Skoči do osrednje vsebine

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske lokalnim prebivalcem na mednarodnih operacijah in misijah že 23 let ponosno zagotavljajo mir in varnost

Pripadniki Slovenske vojske že 23 let sodelujejo v mednarodnih operacijah in misijah (MOM) ter tako prispevajo k miru in varnosti prebivalcev v različnih delih sveta. Na številnih kriznih žariščih po svetu zagotavljajo pogoje, da lahko otroci obiskujejo šole, skrbijo za ranljive skupine, pomagajo pri obnovah šol, zagotavljanju pitne vode, oskrbovanju s hrano in opravljajo še veliko drugih humanitarnih aktivnosti.

Mednarodne sile tako v okviru različnih mednarodnih operacij in misij pod okriljem EU, Nata in OZN pomagajo lokalnim prebivalcem; med drugim tudi s premičnimi zdravstvenimi kapacitetami, kot so bolnišnice Role 1 in 2, ki omogočajo lokalnemu prebivalstvu storitve, ki jih v lokalnem zdravstvenem sistemu ne bi bili deležni.

Osnovna naloga mednarodnega sodelovanja na vojaškem področju je uresničevanje dejavnosti, ki učinkovito in neposredno  podpirajo delovanje Republike Slovenije kot partnerice in članice OZN, Nata in Evropske unije. Od vstopa Slovenije v Severnoatlantsko zavezništvo Slovenska vojska še dejavneje sodeluje pri podpori mednarodnega miru, kar obsega predvsem vključevanje njenih pripadnikov v operacije v podporo miru in humanitarne dejavnosti.

Republika Slovenija je prvo napotitev pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske v mednarodne operacije in na misije izvedla že 14. maja 1997, v mednarodno misijo Alba v Albanijo. V kontingentu je bilo takrat 21 pripadnikov Slovenske vojske. Po treh rotacijah so svoje delo končali.

V devetih mednarodnih operacijah in na misijah pod vodstvom Nata, Evropske unije in Združenih narodov trenutno deluje  329 pripadnikov Slovenske vojske. Naloge v službi miru opravljajo v Afganistanu, na Bližnjem vzhodu, v Bosni in Hercegovini, Iraku, na Kosovu, v Libanonu, Maliju, Makedoniji, Srbiji in Sredozemlju. Do danes Slovenska vojska beleži skoraj 14.000 napotitev svojih pripadnic in pripadnikov na različne misije.

Kfor (Kosovo Force)

Težišče delovanja Slovenske vojske v MOM ostaja v Kforju na Kosovu, kjer deluje 42. slovenski kontingent z 242 pripadniki in pripadnicami, ki si prizadevajo zagotavljati in ohranjati varnost na Kosovu za vse državljane, ne glede na njihovo narodnostno poreklo. Slovenska vojska je svoje pripadnike prvič napotila na Kosovo januarja 2000. Do leta 2007 so slovenske enote delovale v sestavi sil drugih vojsk, februarja 2007 pa je Slovenska vojska prvič v svoji zgodovini na mednarodno operacijo in misijo napotila enoto velikosti bataljona. Takrat je bataljon prvič prevzel lastno območje odgovornosti in poveljeval pripadnikom tuje vojske, članice zveze Nato. Sočasno je Slovenska vojska na Kosovo napotila še strokovnjake za civilno-vojaško sodelovanje in izvedla več projektov v okviru pomoči lokalnemu prebivalstvu, ki so bili na lokalni ravni odmevni. 

Naloge slovenskih vojakov na Kosovu vključujejo vzdrževanje varnega in stabilnega okolja, zagotavljanje pogojev za prenos odgovornosti civilnim oblastem, izvajanje kontrole na komunikacijah in kontrolnih točkah, varovanje objektov posebnega pomena ter izvajanje projektov civilno-vojaškega sodelovanja.

Odločna podpora (Resolute Support Mission – RSM)

Slovenska vojska v operaciji Odločna podpora sodeluje na podlagi odločitve vlade o sodelovanju Republike Slovenije na svetovalni misiji Nata Odločna podpora v Afganistanu (sprejeta 27. novembra 2014), kjer je med drugim navedeno, da »stabilizacija in podpora Afganistanu pri prevzemanju odgovornosti za upravljanje, vodenje in razvoj države ostajata med osrednjimi političnimi in varnostnimi nalogami mednarodne skupnosti.« Odločitev predvideva sodelovanje do 10 pripadnikov Slovenske vojske, z možnostjo rotacij.

V nebojni svetovalni misiji Odločna podpora v Afganistanu trenutno deluje štiričlanski slovenski kontingent. Ključne naloge v okviru misije Odločna podpora so:

  • podpora pri načrtovanju ter oblikovanju programov in proračunov,
  • zagotavljanje preglednosti, odgovornosti in pregleda nad delovanjem,
  • zagotavljanje podpore pri spoštovanju načel pravne države in dobrega upravljanja,
  • zagotavljanje podpore pri ustanavljanju in vzdrževanju procesov, kot je oblikovanje sil,
  • pridobivanje, usposabljanje, vodenje in razvoj kadra.

EUTM Mali (European Union training mission)

V Maliju deluje slovenski kontingent, trenutno s tremi pripadniki, ki v vadbenem centru Koulikoro pomagajo usposabljati malijsko vojsko. Skupaj s pripadniki italijanskih oboroženih sil jih učijo osnov preživetja na bojišču, temeljnih bojnih postopkov, strelskih veščin ter osnov medicine.

Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon)

Naloge v operaciji Združenih narodov Unifil opravlja šest pripadnikov 28. kontingenta Slovenske vojske, ki opravljajo nadzor celotnega območja odgovornosti, vključno z nadzorom razmejitvene črte med Libanonom in Izraelom ter vseh vstopnih točk na območje južnega Libanona, pomagajo pa so tudi libanonski vojski pri reševanju nestabilnih razmer.

Kontingent Slovenske vojske na misiji Unifil deluje skladno z resolucijo Varnostnega sveta OZN 1701, pod vodstvom Italije. Naloge misije so nadzor območja, ki se izvaja samostojno in usklajeno z libanonsko vojsko, koordinacija aktivnosti med Izraelom in libanonskimi oblastmi ter pomoč civilnemu prebivalstvu.

UNTSO (United Nations Truce supervision Organization)

V mirovni operaciji, ki je bila ustanovljena leta 1948 in je tako najstarejša misija Združenih narodov, naloge vojaških opazovalcev opravljajo trije pripadniki Slovenske vojske, v dveh različnih državah, Izraelu in Libanonu. Njihova trenutna naloga je nadzorovanje spoštovanja resolucije Združenih narodov 1701 o prenehanju sovražnosti med sprtima stranema. Glavne naloge vojaških opazovalcev so patruljiranje ob razmejitveni, tako imenovani modri črti in v naseljih v južnem Libanonu, sestanki s predstavniki lokalnih oblasti, delo na opazovalnicah in inšpekcijski nadzori na Golanu.

EUNAVFOR MED Irini

V operaciji EUNAVFOR MED Irini, katere glavni cilj je omejevanje delovanja tihotapcev z ljudmi v Sredozemlju, deluje četrti slovenski kontingent, ki šteje tri pripadnike. Ti delujejo v poveljstvu operacije in v operativnem poveljstvu na poveljniški ladji.

Nato NLO Skopje

Glavna naloga dveh predstavnikov Slovenske vojske v Natovi pisarni v Skopju je svetovanje obrambnim strukturam v državi gostiteljici pri vojaškem vidiku varnostnih reform.

Nato MLO Beograd

Slovenska vojska (SV) sodeluje v MLO od 13. januarja 2007. Naloge predstavnika SV v MLO vključujejo usklajevanje in zagotavljanje prostega pretoka blaga ter potnikov pod okriljem Nata preko ozemlja Srbije, sklepanje potrebnih dodatnih sporazumov (podpora države gostiteljice) s srbskimi organi, usklajevanje in povezovanje z Natovimi osebami za stike in organi države gostiteljice, vzdrževanje stalne povezave z ministrstvi Srbije, sodelovanje in usklajevanje z drugimi mednarodnimi organizacijami, omogočanje lažjega prehoda Natovih sil preko državne meje Srbije in zagotavljanje oseb za stike pri vseh vrstah dejavnosti, povezanih s transportom preko ozemlja Srbije.

Natovo poveljstvo Sarajevo in operacija EU Althea

Naloge v Bosni in Hercegovini opravlja 38. slovenski kontingent z 9 pripadniki Slovenske vojske. V Natovem poveljstvu Sarajevo delujejo štiri pripadniki, ki pomagajo Bosni in Hercegovini pri uveljavljanju vojaškega vidika reform varnostnega sektorja, svetujejo vladnim organom Bosne in Hercegovine pri reformi obrambnega sektorja ter usklajujejo aktivnosti in pomoč pri uresničevanju sprejetih ciljev v okviru Partnerstva za mir. Cilj operacije Althea, v kateri delujejo pripadniki Slovenske vojske, je prispevati k varnemu in stabilnemu okolju v Bosni in Hercegovini, preprečiti ponovne izbruhe nasilja ter omogočiti izvajanje preostalih elementov daytonsko-pariškega mirovnega sporazuma. Slovenski kontingent zagotavlja podporo oboroženim silam Bosne in Hercegovine pri gradnji njenih zmogljivosti in usposabljanju.

Neomajna odločenost (Inherent Resolve) v severnem delu Iraka

Od 5. septembra 2016 Slovenska vojska sodeluje s prvim kontingentom na misiji Neomajna odločenost v severnem delu Iraka. Trenutno sta v Erbilu dva pripadnika Slovenske vojske, v Centru za usklajevanje usposabljanja (Kurdistan Training Coordination Center – KTCC), en častnik pa opravlja dolžnost v poveljstvu koalicije pri Osrednjem vojaškem poveljstvu Združenih držav Amerike v Tampi (US CENTCOM). Pripadniki v Erbilu delujejo pod vodstvom Nemčije, ene vodilnih držav na misiji. Skupaj sestavljajo mobilno skupino za usposabljanje in so vključeni v skupino za vzpostavitev partnerskih zmogljivosti (Building Partner Capacity Team – BPCT). V centru za usposabljanje urijo pripadnike iraških oboroženih sil, svetujejo jim kot mentorji, skladno z nalogami, dodeljenimi na naborni konferenci, ki se je končala 10. marca v Tampi, in sicer na področjih pehotne oborožitve in taktike, temeljne medicinske pomoči, inženirstva ter zvez. V prvem kontingentu so predvidene štiri štirimesečne rotacije.

Deček in deklica v Maliju kjer deluje slovenski kontingent, trenutno s tremi pripadniki

Deček in deklica v Maliju kjer deluje slovenski kontingent, trenutno s tremi pripadniki | Avtor: Arhiv SV

1 / 3