Skoči do osrednje vsebine

Spremembe pri vložitvi pritožbe zoper odločitev sodišča o zahtevi za sodno varstvo v prekrškovnem postopku

V Uradnem listu, številka 5/21 z dne 14. 1. 2021 je bila objavljena odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, številka U-I-304/20-9 z dne 17. 12. 2020, s katero je Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovilo neustavnost drugega odstavka 66. člena Zakona o prekrških in odločilo, da se do odprave ugotovljene protiustavnosti ne uporablja besedilo iz drugega odstavka 66. člena ZP-1, ki se glasi: »če je bila izrečena višja globa od najnižje predpisane za prekršek ali če je bila izrečena globa, ki je predpisana v večkratniku ali v odstotku (četrti in peti odstavek 17. člena), ali če sta bila izrečena odvzem predmetov ali odvzem premoženjske koristi v vrednosti, ki presega 400 EUR«.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v zvezi z vložitvijo pritožbe zoper odločitev o zahtevi za sodno varstvo dalo možnost vložitev pritožbe v skladu z novo ureditvijo pritožbe, in sicer na sledeči način:

  1. Zoper odločitev sodišča o zahtevi za sodno varstvo, zoper katero pritožba ni bila dovoljena in je bila zoper odločitev pravočasno vložena ustavna pritožba s predlogom za izjemno obravnavo sicer nedovoljene ustavne pritožbe, o kateri Ustavno sodišče do dneva objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije še ni odločilo, je dovoljena pritožba iz drugega odstavka 66. člena Zakona o prekrških, ki jo lahko vlagatelj ustavne pritožbe vloži v roku 45 dni po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Pritožnik mora v pritožbi izkazati, da je zoper odločitev sodišča o zahtevi za sodno varstvo pravočasno vložil na Ustavno sodišče ustavno pritožbo s predlogom za izjemno obravnavo sicer nedovoljene ustavne pritožbe.
  2. Zoper odločitev sodišča o zahtevi za sodno varstvo, zoper katero pritožba ni bila dovoljena in se rok za vložitev ustavne pritožbe še ni iztekel do dneva objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije, je dovoljena pritožba iz drugega odstavka 66. člena Zakona o prekrških, ki jo lahko vlagatelj zahteve za sodno varstvo vloži v roku 45 dni po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

Navedeno pomeni, da je dopustno pritožbo zoper odločitev o zahtevi za sodno varstvo v zgoraj izpostavljenih primerih vložiti do vključno 28. februarja 2021 do 23.59 ure.

Ministrstvo za pravosodje sicer v letošnjem letu načrtuje pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o prekrških, ki bodo ustrezno naslovila tudi ureditev pritožbe zoper odločitev sodišča o zahtevi za sodno varstvo.

Povezava na novico o odločitvi Ustavnega sodišča Republike Slovenije, objavljeno na njegovih spletnih straneh

Povezava do objave v Uradnem listu