Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 39. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Čatež d. d. iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97, V-1/63, V-4/63 in V-14/72, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2021, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.6. Predlog sklepa o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2021, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.7. Predlog sklepa o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2021, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.8. Predlog sklepa o določitvi povprečne letne cene toplote za 1MJ toplote (C) za leto 2021, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.9. Program nujnih ukrepov za odpravo posledic nestabilnosti tal majhnega in srednjega obsega za leti 2020 in 2021, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.10. Predlog aneksa št. 8 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.11. Predlog za uvrstitev projekta 2330-20-0085 Finančna pomoč v prireji govejega mesa v letu 2020 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.12. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020) 1390 final z dne 14. 5. 2020 zaradi neizpolnjevanje obveznosti iz 3., 15. in 23. točke 3. člena, točke (e) prvega odstavka 14. člena, prvega do petega odstavka 15. člena, 19. člena, drugega pododstavka tretjega odstavka 21. člena, prvega pododstavka drugega odstavka 22. člena, drugega pododstavka tretjega odstavka 22. člena, drugega in petega odstavka 59. člena, točk (b) in (c) 62. člena ter 2.7 točke drugega pododstavka 6. dela Priloge VI Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja), poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.13. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz desetega odstavka 13. člena Uredbe (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Unije za določene staleže globokomorskih rib za leti 2021 in 2022, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2021 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o pooblastitvi Komisije, da v imenu Evropske unije začne pogajanja za sklenitev sporazuma o ribolovu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska ter Kraljevino Norveško, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.18. Revidirana Projektna naloga za posebni vladni projekt predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za kmetijstvo in ribištvo 16. novembra 2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov pristojnih za notranji trg in industrijo 19. novembra 2020, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 12. virtualni evropski znanstveni delavnici o ERA na visoki ravni 18. novembra 2020, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.25. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na mednarodnem forumu Praški evropski vrh in na srečanju ministrov za zunanje zadeve držav skupine Central 5, 18. novembra 2020 v Pragi, poročevalec: dr. Anže Logar

1.26. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja na virtualnem ministrskem srečanju za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja 16. in 17. novembra 2020, poročevalec: dr. Anže Logar

1.27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 11. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije Gospodarske komisije OZN o čezmejnih učinkih industrijskih nesreč od 7. do 9. decembra 2020 v Ženevi, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.28. Izhodišča za udeležbo predstavnika Republike Slovenije na virtualnem 2. zasedanju Skupščine Mednarodne hidrografske organizacije od 16. do 19. novembra 2020, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.29. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenija Toneta Kajzerja na prvem ministrskem virtualnem sestanku Koalicije za medijsko svobodo, 16. november 2020, poročevalec: dr. Anže Logar

1.30. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES glede začasnih ukrepov v zvezi z davkom na dodano vrednost za cepiva proti COVID-19 ter in vitro diagnostične medicinske pripomočke za COVID-19 v odziv na pandemijo COVID-19, poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

1.31. Predlog stališča do mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, poročevalec: mag. Andrej Šircelj 

1.32. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o šolski prehrani, poročevalka: dr. Simona Kustec   

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), poročevalec: Darko Mehikić

2.2. Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: Andrej Jurič   

2.3. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, poročevalec: Aleš Hojs   Gradivo

2.4. Predlog odloka o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.5. Predlog odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

2.6. Predlog sklepa o podaljšanju odlokov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.7. Predlog nacionalnega programa cepljenja proti COVID-19, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

2A. Predlog dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije, poročevalec: dr. Božo Predalič    Gradivo

3. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca septembra 2020 in Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, poročevalec: Zvonko Černač    Gradivo

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za hrano in ribištvo

4.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za hrano in ribištvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4.3. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Instituta Jožef Stefan

4.4. Predlog soglasja k imenovanju direktorice Inštituta za hidravlične raziskave

4.5. Predlog razrešitve direktorice Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

4.6. Predlog razrešitve namestnika guvernerja in imenovanje namestnice guvernerja Republike Slovenije v Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji, Mednarodnem združenju za razvoj in Mednarodnem združenju za zavarovanje investicij

4.7. Predlog razrešitve predstavnika in imenovanje predstavnice Ministrstva za finance v Administrativnem svetu Razvojne banke Sveta Evrope

4.8. Predlog razrešitve in imenovanja članov v Komisiji za pospeševanje mednarodne menjave

4.9. Predlog imenovanja članov Komisije za strateško blago

4.10. Predlog sklepa o imenovanju članov Komisije za ravnanje z GSO

4.11. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Jurija Vege Idrija

4.12. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana

4.13. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

4.14. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola Jesenice

4.15. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola Slovenska Bistrica

4.16. Predlog seznanitve z odstopom člana Nadzornega sveta družbe 2TDK, d. o. o., in imenovanje novega člana Nadzornega sveta

4.17. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičninah v k. o. 659 Tabor v lasti Univerze v Mariboru

4.18. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnin v k. o. 2092 Duplje in k. o. 2095 Strahinj na Občino Naklo

4.19. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 1724 Brezovica v last Občine Brezovica

4.20. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 1021 Liboje v last Občine Žalec

4.21. Predlog soglasja k sklenitvi menjalne pogodbe med Univerzo v Ljubljani in Mestno občino Ljubljana za ureditev medsebojnih lastniških razmerij

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog imenovanja direktorja Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, poročevalec: Tomaž Gantar

5.2. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Upravnega sodišča Republike Slovenije v upravnem sporu vloženem pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, opr. št. I U 1397/2020 zoper toženo stranko Republiko Slovenijo, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič