in 16. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z učinki nadzorov DDV in DMV, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z zaprosilom za posredovanje podatkov o dohodkih in obračunanih davkih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z zavrnitvijo oziroma zavrženjem vloge, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ukrepi Generalnega finančnega urada, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

26. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za prepoved tovornega tranzitnega prometa do Italije preko Vipavske doline in njegovo preusmeritev na avtocesto A3 (razcep Gabrk pri Divači do MMP Fernetiči), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec