Skoči do osrednje vsebine

Vlada o amandmajih k Predlogu zakona o finančni razbremenitvi občin

Vlada je na današnji dopisni seji dala soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o finančni razbremenitvi občin.

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o finančni razbremenitvi občin.

Poslovnik vlade določa, da v primerih, kadar vlada določi besedilo predloga akta, ki ga sprejema Državni zbor, in mu ga pošlje v obravnavo, lahko ministrstvo na vloženo besedilo predlaga vložitev amandmaja le ob soglasju vlade.

Z amandmaji se vsebinsko spreminjajo naslednji členi predloga zakona: 18.e, 19.b, in 21:

  • 18.e člen: »V Zakonu o financiranju občin se spremeni četrti odstavek 26. člena ZFO-1 tako, da se glasi:

»(4) Občina je do sredstev državnega proračuna iz prvega odstavka tega člena upravičena za sofinanciranje nalog iz drugega odstavka tega člena v višini 30 odstotkov v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav, če je vključena v skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj ena naloga, ki jo opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Višina sofinanciranja se poveča za 5 odstotkov za vsako dodatno nalogo iz drugega odstavka tega člena, ki jo skupna občinska uprava opravlja za občino, vključeno v skupno občinsko upravo, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 odstotkov sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah.«

  • 19.b člen: V Stanovanjskem zakonu se peti odstavek 121.b člena spremeni tako, da se glasi:

»(5) Sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja zagotavlja državni proračun. Potrebna sredstva se med letom zalagajo iz občinskih proračunov. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij.«

  • 21. člen zakona se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»21. člen

Obveznost plačila prispevkov za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki izvira iz obdobja pred začetkom uporabe tega zakona in za katero je bila prijava v zavarovanje prejeta do začetka uporabe tega zakona, poravna občina, in sicer v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Obveznost plačila prispevkov za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki izvira iz obdobja pred začetkom uporabe tega zakona, pa je bila prijava v zavarovanje prejeta po začetku uporabe tega zakona, poravna Republika Slovenija.

Odjavo iz zavarovanja zavarovancev iz 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju namesto občine izvede Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po uradni dolžnosti.«

Pri členih 19.c, 25.b in 25.c se amandmaji ne nanašajo na vsebinske, ampak nomotehnične spremembe, člen 17.a pa se črta.

Vir: Ministrstvo za javno upravo