Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 25. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o nagradi Zlata čebela – prva obravnava, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1B. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

1. Predlog odgovora glede zaključkov posveta Državnega sveta o Večletnem finančnem okviru 2021–2027 in razvoju kohezijske regije Zahodna Slovenija, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

3. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), Poročevalec: Tomaž Gantar

4. Predlog uredbe o vodovarstvenem območju za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in delu občine Ljutomer, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica II – sever v občini Sežana, Poročevalec: Jernej Vrtovec

5A. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

6. Predlog odloka o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja,Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2021, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8. Predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od januarja do marca 2021, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9. Predlog sklepa o določitvi predmetov skupnih javnih naročil za leto 2021, Poročevalec: Boštjan Koritnik

10. Skupščina družbe ELES, d. o. o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja – Predlog soglasja k ustanovitvi hčerinske družbe in seznanitev s Pravili za določanje drugih pravic direktorja ELES, d. o. o., Poročevalec: Jernej Vrtovec

11. Poročilo o izvajanju Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu v letu 2019 in posodobljen Akcijski program za alternativna goriva v prometu za leti 2020 in 2021, Poročevalec: Jernej Vrtovec

12. Poročilo o stanju na Letališču Edvarda Rusjana Maribor in predlog podaljšanja začasne rešitve izvajanja storitev obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor s predlogom za sklenitev aneksa št. 1 k Pogodbi o izvedbi naročila št. 2430-19-100033 za izvajanje storitev obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor, Poročevalec: Jernej Vrtovec

12A. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MZI), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

12B. Predlog za uvrstitev projekta 2430-20-0050 Podpora likvidnosti Fraport Slovenija COVID-19 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Poročevalec: Jernej Vrtovec

13. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-20-7091 Izgradnja proizvodnega objekta Lip pohištvo v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13A. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-20-5555 Širitev embalažnega programa 2020-2023 Steklarne Hrastnik v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13B. Predlog za uvrstitev projekta 2130-20-9004 Izgradnja in oprema poslovnega objekta Eurokovinar v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13C. Predlog za uvrstitev projekta 2130-20-9003 Izgradnja objekta Elpro Križnič v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13Č. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-20-1601 Energetska sanacija programske jahalnice v Kobilarni Lipica v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13D. Predlog za uvrstitev projekta 2130-20-9002 Avtomatizacija v družbi Pomgrad d. d. v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13E. Predlog za uvrstitev projekta 2130-20-9005 Izgradnja poslovnega objekta AC Pomurje v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

14. Letno poročilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada za leto 2019 z revizorjevim poročilom, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. ZADEVE EU

15. Predlog odgovora Republike Slovenije na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2020) 6076 final z dne 30. 10. 2020 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz 1. in 3. člena Odločbe Komisije z dne 1. aprila 2005 o določitvi podrobnih pravil za spremljanje ciljev za ponovno uporabo/predelavo in ponovno uporabo/recikliranje iz Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

16. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020) 6102 final z dne 30. 10. 2020 zaradi neizpolnjevanje obveznosti iz točke (ii) pod (1a) prvega odstavka 3. člena Direktive 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta, zadnjič spremenjene z Direktivo 2013/39/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o spremembi direktiv 2000/60/ES in 2008/105/ES v zvezi s prednostnimi snovmi na področju vodne politike,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

17. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020) 6090 final z dne 30. 10. 2020, zaradi nenotifikacije vseh predpisov za prenos Direktive Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Izboljšanje dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah v EU in njenih državah članicah, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

20. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za promet 29. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dodeljevanjem SURE sredstev, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z davčnim postopkom in mednarodnimi pogodbami, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

23. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Ivanuše v zvezi z lovnim turizmom,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek