Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 42. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.3. Načrt rešitve prostorske problematike Ministrstva za notranje zadeve, Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve, Generalne policijske uprave in Policijske uprave Ljubljana, poročevalec: Aleš Hojs

1.4. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja družbi MDM invest d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.5. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenski proračunski postavki Ministrstva za zdravje preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2020, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.6. Predlog za uvrstitev novega projekta 1911-20-0009 Tehnična in komunikacijska oprema MO v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.7. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)6300/25 final z dne 7. 10. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/958 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.8. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)6300/25 final z dne 7. 10. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.9. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)6300/25 z dne 7. 10. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2030, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za evropske zadeve 8. decembra 2020, poročevalec: dr. Anže Logar

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za varstvo potrošnikov, 7. decembra 2020, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za telekomunikacije 7. decembra 2020, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za promet 8. decembra 2020, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za energijo 14. decembra 2020, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 3. evropskem vrhu o izobraževanju "Preobrazba digitalnega izobraževanja: krepitev odpornosti v evropskem izobraževalnem prostoru" 10. decembra 2020, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.19. Izhodišča za virtualno udeležbo ministra za javno upravo Boštjana Koritnika na konferenci o digitalni preobrazbi Evrope 8. decembra 2020, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.20. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na videokonferenci "Pakt o migracijah in azilu" 4. decembra 2020, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.21. Pobuda za sklenitev Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o postavitvi modularnega objekta za izobraževalne namene, kot donacijo Republike Slovenije Republiki Albaniji po potresu v novembru 2019, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.22. Informacija o nameravanem podpisu Programskega dogovora št. A.PRG.CAP.671 o usklajevanju vojaških zahtev, povezanih s carino (carina), poročevalec: mag. Matej Tonin

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na XVI. Alpski konferenci v obliki videokonference 10. decembra 2020 v Nici, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.25. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na 10. "To Be Secure Forumu" 11. decembra 2020 v Črni Gori, poročevalec: dr. Anže Logar

1.28. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Konferenci "Rome MED 2020 – Sredozemski dialogi" 4. decembra 2020 v Rimu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.29. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja od 5. do 8. decembra 2020 v Washingtonu, Združene države Amerike, poročevalec: dr. Anže Logar

1.30. Predlog pogodbe o proračunskem financiranju investicije za obnovo hotela Brdo, poročevalec: dr. Božo Predalič

1.31. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici »Casino Drive-in«, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), poročevalec: Darko Mehikić

2.2. Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: Andrej Jurič   

2.3. Predlog načrta sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

2.4. Predlog odloka o podaljšanju petletnega obdobja za udeležbo varnostnega osebja na obdobnem strokovnem izpopolnjevanju in za opravljanje obdobnega preizkusa strokovne usposobljenosti, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.5. Predlog odloka o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

2.6. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

2.7. Predlog nacionalne strategije cepljenja, poročevalec: Tomaž Gantar

3. Predlog zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva – prva obravnava, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici – skrajšani postopek, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča – skrajšani postopek, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

5A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – prva obravnava (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

5B. Predlog dodelitve državne pomoči podjetju Fraport Slovenija, d. o. o., za delno povrnitev škode zaradi posledic COVID-19, poročevalec: Jernej Vrtovec  

5C. Informacija o nadaljevanju priprave strokovnih podlag za poglobitev Ljubljanskega železniškega vozlišča, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

5Č. Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

6. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

6.1. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. - Poslovni načrt družbe 2TDK d. o. o. za obdobje od leta 2021 do leta 2023, povečanje osnovnega kapitala družbe in seznanitev s Pravili o nagrajevanju in dodatnih bonitetah članov poslovodstva družbe 2TDK d. o. o., poročevalec: Jernej Vrtovec

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

7.1. Predlog sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Tamarinu, v Republiki Mauritius

7.2. Predlog sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Tamarinu, v Republiki Mauritius

7.3. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor

7.4. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana

7.5. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Republike Slovenije za otroke in družino

7.6. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Medresorske delovne skupine za spremljanje izdelave ocen tveganj za nesreče, razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče

7.7. Predlog kandidatne liste za izvolitev člana iz Republike Slovenije v Evropskem odboru za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja

7.8. Predlog odločbe o zavrnitvi pritožbe zoper odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, št. 215-114/2019-4 z dne 6. 8. 2020

7.9. Predlog določitve izplačilnih dni za plače pri proračunskih uporabnikih za leto 2021