Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 41. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.3. Predlog aneksa št. 2 h Koncesijski pogodbi št. 355-02-13/2002 z dne 20. 11. 2003 za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.4. Predlog aneksa št. 2 h Koncesijski pogodbi št. 01407-3/2015 z dne 27. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode iz vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/10 za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Predlog dodatka št. 2 h Koncesijski pogodbi št. 014-35/2015/24 z dne 1. 4. 2015 o koncesiji za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.6. Predlog memoranduma o soglasju v zvezi z gradnjo Potniškega centra Ljubljana, Poročevalec: Jernej Vrtovec 

1.7. Inventurni popis sredstev s področja informatike državne uprave in popis s področja stvarnega premoženja, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.9. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja družbi Zeleni inval invalidsko podjetje za urejanje okolice in objektov d o. o., Litija, da lahko posluje kot invalidsko podjetje, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.10. Predlog odgovora na predlog Varuha človekovih pravic za spremembo Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.11. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke in zagotovitvi pravic porabe (MZZ), poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.12. Predlog za uvrstitev projektov 2555-20-0019 Ureditev Kamniške Bistrice Kamnik - Radomlje - 1. etapa in 2555-20-0020 Rekonstrukcija potoka izpod Barbare v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.14. Predlog mnenja o zahtevi Višjega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti devetega odstavka v zvezi s 1. točko drugega odstavka 112. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič   

1.15. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti drugega odstavka 71. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič   

1.16. Predlog odgovora v predsodnem postopku Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)6300/25 final z dne 7. 10. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/850 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Unija enakosti: akcijski načrt EU za boj proti rasizmu za obdobje 2020–2025, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zaposlovanje in socialno politiko 3. decembra 2020, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za izobraževanje, mladino in šport 30. novembra in 1. decembra 2020, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zdravje 2. decembra 2020, poročevalec: Tomaž Gantar

1.22. Izhodišča za udeležbo na Neformalni videokonferenci ministrov za pravosodje 3. decembra 2020, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov pristojnih za urbane zadeve 30. novembra 2020 in Neformalni videokonferenci ministrov pristojnih za teritorialno kohezijo 1. decembra 2020, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve (Svet ECOFIN) in Evroskupine 30. novembra in 1. decembra 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu ministrov za ekonomske in finančne zadeve (proračun) 3. decembra 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.26. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 1. videokonferenčnem sestanku Foruma za schengen 30. novembra 2020, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.27. Predlog zakona o spremembi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.28. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Mongolije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.29. Informacija o sodelovanju Republike Slovenije v pobudi OECD »Raziskave o kazalnikih, o katerih poročajo pacienti«, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.30. Predlog mnenja o sklepu Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor v zvezi s preveritvijo razpoložljivosti evropskih sredstev za zagotovitev pitne vode v Občini Kanal ob Soči, poročevalec: mag. Andrej Vizjak  

1.31. Predlog soglasja za spremembo Pogodbe o izgradnji objekta gasilsko-reševalne službe na Letališču Cerklje ob Krki, št. 4300-398/2018-1, za dodatna in več dela, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.32. Predlog za uvrstitev projekta 2330-20-0086 Finančna pomoč pri reji prašičev v letu 2020 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.33. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo Uroša Lampreta na virtualnem ministrskem srečanju Jadranske listine 30. novembra 2020, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.34. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na avdio-video konferenci ministrov držav članic EU in držav članic ASEAN (AEMM) 1. decembra 2020, poročevalec: dr. Anže Logar

1.35. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za kulturo in avdiovizualno področje 1. decembra 2020, poročevalec: dr. Vasko Simoniti   

1.37. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), poročevalec: Darko Mehikić

2.2. Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: Andrej Jurič 

2.3. Predlog odloka o dopolnitvi Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

2.4. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

2.5. Predlog sklepa o sofinanciranju lokalnih skupnosti za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

2.6. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

2.7. Predlog sklepa o razporeditvi pravic porabe Ministrstvu za zdravje, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

3. Predlog za potrditev Predloga načrta realizacije zavez iz Koalicijske pogodbe o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije 2020–2022, poročevalec: Peter Šuhel

3A. Predlog zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih – nujni postopek, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

4A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi – prva obravnava, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

4B. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.1. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za javno zdravje

5.2. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za šport

5.3. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve v Ministrstvu za obrambo

5.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve v Ministrstvu za obrambo

5.5. Predlog imenovanja generalne sekretarke Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

5.6. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec

5.7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Celje - Center

5.8. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Novo mesto

5.9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Ormož

5.10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. gimnazija Maribor

5.11. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

5.12. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Konservatorij za glasbo in balet Maribor

5.13. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

5.14. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

5.15. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola Zagorje

5.16. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja zdravstvena šola Celje

5.17. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Slovenj Gradec

5.18. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Center Tabor-Poljane

5.19. Predlog razrešitve članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa

5.20. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij

5.21. Predlog seznanitve z vsebino izvensodne poravnave zaradi ureditve lastniških razmerij

5.22. Predlog odločbe o zavrnitvi pritožbe »Društvo upokojencev Pivka« zoper odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, št. 215-243/2019-5 z dne 12. 8. 2020

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog razrešitve državne sekretarke v Ministrstvu za finance, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6.2. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Okrožnega sodišča v Ljubljani v upravnem sporu, vloženem pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, opr. št. I U 590/2019, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

6.3. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Okrožnega sodišča v Ljubljani v upravnem sporu, vloženem pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, opr. št. I U 1278/2020, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič