Skoči do osrednje vsebine

Etilen oksid v sezamovem semenu - poročilo o stanju

Dne 9. in 29. septembra 2020 je Belgija objavila prvi dve informaciji o etilen oksidu v sezamovem semenu iz Indije, posredovani prek EU-RASFF sistema. Dva izvajalca živilske dejavnosti sta belgijski pristojni organ obvestila, da sta v analiziranih vzorcih dokazala vsebnost etilen oksida (8,1 mg /kg in 186 mg/kg).

Zaradi izredno visoke vsebnosti v enem primeru ter pomanjkljivih podatkov o učinkih na zdravje ljudi kot posledice zaužitja je več držav članic umaknilo iz prometa in odpoklicalo s trga sezamovo seme in živila, izdelana iz spornega semena.

Sezamovo seme se v različnih količinah - običajno manjših (tudi samo po 1 % ali več) - uporablja v proizvodnji širokega nabora izdelkov. Tako je ena sama neskladna pošiljka sezamovega semena povzročila obsežne umike in odpoklice živil.

Države članice Evropske unije (EU) si informacije o vseh umikih in odpoklicih izmenjujejo prek sistema hitrega obveščanja za hrano in krmo – EU-RASFF.

Slovenija je prvo informacijo o živilu z vsebnostjo etilen oksida prejela dne 25. septembra 2020.
Ker je bil del pošiljke še v skladišču, drugi del pa v gostinskem obratu (za dopeko v lastni postrežbi), obveščanje potrošnikov ni bilo potrebno, vse neporabljene količine pa so bile zbrane in niso dosegle končnih potrošnikov.

Drugo informacijo o pošiljki z ugotovljeno višjo vsebnostjo etilen oksida v sezamovem semenu smo prejeli dne 15. oktobra 2020. V tem primeru je bilo živilo dano v promet in je lahko doseglo končne potrošnike, zato sta Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in nosilec dejavnosti, odgovoren za živilo, o ugotovitvi višje vsebnosti etilen oksida v sezamovem semenu obvestila javnost.

Dne 9. oktobra 2020 je Evropska komisija (EK) sklicala sestanek kriznih koordinatorjev in predstavila problem sezamovega semena, uporabljenega v najrazličnejših izdelkih, ter o ugotovljeni presežni vsebnosti etilen oksida tudi v drugih pošiljkah iz Indije. Države članice smo se dogovorile o uvedbi enotnih ukrepov. EK je pojasnila, da nekatera podjetja v Indiji etilen oksid uporabljajo za razkuževanje sezamovega semena.

V Evropi uporaba etilen oksida za razkuževanje živil (na primer v skladiščih) ni dovoljena. Mejna vrednost 0,05 mg/kg je določena na podlagi previdnostnega načela (meja določljivosti analitske metode).

Na sestanku smo se dogovorili, da se v primeru ugotovitve prisotnosti te snovi v koncentraciji, ki presega 0,05 mg/kg, v sezamovem semenu ali v končnem izdelku, izvede umik / odpoklic živil iz prometa, ker niso dokazano varna.

Ukrepi so sprejeti na podlagi previdnostnega načela iz Uredbe (ES) številka 178/2002.

Nekatere tretje države imajo manj stroga merila za etilen oksid v živilih (naprimer v ZDA dovoljuje vsebnost 7 mg/kg v sezamovem semenu, Kanada je tik pred sprejemom enakega kriterija (7mg/kg), Nova Zelandija dovoljuje 20 mg/kg v začimbah). Kriterij v Codex Alimentarius ni določen.

Na pristojne organe v Indiji je Evropska komisija naslovila dopis, s katerim jih je pozvala k spoštovanju pravil Unije.

EK je Uredbo (ES) številka 2019/1793 dopolnila z določbami o sezamovem semenu iz Indije, v zvezi z ugotovljenimi ostanki etilen oksida, nedovoljenega pesticida, in zaostrila zahteve za uvoz sezamovega semena iz te države.

Dne 16. oktobra 2020 je Slovenija uvedla nadzor ob uvozu sezamovega semena.
Prva pošiljka sezamovega semena je prispela in bila vzorčena dne 22. oktobra 2020.
Po tem datumu so vse pošiljke sezamovega semena s poreklom iz Indije ob uvozu vzorčene na prisotnost etilen oksida.

Rezultati analize petih (5) vzorcev so pokazali, da so bile 4 pošiljke skladne, v eni pa je vsebnost etilen oksida presegala 0,05 mg/kg. Za omenjeno pošiljko je bila izdana odločba o prepovedi uvoza, zato ni vstopila v živilsko verigo. Rezultate analize še ene pošiljke pa še čakamo.

O problemu etilen oksida v sezamovem semenu je UVHVVR obvestila Trgovinsko zbornico Slovenije ter Gospodarsko zbornico Slovenije - Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij - s pozivom članom zbornic, da te ugotovitve upoštevajo pri izvajanju notranjih kontrol v obratih, ker so nosilci živilske dejavnosti (NŽD) prednostno odgovorni za zagotavljanje varnosti živil v skladu z veljavno zakonodajo.

Umiki in odpoklici živil z vsebnostjo etilen oksida v koncentracijah nad 0,05 mg/kg še vedno potekajo.

UVHVVR sproti posodablja informacije na svoji spletni strani (Obvestila za potrošnike) 

Podatki o tveganjih za zdravje potrošnikov so na voljo na spletišču Nacionalnega inštituta za javno zdravje.