Skoči do osrednje vsebine

Objavljena sprememba Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 18. decembra, v Uradnem listu objavilo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014-2020). Osnovni Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz PRP 2014–2020 je bil sprejet leta 2018. Ker je šlo za prvi pravni akt, ki določa načine označevanja vira sofinanciranja za vse ukrepe in podukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020, so bile nekatere spremembe in dopolnitve nujne.

Fotografija je simbolična

Fotografija je simbolična | Avtor: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja

Glavne spremembe in dopolnitve:

Spremembe in dopolnitve pravilnika podrobneje določajo, da je zavezanec za označevanje vira sofinanciranja v primeru agrarne skupnosti v okviru ukrepa M4 Naložbe v osnovna sredstva in podukrepa M8.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, predsednik agrarne skupnosti.

Kadar gre za kolektivno naložbo v okviru podukrepa M4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva ali podukrepa M8.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, je zavezanec za označevanje vira sofinanciranja vodilni partner.

V primeru naložbe v gradnjo širokopasovnih omrežij v okviru podukrepa M07.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo in je upravičenec upravičen do več kot 500.000 evrov sredstev, mora poleg označitve spletne strani označiti vir sofinanciranja tudi z začasnim panojem, ki ga najpozneje v treh mesecih po zaključku naložbe nadomesti s stalno obrazložitveno tablo.

Črtan je pogoj, da je označevanje informacijskih in komunikacijskih gradiv potrebno le, če je v gradivu uporabljen nacionalni ali občinski simbol.  V okviru ukrepa M19 LEADER pa je v skladu z določili Uredbe EU 808/2014 dodana manjkajoča zahteva za označevanje vira sofinanciranja za informacijska in komunikacijska gradiva. V praksi se takšna gradiva označuje.

Navedba »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« ni več zahtevana zgolj v črni barvi. V praksi se v nekaterih primerih označuje vir sofinanciranja na različnih barvnih podlagah in je zato smiselno, z vidika vidnosti, da se lahko uporabi tudi druge barve pisave.

Posodobljena je povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (EKSRP), saj se je spletni naslov do spletne strani Evropske komisije spremenil.

V času izvajanja pravilnika je bilo ugotovljeno, da dejansko ni možno taksativno našteti vseh možnih vrst informacijskih in komunikacijskih gradiv, za katere je lahko zavezancu za označevanje dodeljena podpora. Zato so po novem omenjena gradiva primeroma našteta. Hkrati pa so spletna gradiva preimenovana v elektronska gradiva, kar je pravilnejši izraz in zajema tudi druga gradiva, ki niso objavljena zgolj na spletnih straneh.

Odpravlja se navajanje organa, odgovornega za vsebino gradiva, in navedba MKGP kot organa upravljanja, pristojnega za izvajanje pomoči iz EKSRP, na promocijskem materialu.

Dopolnitev pravilnika omogoča navajanje obveznih elementov označevanja na informacijskih in komunikacijskih gradiv tudi v tujem jeziku, kar se v praksi kaže kot potreba, na primer v okviru ukrepa M19 LEADER in M19 Sodelovanje.

Veljavnost sprememb in dopolnitev pravilnika:

Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, ki je bila 18. 12. 2020.

Sprememba in dopolnitev Pravilnika spreminja osnovni pravilnik, zato velja za vse zavezance, za katere velja osnovni pravilnik.

Povezavi do osnovne različice pravilnika ter sprememb pravilnika:

  • Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list, številka 67/18)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list, številka 191/20)