Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 24. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in obdobju obremenitve s služnostjo v javno korist zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje, Poročevalec: Aleš Hojs

2. Predlog sklenitve pogodbe z družbo 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o., Ljubljana o ustanovitvi stavbne pravice na zemljiščih, potrebnih za gradnjo drugega tira železniške proge Divača‒Koper  (ureditev območja Bekovec z nasipavanjem viškov izkopnega materiala) in določitev upravljavca na teh zemljiščih, Poročevalec: Jernej Vrtovec

3. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča Republike Slovenije na Mestno občino Nova Gorica, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Mestno občino Kranj, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

5. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča Republike Slovenije na Občino Mozirje, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Predlog sklepa o odločitvi, da se nepremičnina ne proda, in določitvi službenega stanovanja, Poročevalec: Boštjan Koritnik

7. Predlog določitve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dokončnega upravljavca nepremičnine parc. št. 172/13,  k. o. Poljansko predmestje v solastniškem deležu 15/32, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

8. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč na območju koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca nepremičnin v k. o. Dobrova, k. o. Šujica, k. o. Vič, k. o. Trnovsko predmestje, k. o. Polhov Gradec in k. o. Setnik, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

10. Predlog odgovora na tožbo zoper Odločbo Vlade Republike Slovenije o zavrnitvi  zahteve za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

11. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi izvensodne poravnave, zaradi ureditve lastniških razmerij na nepremičninah parc. št. 569/2 in 569/3, obe k. o. 438-Lešje, Poročevalec: Boštjan Koritnik

12. Predlog sodne poravnave v sodnem postopku, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani zaradi zavrnitve zahtevkov za izplačilo, ugotovitve neupravičenosti stroškov s strani Urada RS za nadzor proračuna ter unovčenju bančnih garancij, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

13. Predlog povečanja Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2020 in 2021, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje), Poročevalec: Boštjan Koritnik

14. Predlog spremembe Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2020 in 2021 in Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2020 in 2021 - Ministrstvo za infrastrukturo, Poročevalec: Boštjan Koritnik

15. Predlog pooblastila za zastopanje v upravnih postopkih razlastitve ali omejitve lastninske pravice ter v sodnih postopkih za odmero odškodnine oziroma določitev nadomestila v zvezi z razlastitvijo ali omejitvijo lastninske pravice v javno korist, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi s kadrovskimi menjavami, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

16A. Predlog soglasja k povišanju v generalski čin, Poročevalec: mag. Matej Tonin

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

16B. Predlog imenovanja direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16C. Predlog soglasja k razrešitvi direktorja Nacionalnega inštituta za biologijo, Poročevalka: dr. Simona Kustec

16Č. Predlog soglasja k imenovanju direktorice Nacionalnega inštituta za biologijo, Poročevalka: dr. Simona Kustec

16D. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Poročevalka: dr. Simona Kustec

16E . Predlog nesoglasja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Poročevalec: Tomaž Gantar

16F. Predlog imenovanja direktorja Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

16G. Predlog imenovanja direktorja in namestnika direktorja v svet direktorjev Evropske investicijske banke, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

16H. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniška šola Rakičan, Poročevalka: dr. Simona Kustec

16I. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Novo mesto, Poročevalka: dr. Simona Kustec

16J. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Tolmin, Poročevalka: dr. Simona Kustec

16K. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Škofja Loka, Poročevalka: dr. Simona Kustec

16L. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Prva gimnazija Maribor, Poročevalka: dr. Simona Kustec

16M. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Tabor, Poročevalka: dr. Simona Kustec

16N. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Postojna, Poročevalka: dr. Simona Kustec

16O. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Litija, Poročevalka: dr. Simona Kustec

16P. Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi sklepa, s katerim je bil imenovan slovenski del Stalne slovensko-hrvaške mešane komisije za varstvo pred nesrečami za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami, Poročevalec: mag. Matej Tonin

16R. Predlog sklepa o spremembi sestave Stalne slovensko-avstrijske komisije za mejo, Poročevalec: dr. Anže Logar

16S. Predlog sprememba sestave Mešane slovensko-madžarske komisije za obnavljanje, označevanje in vzdrževanje državne meje, Poročevalec: dr. Anže Logar

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

17. Predlog spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2020 in 2021 – trajni prenos kvote med organoma državne uprave, Poročevalec: Boštjan Koritnik