Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 27. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o katastru nepremičnin – prva obravnava, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona – prva obravnava, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

2A. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

3. Predlog odgovora na pobudo Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesne skupine lokalnih interesov za ustanovitev delovne skupine za ureditev problematike lastništva kategoriziranih občinskih (in državnih) cest, ki potekajo preko zemljišč v lasti fizičnih oseb, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

7. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

8. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

9. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodnih povračilih, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9A. Predlog odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Čatež iz vrtine V-15/88 in aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi št. 01407-4/2015 z dne 29. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Čateške Toplice iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97, V-1/63, V-4/63 in V-14/72, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

11. Predlog programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

12. Predlog mnenja glede kredita Evropske investicijske banke Javnemu skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

13. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja družbi Varnost IP, d. o. o., Idrija, da lahko posluje kot invalidsko podjetje, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

14. Predlog aneksa št. 4 k Pogodbi o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031, Poročevalec: Jernej Vrtovec

16. Predlog sklepa o podaljšanju uporabe podrobnih varstvenih ciljev in ukrepov za njihovo doseganje, določenih v Operativnem programu – Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

18. Program dela in razvoja za upravljanje območja geometričnega središča Republike Slovenije za obdobje od 2. 11. 2020 do 31. 12. 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

19. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (FURS, MDDSZ), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

19A. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (GSV), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

20. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU, Poročevalec: dr. Miha Pogačnik

21. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)8200/26 final z dne 20. 11. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi Sporazuma o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) z razširitvijo možnosti pristopa na Kraljevino Maroko,Poročevalec: Jernej Vrtovec

23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na zasedanjih pogodbenic Sporazuma o ukrepih države pristanišča za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

24. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi s čezmejno infrastrukturo, ki povezuje Unijo in Združeno kraljestvo prek stalne povezave pod Rokavskim prelivom, Poročevalec: Jernej Vrtovec

25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 13. Evropski vesoljski konferenci 12. in 13. januarja 2021 v Bruslju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

26. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 15. in 16. decembra 2020 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

27. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za promet 8. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

28. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za energijo 14. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

29. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za raziskave 27. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

30. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za telekomunikacije 7. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

31. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 12. virtualni evropski znanstveni delavnici o ERA na visoki ravni 18. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

V.  ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s preklicem odloka, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s ptičjo gripo in ukrepi za preprečevanje širjenja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s porastom svetlobnega onesnaževanja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z organizacijo dimnikarske dejavnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

37. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s pozivom Finančni upravi Republike Slovenije glede pridobivanja podatkov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

38. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s plačilno nedisciplino, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

39. Predlog odgovora na vprašanji državnega svetnika Samerja Khalila glede nadaljnjega izvajanja ukrepov razvojne podpore na območju Pokolpja po letu 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

40. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika mag. Marka Zidanška v zvezi z definiranjem subjektov javnega interesa, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

42. Predlog mnenja o pobudi družbe A1 Slovenija, d. d. za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 27.a člena Zakona o varstvu potrošnikov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek