Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 21. seje Odbora za gospodarstvo


I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o davku na motorna vozila – nujni postopek, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

2. Predlog zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško – prva obravnava, Poročevalec: Jernej Vrtovec

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit v pridobivalnem prostoru Laze 2 v občini Kočevje, Poročevalec: Jernej Vrtovec

5. Predlog uredbe o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi zahtev glede učinkovitosti in interoperabilnosti nadzora za enotno evropsko nebo, Poročevalec: Jernej Vrtovec

6. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo glavne ceste G2-102/1038 Bača–Dolenja Trebuša, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanja zraka z emisijo ogljikovega dioksida, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov, Poročevalec: Boštjan Koritnik

10A. Predlog odloka o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2020, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

12. Predlog odločbe o podaljšanju obdobja izvajanja koncesije za javno službo svetovanja v čebelarstvu do 31. 12. 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

13. Predlog soglasja k Programu izvedbe infrastrukturne ureditve SPJIP 24 – »Gradnja kaset na ankaranski bonifiki, ureditev ankaranskega obrobnega kanala in gradnja nadomestnih habitatov«, Poročevalec: Jernej Vrtovec

14. Predlog soglasja k Programu izvedbe infrastrukturne ureditve SPIJP 2, SPJIP 3, SPJIP 16, SPJIP 17, SPJIŽ 26 – »Nova privezna mesta na južni obali Pomola II«, Poročevalec: Jernej Vrtovec

15. Predlog odgovora na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

16. Predlog odzivnega poročila na Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2019«, št. 320-12/2019/99 z dne 26. avgusta 2020, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

17.  Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami med 3. in 6. avgustom 2020, Poročevalec: mag. Matej Tonin

19. Predlog za uvrstitev 12 projektov investicijskega vzdrževanja in obnov JŽI ter sprememb šestih projektov za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti državnega cestnega omrežja v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, Poročevalec: Jernej Vrtovec

20. Predlog za uvrstitev projektov 3330-20-5017 Inovativne nanostrukturne elektrode, 3330-20-5018 Napredni magnetni nanodelci in 3330-20-5019 Načrtovanje perovskitnih katalizatorjev v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Poročevalka: dr. Simona Kustec

20A. Predlog za uvrstitev dveh projektov 2550-20-0050 Sofinanciranje občinskih projektov v TNP in 2550-20-0055 Obnova lokalne ceste v občini Gorje v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

21. Predlog za uvrstitev novega projekta 1511-20-0009 Nakup arhivskega sistema, stikal in tiskalnikov ter spremembo izhodiščne vrednosti projekta 1511-17-0009 Obnova in dozidava hotela Brdo v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Božo Predalič

22. Predlog soglasja k Strateškemu načrtu 2019/2024 Instituta informacijskih znanosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

III. ZADEVE EU

23. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Novi ERP za raziskave in inovacije, Poročevalka: dr. Simona Kustec

24. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Strategija na področju kemikalij za trajnostnost – Okolju brez strupov naproti, Poročevalec: Tomaž Gantar

25. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutega tuna (Thunnus thynnus) in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EU) št. 640/2010, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

26. Predlog stališča republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za sladkor glede pristopa Združenega kraljestva k Mednarodnemu sporazumu o sladkorju iz leta 1992, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za vesolje 20. novembra 2020, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za raziskave 27. novembra 2020, Poročevalka: dr. Simona Kustec

29. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve in Evroskupine 5. in 6. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

30. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za telekomunikacije 15. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

31. Informacija o nameravanem podpisu Sporazuma med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Nacionalno zrakoplovno in vesoljsko upravo Združenih držav Amerike o sodelovanju v programu GLOBE, Poročevalka: dr. Simona Kustec

31A. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o razumevanju glede konzorcija ALADIN-LACE-HIRLAM za napovedovanje vremena na omejenem območju ter Memoranduma o razumevanju glede sodelovanja med državnimi meteorološkimi in hidrološkimi službami osrednje in jugovzhodne Evrope v okviru RC LACE programa, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

33. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na prvem delu 18. virtualnega zasedanja Regionalnega združenja VI Svetovne meteorološke organizacije 20. novembra 2020, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

34. Poročilo o delovnem srečanju ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca in ministra za morje, promet in infrastrukturo Republike Hrvaške Olega Butkovića 16. septembra 2020 na Gradu Otočec, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s tehnologijo 5G,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nika Prebila v zvezi z osnutkom nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z osnutkom nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

38. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z usodo EUSAIR stičišča v Izoli, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

39. Predlog odgovora na pobudo skupine poslancev Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke v zvezi s splošno omejitvijo, ki se dotika majhnih gostinskih obratov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek