Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 40. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit v pridobivalnem prostoru Laze 2 v občini Kočevje, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi zahtev glede učinkovitosti in interoperabilnosti nadzora za enotno evropsko nebo, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo glavne ceste G2-102/1038 Bača–Dolenja Trebuša, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanja zraka z emisijo ogljikovega dioksida, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.7. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov , poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.8. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih in okoliščinah ugotavljanja pogojev pridobitve državljanstva Republike Slovenije v postopku naturalizacije, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.9. Predlog odločbe o podaljšanju obdobja izvajanja koncesije za javno službo svetovanja v čebelarstvu do 31. 12. 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.11. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami med 3. in 6. avgustom 2020, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.12. Predlog odzivnega poročila na Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2019«, št. 320-12/2019/99 z dne 26. avgusta 2020, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.13. Predlog nadaljevanja izvajanja posebnega vladnega projekta »Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij«, poročevalec: Aleš Hojs

1.14. Predlog soglasja k Programu izvedbe infrastrukturne ureditve SPJIP 24 – »Gradnja kaset na ankaranski bonifiki, ureditev ankaranskega obrobnega kanala in gradnja nadomestnih habitatov«, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.15. Predlog soglasja k Programu izvedbe infrastrukturne ureditve SPIJP 2, SPJIP 3, SPJIP 16, SPJIP 17, SPJIŽ 26 – »Nova privezna mesta na južni obali Pomola II«, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.16. Predlog za uvrstitev 12 projektov investicijskega vzdrževanja in obnov JŽI ter sprememb šestih projektov za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti državnega cestnega omrežja v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.17. Predlog za uvrstitev projektov 3330-20-5017 Inovativne nanostrukturne elektrode, 3330-20-5018 Napredni magnetni nanodelci in 3330-20-5019 Načrtovanje perovskitnih katalizatorjev v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.18. Predlog za uvrstitev projekta 3330-20-5022 Intervencije pri Alzheimerjevi bolezni v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.19. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-20-0037 Menjava nepremičnin med RS in MOC v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.20. Predlog za uvrstitev novega projekta 1914-20-0022 Nadgradnja radarja dolgega dosega GM403 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.21. Predlog za uvrstitev dveh projektov 2550-20-0050 Sofinanciranje občinskih projektov v TNP in 2550-20-0055 Obnova lokalne ceste v občini Gorje v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.22. Predlog odgovora na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče), poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.23. Drugo poročilo Ministrstva za javno upravo o opravljenih strokovnih nadzorih občinskih splošnih aktov s stanjem na dan 31. 8. 2020, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.24. Sedmo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

1.25. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Novi ERP za raziskave in inovacije, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.26. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Strategija na področju kemikalij za trajnostnost – Okolju brez strupov naproti, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.27. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutega tuna (Thunnus thynnus) in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EU) št. 640/2010, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.28. Predlog stališča republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za sladkor glede pristopa Združenega kraljestva k Mednarodnemu sporazumu o sladkorju iz leta 1992, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.30. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za vesolje 20. novembra 2020, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.31. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za raziskave 27. novembra 2020, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.32. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualnem Neformalnem srečanju ministric in ministrov za enakost spolov 20. novembra 2020, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.33. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Videokonferenci »Premagovanje COVID-19 – skupaj razvijamo možnosti za močne družine« 24. novembra 2020, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.34. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Berlinskem zunanjepolitičnem forumu ter za pogovore v okviru tria predsedstev Svetu Evropske unije in dvostranskega srečanja z ministrom za zunanje zadeve Zvezne republike Nemčije Heikom Maasom 24. novembra 2020 v Berlinu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.36. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja dr. Stanislava Raščana na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 23. novembra 2020 preko avdio-video konference, poročevalec: dr. Anže Logar  

1.37. Informacija o nameravanem podpisu Sporazuma med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Nacionalno zrakoplovno in vesoljsko upravo Združenih držav Amerike o sodelovanju v programu GLOBE, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.38. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o razumevanju glede konzorcija ALADIN-LACE-HIRLAM za napovedovanje vremena na omejenem območju ter Memoranduma o razumevanju glede sodelovanja med državnimi meteorološkimi in hidrološkimi službami osrednje in jugovzhodne Evrope v okviru RC LACE programa, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.39. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na prvem delu 18. virtualnega zasedanja Regionalnega združenja VI Svetovne meteorološke organizacije 20. novembra 2020, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.40. Pojasnila v zvezi z odzivom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije na Devetnajsto poročilo Republike Slovenije o izvajanju Evropske socialne listine (spremenjene), poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.41. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o medijih, poročevalec: dr. Vasko Simoniti  

1.43. Predlog soglasja k predlogu amandmaja k Predlogu zakona o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (ZIUIZVP), poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.44. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), poročevalec: Darko Mehikić

2.2. Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: Andrej Jurič   

2.3. Predlog odloka o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

2.4. Predlog odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

2.7. Predlog sklepa o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

2.8. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.9. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

2.10. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije v zvezi z nujno zagotovitvijo sredstev Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo za dobavo in plačilo reagentov za laboratorijsko diagnostiko SARS-CoV-2 (COVID-19) za prebivalce Republike Slovenije, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

2.11. Predlog stališča do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Pripravljenost za strategije cepljenja in uvedbo cepiva proti COVID-19, poročevalec: Tomaž Gantar  

3. Predlog zakona o davku na motorna vozila – nujni postopek, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

5. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

5A. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

6.1. Predlog imenovanja generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije

6.2. Predlog razrešitve in imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Urbanistični inštitut Republike Slovenije

6.3. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

6.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Bežigrad

6.5. Predlog razrešitve dosedanjega in imenovanje novega namestnika slovenskega člana v Mednarodni komisiji za Savski bazen

6.6. Predlog mnenja o kandidatih, prijavljenih na eno razpisano mesto kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu

6.7. Predlog javnega poziva za predlaganje kandidatov za direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev

6.8. Predlog povečanja Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2020 in 2021, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

6.9. Predlog odplačnega prenosa kmetijskih zemljišč RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o. – v likvidaciji v last Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

6.10. Predlog seznanitve z vsebino sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke Republike Slovenije zaradi zmanjšanja vrednosti izvedenih del

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

7.1. Predlog imenovanja direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, poročevalec: Jernej Vrtovec

7.2. Predlog določitve člana za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta RTV Slovenija, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

7.3. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za vložitev predloga za dopustitev revizije ter zastopanje v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi v upravnem sporu tožeče stranke zoper toženo stranko Republiko Slovenijo, Ministrstvo za pravosodje ki se je pravnomočno zaključil s sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. I U 1351/2020 z dne 21.10.2020, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič