Skoči do osrednje vsebine

Izbran ponudnik hitrih antigenskih testov

Ministrstvo za zdravje je izvedlo ponovni postopek javnega naročanja za javno naročilo »Nakup hitrih antigenskih testov (HAGT) za diagnostiko COVID-19 (II.)«.

Javno naročanje je potekalo po enakem postopku, s pogajanji brez predhodne objave na podlagi č) točke prvega odstavka  46. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list, številka 91/15 in14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3). 

K oddaji ponudbe je bilo 11. 12. 2020 povabljenih 42 ponudnikov (na elektronski način, preko portala e-JN), med katerimi so bilo tudi vsi ponudniki, povabljeni k oddaji ponudbe v prejšnjem postopku.

Okvirna količina 500.000 hitrih antigenskih testov (HAGT), ki bo nabavljena, je ostala nespremenjena. Eden od pogojev je bil, da cena enega hitrega antigenskega testa ne sme presegati 5,50 EUR z DDV.

Ponudbe je oddalo 16 ponudnikov. Ob oddaji ponudbe so bili ponudniki dolžni predložiti tudi vzorce za ponujene teste. Od 16-tih ponudnikov je vzorce predložilo 13 ponudnikov.

Po pregledu prejetih ponudb in predloženih vzorcev je ministrstvo ugotovilo, da zahtevane tehnične specifikacije izpolnjujejo štirje (4) vzorci. Vsi štirje izpolnjujejo tudi pogoj, da ima test že odmerjen ekstrakcijski pufer v vsaki ekstrakcijski epruveti za analizo posameznega vzorca s priloženima negativno in pozitivno kontrolo za izvedbo notranje kontrole kakovosti.

Ponudbe vseh štirih ponudnikov so izpolnjevale tudi vse ostale zahteve iz dokumentacije, zato so bili ti ponudniki 15. 12. 2020 povabljeni na pogajanja.

Pogajanja so bila izvedena na elektronski način preko portala e-JN, tako da so bili ponudniki pozvani, da podajo novo, končno ponudbeno ceno v roku do 16. 12. 2020 do 11:00 ure.

V nadaljevanju prikazujemo rezultate pogajanj.

Naziv ponudnika Ponudbena cena hitri antigenski test za SARS-CoV-2 z DDV Ponudbena cena hitri antigenski test za SARS-CoV-2 z DDV
št. (1 kom) iz predložene ponudbe (1 kom) po izvedenih pogajanjih
1. MAJBERT Pharm, trgovina z medicinskimi pripomočki d.o.o., Stegne 21C, 1000 Ljubljana
2,1791 1,982
2. Ponudnik*
4 3,55
3. Ponudnik*
5,475 5,1684
4. Ponudnik*
5,4 5,4

Opomba: podatkov o navedenih ponudnikih še ne moremo razkriti, ker še ni izkazana vročitev odločitve o oddaji naročila. | Avtor Ministrstvo za zdravje

Na podlagi izvedenih pogajanj je ministrstvo 16. 12. 2020 sprejelo odločitev, da se javno naročilo za nakup hitrih testov (HAGT) odda ponudniku MAJBERT Pharm d.o.o., katerega ponudba je najugodnejša, cena za en (1) test je najnižja in znaša 1,9820 EUR z DDV.

V skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, je bila odločitev o oddaji že odposlana vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo. Vročitev ponudniku MAJBERT Pharm d. o. o. je že izkazana.

Upoštevaje določbo 1. alineje prvega odstavka 92. člena ZJN-3, ki v primeru oddaje naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi č) točke prvega odstavka  46. člena ZJN-3, omogoča sklenitev pogodbe pred pravnomočnostjo odločitve o oddaji javnega naročila, je bila pogodba za dobavo hitrih testov med Ministrstvom za zdravje in dobaviteljem MAJBERT Pharm sklenjena 17. 12. 2020.

Prva delna dobava hitrih testov bo izvedena v skladu s pogodbo v ponedeljek, 21. 12. 2020.