Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 46. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog odloka o spremembi Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.2. Predlog odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o vrstah naprav, dejavnostih in toplogrednih plinih, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi pravil za prilagoditev brezplačne dodelitve pravic do emisije zaradi sprememb ravni dejavnosti, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Krško na reki Savi, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.7. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge reke Soče, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.8. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz lovilnih jam na reki Soči, Tolminki in Bači, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.9. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save na območju Občine Litija na odvzemnih mestih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.10. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.11. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.12. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.13. Predlog uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.14. Predlog odloka o spremembah Odloka o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.15. Predlog odloka o spremembah Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.16. Predlog odloka o podaljšanju veljavnosti overitev vodomerov, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.17. Predlog sklepa o podelitvi statusa mesta naseljema Lenart v Slovenskih goricah in Zreče, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.18. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.19. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v firmi družbe INTERCAL Slovenija d. o. o., poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.20. Predlog soglasja k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.21. Predlog soglasja k spremembi Tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.22. Predlog soglasja k tarifam Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2021, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.24. Predlog soglasja k pobudi Občine Hoče–Slivnica za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta avtoceste za odsek Slivnica–Fram–BDC, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.25. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Mislinja, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.26. Predlog sklepa o nastanitvi mladoletnikov brez spremstva do konca leta 2021 v Dijaškem domu – Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj    Gradivo

1.27. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije v zvezi s plačilom za nezakonito odložene odpadke, ki so posledica nelegalnih prehodov državne meje, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj    Gradivo

1.28. Predlog izvrševanja ustanoviteljskih obveznosti v bolnišnicah, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, poročevalec: Janez Janša (MZ)    Gradivo

1.29. Predlog odgovora na Poizvedbo Zagovornika načela enakosti v postopku izvedbe ocene diskriminatornosti odloka o prehajanju državne meje v času epidemije COVID-19 – Tujci, vozniki v mednarodnem transportu, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.30. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-20-0020 Frontex – sodelovanje na zunanjih mejah EU v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalec: Aleš Hojs

1.31. Poročilo o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) za leto 2019, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.32. Poročilo o delu Delovne skupine za obravnavo romske problematike od avgusta do decembra 2020, poročevalec: Aleš Hojs

1.33. Predlog delovne skupine za obravnavo romske problematike za sistemske spremembe, poročevalec: Aleš Hojs

1.34. Predlog dodatnih ukrepov k Nacionalnemu programu ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021 na podlagi opravljenega dela delovne skupine od avgusta do decembra 2020, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

1.35. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020) 6088 final z dne 30. oktobra 2020 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz 2. člena Izvedbenega sklepa Komisije z dne 30. novembra 2018 o tehničnih specifikacijah v zvezi s standardi za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice, in o razveljavitvi odločb C(2006) 2909 in C(2008) 8657 (Izvedbeni sklep Komisije C(2018) 7774) in 3. člena Izvedbenega sklepa Komisije z dne 30. novembra 2018 o tehničnih specifikacijah za enotno obliko dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav in o razveljavitvi Sklepa C(2002) 3069 (Izvedbeni sklep Komisije C(2018) 7767), poročevalec: Aleš Hojs 

1.36. Predlog odgovora Republike Slovenije na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2020) 6056 final z dne 30. 10. 2020 zaradi neizpolnitve obveznosti iz 11. člena Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje in 25. člena Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja), poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.37. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.38. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastitvi Komisije, da glasuje za povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.39. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgih kriptoimetij in spremembi Direktive (EU) 2019/1937, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.40. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede ribolovnih možnosti za norveškega moliča za leto 2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.41. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) XXX/XXX [uredba o upravljanju azila in migracij] in Uredbe (EU) XXX/XXX [uredba o preselitvi] za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva ter o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi uredb (EU) 2018/1240 in (EU) 2019/818, poročevalec: Aleš Hojs

1.42. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka za mednarodno zaščito v Uniji in razveljavitvi Direktive 2013/32/EU, poročevalec: Aleš Hojs

1.43. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ravnanju v kriznih razmerah in primeru višje sile na področju migracij in azila, poročevalec: Aleš Hojs

1.44. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah ter spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 in (EU) 2019/817, poročevalec: Aleš Hojs

1.45. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju azila in migracij ter spremembi Direktive Sveta 2003/109/ES in predlagane Uredbe (EU) XXX/XXX [Sklad za azil in migracije, poročevalec: Aleš Hojs

1.46. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznih minimalnih plačah v Evropski uniji, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.47. Informacija o nameravanem sodelovanju Policije v mednarodnih civilnih misijah EUAM Ukrajina in EUMM Gruzija, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.48. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o delu na domu, 1996 (Konvencija MOD št. 177), poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.49. Predlog uredbe o ratifikaciji Protokola o spremembi naslova Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) z dne 30. septembra 1957, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.50. Predlog soglasja za posojilo sredstev Banke Slovenije Mednarodnemu denarnemu skladu, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.51. Predlog sprememb in dopolnitev Pokojninskega načrta za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence (PNJU K), sprememb in dopolnitev Pravil upravljanja Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev ter pooblastilo Modri zavarovalnici, d.d. za zastopanje Vlade Republike Slovenije, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.52. Predlog nadaljevanja projekta Poti miru v Posočju za obdobje od 2021 do 2025 , poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), poročevalec: Darko Mehikić

2.2. Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: Andrej Jurič   

2.3. Pregled razpoložljivosti inšpektorjev in nujnih nalog inšpekcij v obdobju od 19. 12. 2020 do 26. 12. 2020, poročevalec: Boštjan Koritnik  

2.5. Predlog odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.6. Predlog odloka o spremembi Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, poročevalec: Janez Janša (MZ)    Gradivo

2.7. Predlog odloka o spremembi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.8. Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

2.9. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa o neteku rokov za opravo dela v splošno korist, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

2.10. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa premestitve obsojenca iz enega v drug zavod ali v oddelek drugega zavoda, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

2.11. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa premestitve obsojenca v drug oddelek znotraj zavoda, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

2.12. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa prekinitve prestajanja kazni zapora, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

2.13. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa predčasnega odpusta, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

2.14. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa začasne omejitve ali zadržanja izvajanja pravic in pravnih koristi, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

2.15. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa začasnega opravljanja dela upokojenih pravosodnih policistov, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

2.16. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa začasnega opravljanja dela zaposlenega na drugi lokaciji delodajalca, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

2.17. Predlog odgovora na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega, drugega in tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, poročevalec: Aleš Hojs   

2.18. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

2.20. Informacija o aktivnostih prostovoljskih organizacij ter njihovih stroških pri preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2 in zmanjšanju posledic epidemije bolezni COVID-19 med 13. marcem in 31. majem 2020, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

2.21. Predlog odgovora na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 6. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, poročevalec: Aleš Hojs 

3. Zimska napoved gospodarskih gibanj 2020, Poročevalka: mag. Marijana Bednaš 

4. Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – prva obravnava, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa – prva obravnava, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

5A. Predlog načrta za okrevanje in odpornost, Poročevalec: Zvonko Černač 

5B. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na srečanju ministrov za zunanje zadeve Republike Slovenije, Republike Hrvaške in Italijanske republike 19. decembra 2020 v Trstu ter informacija o oblikovanju medresorske delovne skupine, poročevalec: dr. Anže Logar 

6. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

6.1. Skupščina družbe Slovenski državni holding, d. d. – Merila za merjenje uspešnosti poslovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d. in družb s kapitalsko naložbo države, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

7.1. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za trg dela in zaposlovanje v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

7.2. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

7.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za dolgotrajno oskrbo

7.4. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu

7.5. Predlog imenovanja okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

7.6. Predlog razrešitve in imenovanja člana v Upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda Rinka

7.7. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije

7.8. Predlog sklepa o spremembi sestave Mešane slovensko-italijanske komisije za vzdrževanje državne meje, ustanovljene s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 021-05/92-22/3-8 z dne 3. 7. 1992

7.9. Predlog brezplačnega prenosa zemljišč v k. o. 969 Veliki Vrh v last Občine Šmartno ob Paki

7.10. Predlog brezplačnega prenosa zemljišča v k. o. 906 Črna na Občino Črna na Koroškem

7.11. Predlog brezplačnega prenosa zemljišča v k. o. 2013 Hotedršica na Občino Logatec

7.12. Predlog brezplačnega prenosa zemljišča v k. o. 1007 Grajska vas na Občino Braslovče

7.13. Predlog brezplačnega prenosa zemljišč v k. o. 684 Zgornji Duplek na Občino Duplek

7.14. Predlog brezplačnega prenosa zemljišč v k. o. 748 Spodnja Polskava na Občino Slovenska Bistrica

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

8.1. Predlog revizije Kadrovskega načrta za posebni vladni projekt Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021, poročevalec: dr. Anže Logar