Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 27. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog odvzema statusa javno dobro na nepremičninah parc. št. 6354/22 in parc. št. 6354/16, obe k. o. 2604 Bertoki, Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Predlog brezplačne odsvojitve nepremičnega premoženja parcele v lasti Republike Slovenije, k. o. 2636 Bežigrad in brezplačni pridobitvi nepremičnega premoženja v lasti Mestne občine Ljubljana, k. o. 2636 Bežigrad, Poročevalec: Boštjan Koritnik

4. Predlog soglasja k Sporazumu o spremembah v etažni lastnini ter pogodbi o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v stavbi z naslovoma Gradišče 6 in Gradišče 8,  Ljubljana, k. o. 1721 Gradišče I stavba 145, katere del št. 126 je v upravljanju Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

5. Predlog določitve skupne vrednosti pravnih poslov razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem v lasti države in v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, ki ga navedeni upravljavci lahko odsvojijo v letu 2021, Poročevalec: Boštjan Koritnik

6. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca poslovnih prostorov v stavbi na naslovu Otiški vrh 25, Šentjanž pri Dravogradu in samostoječe vrstne garaže v garažnem objektu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

7. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč v k. o. 2632 Sečovlje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca zemljišča v k. o. 2169 Kranjska Gora, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč vse k. o. 748 Spodnja Polskava, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

10. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca zemljišča v k. o. 939 Pusto polje, ki je v zemljiški knjigi vpisano kot last Republike Slovenije, do deleža 6/84, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

11. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca zemljišč v k. o. 706 Orehova vas, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

12. Predlog določitve Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna kot upravljavca nepremičnin v k. o. 1056 Dobrna in k. o 1077. Celje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

13. Predlog odgovora na tožbo tožeče stranke zaradi odprave odločbe Vlade Republike Slovenije v zvezi z odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalka: dr. Simona Kustec

14. Predlog odločbe o zavrnitvi pritožbe zoper razveljavitveni sklep Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

15. Predlog seznanitve z vsebino načrtovane izvensodne poravnave zaradi odškodnine za vozilo poškodovano na državni cesti G2-108/1183 Litija – Zagorje ob Savi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

16. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja pripadniku Slovenske vojske s strani Republike Poljske, Poročevalec: mag. Matej Tonin

17. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja Francoske republike slovenski državljanki, Poročevalec: dr. Anže Logar

18. Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije o pooblastitvi Državnega odvetništva Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v tožbi zaradi varstva ustavnih pravic, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

19. Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije o pooblastitvi Državnega odvetništva Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije zaradi varstva ustavnih pravic, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

19A. Predlog določitve višjega plačnega razreda ob zaposlitvi v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, Generalni policijski upravi, Uradu za informatiko in telekomunikacije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

20. Predlog sklepa o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Geelongu, v Avstraliji, Poročevalec: dr. Anže Logar

20A. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

20B. Predlog imenovanja članov strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

20C. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Poročevalka: dr. Simona Kustec

20Č. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Kranj, Poročevalka: dr. Simona Kustec

20D. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma na Krasu, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

20E. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

20F. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Celje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

20G. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu ter podaja soglasja k imenovanju predstavnika delodajalcev, Poročevalka: dr. Simona Kustec

20H. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za kmetijstvo in podeželje, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

20J. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za preprečevanje radikalizacije, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

20K. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Delovne skupine za obravnavo romske problematike, Poročevalec: Aleš Hojs