Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 43. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Bela – širitev v občini Poljčane, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2021, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.6. Predlog odločbe o prevladi druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt HE Mokrice, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    

1.7. Predlog energetske bilance Republike Slovenije za leto 2020, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.8. Predlog soglasja k Sistemskim obratovalnim navodilom za distribucijsko omrežje električne energije, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.9. Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba«, s pregledom izvajanja za obdobje 2018–2020, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.10. Predlog državne ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, verzija 2.0, in Poročilo o stanju na področju obvladovanja tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji (2020), poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.11. Predlog stališča do Odgovora nasprotnega udeleženca na zahtevo za oceno skladnosti Odloka o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico o vprašanju ter do Zahteve Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in Zakona o lokalni samoupravi, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.12. Predlog odgovora na Priporočilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije glede vročanja priporočene pošte in drugih pošiljk s strani državnih organov oziroma ostalih organov oblasti osebam s prijavljenim t. i. zakonskim prebivališčem, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.13. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-20-2019 PET PAK investicija v zgradbo in opremo v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okolja enotnega okenca Evropske unije za carino in spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013, poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

1.15. Predlog za pristop Republike Slovenije k mednarodnemu projektu »Pirati plastike - dajmo, Evropa!« v obdobju 2020–2021, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 15. in 16. decembra 2020 v Bruslju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 17. decembra 2020 v Bruslju, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za notranje zadeve 14. decembra 2020 v Bruslju, poročevalec: Aleš Hojs

1.19. Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na videokonferenčnem sestanku tria predsedstev Nemčije, Portugalske in Slovenije 16. decembra 2020, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.20. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na virtualnem Neformalnem ministrskem srečanju Evropska unija-Latinska Amerika in Karibi (EU27-LAK) 14. decembra 2020 v Berlinu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.21. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o vzajemnem zastopanju pri izdaji vizumov, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.22. Pobuda za sklenitev Protokola o spremembah Sporazuma med pogodbenicami Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNK, daktiloskopskih podatkov in podatkov iz registrov vozil, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.23. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Avstrije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Slovaške republike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o ustanovitvi regionalnega poveljstva komponente za specialno delovanje, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.24. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Bolgarije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstvom za obrambo Madžarske in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o oblikovanju programa večnacionalnega letalstva za specialno delovanje – MSAP, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.25. Predlog sklepa o potrditvi Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo, civilno zaščito in šport Švicarske konfederacije o uporabi letalskega simulatorja AS 332 L1 v letalski bazi Emmen, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.26. Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izgradnji cestnega mostu pri stalnem mejnem prehodu za mednarodni promet potnikov in blaga v cestnem prometu Dragonja (SLO) - Kaštel (RH), poročevalec: Jernej Vrtovec

1.28. Izhodišča za pogovore ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja ob delovnem obisku 15. decembra 2020 v Haagu v Kraljevini Nizozemski, poročevalec: dr. Anže Logar

1.29. Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo Republike Hrvaške dr. Maria Banožića 15. decembra 2020 v Republiki Sloveniji, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.30. Izhodišča za udeležbo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na 20. videokonferenčnem sestanku Odbora ministrov Konvencije o jugovzhodni Evropi 16. decembra 2020, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.31. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor, poročevalec: Boštjan Koritnik

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), poročevalec: Darko Mehikić

2.2. Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: Andrej Jurič  

2.3. Predlog odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

2.4. Predlog odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

2.5. Predlog odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

2.7. Predlog odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

2.8. Predlog odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.9. Predlog odloka o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.10. Predlog odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.11. Predlog odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.12. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

2.13. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

2.14. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MDDSZ, MZ, MZZ, MF, MIZŠ, IP, GSV, MZI, MOP, MJU), poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

2.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu in Svetu o dodatnih ukrepih za odziv na COVID-19, poročevalec: Tomaž Gantar

2.16. Informacija o uspešni prijavi na razpis Evropske komisije s področja zmogljivosti rescEU: vzpostavitev in skladiščenje zalog zdravstvenih sredstev in osebne zaščitne opreme za boj proti resnim čezmejnim zdravstvenim grožnjam, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti – prva obravnava, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu – skrajšani postopek, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

5. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

5.1. Skupščina DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. – Letno poročilo družbe DRI d. o. o. za leto 2019 in Konsolidirano poročilo skupine DRI za leto 2019 ter Akt o spremembah Akta o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

6.1. Predlog imenovanja direktorja Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije

6.2. Predlog imenovanja direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja

6.3. Predlog soglasja k razrešitvi direktorja Nacionalnega inštituta za biologijo

6.4. Predlog soglasja k imenovanju direktorice Nacionalnega inštituta za biologijo

6.5. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Centra šolskih in obšolskih dejavnosti

6.7. Predlog imenovanja na funkcijo direktorja in namestnika direktorja v Svet direktorjev Evropske investicijske banke

6.8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniška šola Rakičan

6.9. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Novo mesto

6.10. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Tolmin

6.11. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Škofja Loka

6.12. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Prva gimnazija Maribor

6.13. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Tabor

6.14. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Postojna

6.15. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Litija

6.16. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi sklepa, s katerim je bil imenovan slovenski del Stalne slovensko-hrvaške mešane komisije za varstvo pred nesrečami za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami

6.17. Predlog sklepa o spremembi sestave Stalne slovensko-avstrijske komisije za mejo, ustanovljene s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 021-05/92-22/3-8 z dne 3. 7. 1992

6.18. Predlog sprememba sestave Mešane slovensko-madžarske komisije za obnavljanje, označevanje in vzdrževanje državne meje, ustanovljene s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 021-05/92-22/3-8 z dne 3. 7. 1992

6.19. Predlog povečanja Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2020 in 2021, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje)

6.20. Predlog spremembe Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2020 in 2021 in Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2020 in 2021 – Ministrstvo za infrastrukturo

6.21. Predlog soglasja k povišanju v generalski čin

6.22. Predlog odgovora na tožbo zoper odločbo Vlade Republike Slovenije o zavrnitvi zahteve za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu

6.23. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi izvensodne poravnave zaradi ureditve lastniških razmerij na nepremičninah s parc. št. 569/2 in 569/3, obe k. o. 438 Lešje

6.24. Predlog sodne poravnave v sodnem postopku, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani zaradi zavrnitve zahtevkov za izplačilo, ugotovitve neupravičenosti stroškov s strani Urada RS za nadzor proračuna ter unovčenju bančnih garancij

6.25. Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in obdobju obremenitve s služnostjo v javno korist zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje

6.26. Predlog sklenitve pogodbe z družbo 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o., Ljubljana o ustanovitvi stavbne pravice na zemljiščih, potrebnih za gradnjo drugega tira železniške proge Divača‒Koper (ureditev območja Bekovec z nasipavanjem viškov izkopnega materiala) in določitev upravljavca na teh zemljiščih

6.27. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča Republike Slovenije na Mestno občino Nova Gorica

6.28. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Mestno občino Kranj

6.29. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča Republike Slovenije na Občino Mozirje

6.30. Predlog sklepa o odločitvi, da se nepremičnina ne proda, in določitvi službenega stanovanja

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

7.1. Predlog razrešitve in imenovanja namestnice člana v Ekonomsko-socialnem svetu, poročevalec: dr. Božo Predalič

8. Usmeritve za uresničitev delne odločbe in sklepa Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-445/20 z dne 3. 12. 2020, Poročevalec: dr. Miha Pogačnik 

9. Osnutek predloga zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7) – nujni postopek, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj