Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 44. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica II – sever v občini Sežana, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o vodovarstvenem območju za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in delu občine Ljutomer, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.7. Predlog odloka o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.8. Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

1.9. Predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od januarja do marca 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.10. Predlog povečanja namenskega premoženja Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.11. Predlog sklepa o določitvi predmetov skupnih javnih naročil za leto 2021, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.12. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenski postavki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2020, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.13. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-20-5555 Širitev embalažnega programa 2020-2023 Steklarne Hrastnik v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.14. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-20-9004 Izgradnja in oprema poslovnega objekta Eurokovinar v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.15. Predlog za uvrstitev projekta 2130-20-9003 Izgradnja objekta Elpro Križnič v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.16. Poročilo o izvajanju Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu v letu 2019 in posodobljen Akcijski program za alternativna goriva v prometu za leti 2020 in 2021, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.17. Poročilo o stanju na Letališču Edvarda Rusjana Maribor in predlog podaljšanja začasne rešitve izvajanja storitev obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor s predlogom za sklenitev aneksa št. 1 k Pogodbi o izvedbi naročila št. 2430-19-100033 za izvajanje storitev obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor, poročevalec: Jernej Vrtovec  

1.18. Poročilo o izvrševanju 2. točke Sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 3. 10. 2019 o izdelavi načrtov dejavnosti kot priloge k Državnemu načrtu zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.19. Predlog odgovora Republike Slovenije na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2020) 6076 final z dne 30. 10. 2020 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz 1. in 3. člena Odločbe Komisije z dne 1. aprila 2005 o določitvi podrobnih pravil za spremljanje ciljev za ponovno uporabo/predelavo in ponovno uporabo/recikliranje iz Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.20. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020) 6090 final z dne 30. 10. 2020, zaradi nenotifikacije vseh predpisov za prenos Direktive Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.22. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Izboljšanje dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah v EU in njenih državah članicah, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.23. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med zvezno ministrico za obrambo Republike Avstrije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Italijanske republike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o načelih za ustanovitev in delovanje DECI bojne skupine Evropske unije, ki bo na voljo Evropski uniji v drugi polovici leta 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.24. Informacija o nameravanem podpisu Note o pristopu k Sporazumu št. 1814 Natove organizacije za podporo in nabave (NSPO), Sporazumu o partnerstvu za operativno logistično podporo, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.25. Nacionalni izvedbeni načrt Republike Slovenije za razvoj civilnih zmogljivosti mednarodnega kriznega upravljanja, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.26. Predlog mnenja o Zahtevi Računskega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 10. člena Zakona o visokem šolstvu, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.27. Predlog mnenja o Zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI) in Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), poročevalec: Boštjan Koritnik   

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), poročevalec: Darko Mehikić

2.2. Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: Andrej Jurič  

2.3. Pregled inšpekcijskih ukrepov v obdobju od 24. 10.do 13. 12. 2020, poročevalec: Boštjan Koritnik  

2.5. Predlog odloka o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

2.6. Predlog odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

2.7. Predlog odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

2.8. Predlog odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

2.9. Predlog odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.10. Predlog odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.11. Predlog sklepa o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

2.12. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

2.14. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe v okviru finančnega načrta Ministrstva za infrastrukturo, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

2.15. Predlog za uvrstitev projekta 2430-20-0050 Podpora likvidnosti Fraport Slovenija COVID-19 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.16. Predlog za uvrstitev projekta 2711-20- 0031 UKC Maribor - mobilna stavba za COVID-19 bolnike v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalec: Tomaž Gantar  

3. Predlog zakona o nagradi Zlata čebela – prva obravnava, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

4. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

4.1. Skupščina družbe ELES, d. o. o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja – Predlog soglasja k ustanovitvi hčerinske družbe in seznanitev s Pravili za določanje drugih pravic direktorja ELES, d. o. o., poročevalec: Jernej Vrtovec

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.1. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

5.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

5.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za letalski in pomorski promet

5.4. Predlog imenovanja direktorja Javnega gospodarskega zavoda Rinka

5.5. Predlog imenovanja predstavnikov Vlade Republike Slovenije v Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

5.6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Obalnega doma upokojencev Koper

5.7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ekonomska šola Murska Sobota

5.8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Nova Gorica

5.9. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Velenje

5.10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Šiška

5.11. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana

5.12. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

5.13. Predlog brezplačnega prenosa državnega premoženja na Občino Jesenice

5.14. Predlog brezplačnega prenosa državnega premoženja na Občino Lendava

5.15. Predlog brezplačnega prenosa državnega premoženja na Občino Zagorje ob Savi