Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 51. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju Vlade Republike Slovenije za leto 2021, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj 

1.2. Predlog srednjeročne strategije upravljanja javnega dolga za obdobje 2021–2023, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.3. Predlog soglasja k Finančnemu načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za leto 2021, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.4. Predlog soglasja k Finančnemu načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2021, poročevalec: Janez Janša (MZ)    Gradivo

1.5. Poročilo Medresorske delovne skupine za spremljanje aktivnosti na področju migracij za obdobje od 3. 9. 2020 do 3. 12. 2020, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.6. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 7. do 30. 9. 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.7. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)8200/26 final z dne 20. 11. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.8. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/1808 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) glede na spreminjajoče se tržne razmere v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

1.10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o digitalni operativni odpornosti za finančni sektor in spremembi uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 909/2014, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/EU, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 in (EU) 2016/2341, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 25. januarja 2021 v Bruslju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za pravosodje 29. januarja 2021, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

1.15. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške o sodelovanju in medsebojni podpori na delovnem področju »identifikacija in kemijske analize energetskih materialov«, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.16. Predlog soglasja za včlanitev Republike Slovenije v Shemo OECD za gozdni reprodukcijski material, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.17. Izhodišča za pogovore ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja ob obisku 25. januarja 2021 v Bruslju v Kraljevini Belgiji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.18. Izhodišča za delovni obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška od 24. do 27. januarja 2021 v Združenih arabskih emiratih, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.19. Izhodišča za udeležbo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na virtualnem šestem ministrskem srečanju internetnega foruma EU 25. januarja 2021, poročevalec: Aleš Hojs

1.20. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na avdio video 13. berlinski ministrski konferenci v okviru Globalnega foruma za hrano in kmetijstvo 22. januarja 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.21. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor, poročevalec: Boštjan Koritnik  

1.22. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor, poročevalec: Boštjan Koritnik   

1.23. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi s prioritetnim odprtjem vrtcev in osnovnih šol ter zavodov za otroke s posebnimi potrebami, poročevalka: dr. Simona Kustec    

1.24. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke in zagotovitvi pravic porabe, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Predlog odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

2A. Predlog zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke – prva obravnava, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič       Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah – skrajšani postopek , poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog imenovanja generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje

4.2. Predlog imenovanja direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti

4.3. Predlog imenovanja direktorja Urada Republike Slovenije za meroslovje v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

4.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

4.5. Predlog imenovanja okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti

4.6. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega visokošolskega zavoda Univerza v Mariboru

4.7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda I. gimnazija Celje

4.8. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Republike Slovenije za varovanje civilnega letalstva

4.9. Predlog imenovanja predstavnika Republike Slovenije v Skupini Svetovne banke

4.10. Predlog sklenitve Pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k.o. 2605 Koper na Mestno občino Koper

5. Osnutek predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj 

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj 

6.1. Predlog razrešitve in imenovanja člana Nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj