Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 24. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu – skrajšani postopek, Poročevalec: Jernej Vrtovec

II.  ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Predlog uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit v pridobivalnem prostoru Bela - širitev v občini Poljčane, Poročevalec: Jernej Vrtovec

3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog sklepa o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2021, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Predlog odločbe o prevladi druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt HE Mokrice, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Predlog energetske bilance Republike Slovenije za leto 2020, Poročevalec: Jernej Vrtovec

8. Predlog soglasja k Sistemskim obratovalnim navodilom za distribucijsko omrežje električne energije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

9. Skupščina DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. – Letno poročilo družbe DRI d. o. o. za leto 2019 in konsolidirano poročilo skupine DRI za leto 2019 ter Sprejetje Akta o spremembah Akta o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., Poročevalec: Jernej Vrtovec

10. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MF, MZ, MOP, MDDSZ, Vrhovno državno tožilstvo), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

10A. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-20-2019 PET PAK investicija v zgradbo in opremo v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Načrta vlaganj občin Postojna in Pivka v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. ZADEVE EU

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okolja enotnega okenca Evropske unije za carino in spremembi Uredbe (EU)št. 952/2013, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 15. in 16. decembra 2020 v Bruslju, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

14. Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na videokonferenčnem sestanku tria predsedstev Nemčije, Portugalske in Slovenije 16. decembra 2020, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje17. decembra 2020 v Bruslju, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

16. Predlog za pristop Republike Slovenije k mednarodnemu projektu »Pirati plastike - dajmo, Evropa!« v obdobju 2020–2021, Poročevalka: dr. Simona Kustec

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na neformalni videokonferenci ministrov za trgovino 9. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

18. Poročilo o izvedbi 9. Mednarodne videokonference »Dan Afrike« 10. novembra 2020,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

19. Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izgradnji cestnega mostu pri stalnem mejnem prehodu za mednarodni promet potnikov in blaga v cestnem prometu Dragonja (SLO) - Kaštel (RH), Poročevalec: Jernej Vrtovec

20. Izhodišča za 8. zasedanje pogodbenic Konvencije o čezmejnih vplivih na okolje (Konvencije Espoo) in 4. zasedanje Protokola o strateški presoji vplivov na okolje od 8. do 11. decembra v Vilni, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

21. Izhodišča za obisk dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v Italijanski republiki in pri Svetem sedežu 10. in 11. decembra 2020 v Rimu in Vatikanu,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

22. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na virtualnem letnem zasedanju Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada od 12. do 18. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z uporabo lesa in drugih prijaznih materialov za gradnjo DSO in drugih stanovanjskih enot, (DOKONČNA OBRAVNAVA)Poročevalec: Zdravko Počivalšek

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s spodbujanjem potrošnje in gospodarske dejavnosti v času koronavirusa, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreje Zabret v zvezi z izplačilom mesečnega temeljnega dohodka po Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z darovanjem krvi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

27. Predlog odgovora na poslansko pobudo Luke Meseca v zvezi z nujnimi ukrepi za preprečevanje socialne krize, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

28. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi s privatizacijo Slovenskih železnic, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj