Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 47. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog odloka o spremembah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, poročevalec: Igor Eršte    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.7. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.8. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.9. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o vodnih povračilih, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.10. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.11. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.12. Predlog programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.13. Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020–2023, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.14. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Čatež iz vrtine V-15/88 in aneksa št. 2 h Koncesijski pogodbi št. 01407-4/2015 z dne 29. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Čateške Toplice iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97, V-1/63, V-4/63 in V-14/72, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.15. Predlog aneksa št. 4 k Pogodbi o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.16. Predlog aneksa št. 1 k Pogodbi o financiranju Javnega zavoda Študijski center za narodno spravo, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

1.17. Predlog sklepa o podaljšanju uporabe podrobnih varstvenih ciljev in ukrepov za njihovo doseganje, določenih v Operativnem programu – Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020), poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.18. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja družbi Varnost IP, d. o. o., Idrija, da lahko posluje kot invalidsko podjetje, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.19. Predlog dokončnega seznama upravičenih občin, ki imajo evidentirana romska naselja, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

1.20. Predlog mnenja glede kredita Evropske investicijske banke Javnemu skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.21. Predlog odgovora na vprašanje Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z zagotavljanjem in uresničevanjem pravice do duševnega zdravja oziroma pravice do zdravja, poročevalec: Janez Janša (MZ)    Gradivo

1.22. Poročilo Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.23. Prvo poročilo Delovne skupine za implementacijo projekta povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij (interoperabilnost), poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.24. Predlog mnenja o pobudi družbe A1 Slovenija, d. d., za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 27.a člena Zakona o varstvu potrošnikov, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.25. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)8200/26 final z dne 20. 11. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.26. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi Sporazuma o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) z razširitvijo možnosti pristopa na Kraljevino Maroko, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.27. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi s čezmejno infrastrukturo, ki povezuje Unijo in Združeno kraljestvo prek stalne povezave pod Rokavskim prelivom, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.28. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na zasedanjih pogodbenic Sporazuma o ukrepih države pristanišča za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.29. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o spremembi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje državljanom Republike Zelenortski otoki in Evropske unije, poročevalec: dr. Anže Logar   

1.30. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 13. Evropski vesoljski konferenci 12. in 13. januarja 2021 v Bruslju, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.31. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videoseji ministrov za izobraževanje 22. januarja 2021, poročevalka: dr. Simona Kustec   

1.33. Izhodišča za pogovore ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja ob obisku v Kraljevini Danski 12. januarja 2021, v Kraljevini Norveški 13. januarja 2021 in v Republiki Finski 14. januarja 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.34. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta o Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2019, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z diskriminatornim odnosom do starejše populacije pri prehajanju občinskih meja, poročevalec: Aleš Hojs

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nadaljevanjem pouka v šolah in odgovornostjo resornega ministrstva, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.37. Predlog uredbe o izvajanju delegirane uredbe (EU) o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.38. Predlog smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021–2025, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.39. Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.40. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem upravljanju podatkov (akt o upravljanju podatkov), poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Marka Koprivca v zvezi z novinarskimi konferencami o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19, poročevalec: mag. Uroš Urbanija

1.42. Predlog odgovora na poslansko pobudo Aljaža Kovačiča v zvezi s potrditvijo dokumentov, ki bodo Slovenskemu filmskemu centru zagotovili sredstva za financiranje projektov, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

1.43. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), poročevalec: Darko Mehikić

2.2. Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: Andrej Jurič   

2.3. Pregled razpoložljivosti inšpektorjev in nujnih nalog inšpekcij v obdobju od 27. 12. 2020 do 3. 1. 2021, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

2.4. Načrt sproščanja ukrepov ob pojenjanju pandemije COVID-19, poročevalec: Janez Janša   

2.5. Predlog odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.6. Predlog odloka o spremembi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.7. Predlog odloka o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, poročevalec: Janez Janša (MZ)    Gradivo

2.8. Predlog odloka o spremembi Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, poročevalec: Janez Janša (MZ)    Gradivo

2.9. Predlog odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.10. Predlog odloka o začasnih omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.11. Predlog odloka o spremembi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

2.12. Predlog odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

2.13. Predlog odloka o spremembi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.14. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.15. Predlog odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji , poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona – prva obravnava, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

3A. Predlog zakona o katastru nepremičnin – prva obravnava, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog sklepa o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Geelongu, v Avstraliji

4.2. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju

4.3. Predlog imenovanja članic strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

4.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

4.5. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Kranj

4.6. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma na Krasu

4.7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu ter soglasja k imenovanju predstavnika delodajalcev

4.8. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za kmetijstvo in podeželje

4.9. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za preprečevanje radikalizacije

4.10. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Delovne skupine za obravnavo romske problematike

4.11. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja pripadniku Slovenske vojske s strani Republike Poljske

4.12. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja Francoske republike slovenski državljanki

4.13. Predlog odgovora na tožbo tožeče stranke zaradi odprave odločbe Vlade Republike Slovenije v zvezi z odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

4.14. Predlog odločbe o zavrnitvi pritožbe zoper razveljavitveni sklep Sveta romske skupnosti Republike Slovenije

4.15. Predlog odvzema statusa javno dobro na nepremičninah parc. št. 6354/22 in parc. št. 6354/16, obe k. o. 2604 Bertoki

4.16. Predlog brezplačne odsvojitve nepremičnega premoženja v lasti Republike Slovenije, k. o. 2636 Bežigrad, in brezplačni pridobitvi nepremičnega premoženja v lasti Mestne občine Ljubljana, k. o. 2636 Bežigrad

4.17. Predlog soglasja k Sporazumu o spremembah v etažni lastnini ter pogodbi o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v stavbi z naslovoma Gradišče 6 in Gradišče 8, Ljubljana, k. o. 1721 Gradišče I stavba 145, katere del št. 126 je v upravljanju Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana

4.18. Predlog določitve skupne vrednosti pravnih poslov razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem v lasti države in v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, ki ga navedeni upravljavci lahko odsvojijo v letu 2021