Skoči do osrednje vsebine

Oddamo nezasedena službena stanovanja

Za določen čas do enega leta z možnostjo podaljšanja oddamo v najem dve neopremljeni stanovanji v Trbovljah in Šmarju pri Jelšah. Za najem se obračuna profitna najemnina.

Stavba Ministrstva za notranje zadeve

Stavba Ministrstva za notranje zadeve

Prijavijo se lahko vse fizične in pravne osebe. Za prijavo je treba najpozneje do 15. januarja 2021 podati pisno vlogo. Ta mora vsebovati:

  • davčno številko, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča prosilca,
  • navedbo nezasedenega stanovanja, za katerega se prosilec zanima,
  • imena in priimke ter rojstne datume oseb, ki bi s prosilcem živele v skupnem gospodinjstvu.

Vlogo z vsemi navedenimi podatki je treba poslati na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko in nabavo, Sektor za nastanitev in prehrano, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Vloga bo obravnavana kot pravočasna, če bo prispela pred iztekom roka. Če bo poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko jo je ministrstvo prejelo, šteje dan njene oddaje na pošto. Nepravočasnih in nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu spspz.mnz@gov.si ali telefonski številki 01 514 71 74 oziroma 01 514 71 69.

Seznam stanovanj