Skoči do osrednje vsebine

Nov razpis Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za področje prometa 2020

15. decembra 2020 objavljeni razpis Evropske komisije »2020 CEF Transport MAP«, v višini 200 milijonov evrov, je namenjen pripravi študij za „odpravo ozkih grl, izboljšanje interoperabilnosti železnic, premostitev manjkajočih povezav in zlasti izboljšanje čezmejnih odsekov“ na predhodno določenih projektih vseevropskega prometnega omrežja TEN-T, s poudarkom na železnicah, plovnih poteh in pristaniščih. Rok za oddajo projektnih predlogov je 22. marec 2021, ob predhodni odobritvi projekta s strani Ministrstva za infrastrukturo.

Predvideni ukrepi morajo prispevati k dokončanju predhodno opredeljenih projektov na jedrnih koridorjih  in drugih odsekih jedrnega omrežja (s poudarkom na železnicah, plovnih poteh in pristaniščih ter pospešenem uvajanju tehnologij, ki so bile razvite, preizkušene in potrjene z raziskovalnimi projekti Obzorje 2020), kot so določeni v Prilogi I uredbe IPE (Uredbi (EU) št. 1316/2013). Študije so vse dejavnosti, potrebne za pripravo izvajanja projekta (npr. tehnična zasnova, postopki za izdajo dovoljenj in priprava razpisnega postopka).

Skupni proračun v višini 200 milijonov evrov, je razdeljen na Splošno ovojnico (160 milijonov) za vse države članice in »Kohezijsko ovojnico« (40 milijonov), ki je namenjena samo državam članicam, upravičenim do kohezijskih sredstev, med njimi je tudi Slovenija. Za splošno ovojnico IPE višina sofinanciranja ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov, medtem ko za kohezijsko ovojnico najvišji odstotek sofinanciranja znaša 85 % upravičenih stroškov.

Slovenski prijavitelji morajo popolne prijave predlogov projektov na pristojni direktorat Ministrstva za infrastrukturo posredovati do 22. februarja 2021. 

Končni rok za oddajo prijave preko spletne aplikacije TENtec je 22. marec 2021 do 17. ure.