Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 119. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

1.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), Poročevalec: Darko Mehikić

1.2. Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), Poročevalec: Andrej Jurič

1.3. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v času epidemije COVID-19, Predlagatelj: minister za zdravje

1.4. Predlog odloka o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

1.5. Predlog odloka o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

1.6. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

1.7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

1.8. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19

1.9. Predlog sklepa o uporabi blaga iz državnih blagovnih rezerv, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

1.10. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZ, MOP, UKOM, SURS, MGRT, MKGP), Predlagatelj: minister za finance

1.11. Informacija o izvedbi projekta UKC LJ - Zagotovitev postelj za COVID-19 bolnike, Predlog za uvrstitev projekta 2711-20-0023 UKC LJ v veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 in Predlogom za zagotovitev Pravic porabe z razporeditvijo sredstev splošne proračunske rezervacije s postavke 200100 »Sredstva iz naslova dodatnega zadolževanja - COVID-19« in konta 4090 na novo postavko 200387 »Sredstva za zdravstvene kapacitete - COVID-19« pri Ministrstvu za zdravje, Predlagatelj: minister za zdravje

2. Predlog uredbe o izvajanju norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2021, Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko

3. Predlog odloka o spremembah Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

4. Predlog odloka o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

5. Predlog odloka o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

6. Predlog odloka o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

7. Predlog sklepa o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2020 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

8. Program za otroke 2020–2025, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

9. Predlog programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav novembra 2019, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

10. Predlog programa sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno infrastrukturo v letu 2020 v občini Kočevje, Predlagatelj: minister za obrambo

11. Druga sprememba Programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2020, Predlagatelj: minister za finance

12. Akcijski načrt izvedbe Strategije kriptografske zaščite podatkov v Republiki Sloveniji za leti 2020 in 2021, Predlagatelj: direktor Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

13. Poslovni načrt koncesionarja za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2020 in Letno poročilo koncesionarja o izvajanju koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2019 ter določitev dejanske višine koncesijske dajatve za leto 2019, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

14. Predlog sklepa o določitvi organov državne uprave po prvem odstavku 9. člena Zakona o informacijski varnosti, Predlagatelj: minister za javno upravo

15. Skupščina družbe Borzen, d. o. o. – Predlog soglasja za izdajo solidarnega poroštva za okvirni kredit družbe BSP, d. o. o., Predlagatelj: minister za infrastrukturo

16. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v imenu zavoda, ki se glasi »Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji«, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

17. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

18. Predlog priporočil za izvedbo oglaševalskih kampanj ministrstev, organov v sestavi ministrstev in vladnih služb, Predlagatelj: direktor Urada Vlade RS za komuniciranje

19. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-20-0035 Obnova objekta Gimnazijski trg 7, Koper, v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

20. Predlog za uvrstitev novih projektov 3340-20-0129 Investicijska vlaganja v Cankarjevem domu 2020, 3340-20-0131 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme JZ 2020 in 3340-20-0133 Investicijsko vzdrževanje SNG Maribor 2020 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Predlagatelj: minister za kulturo

21. Predlog za uvrstitev novega projekta 1811-20-0010 Obnova Vile Maraviglia v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

22. Predlog mnenja o zahtevah za oceno ustavnosti šestega odstavka 109. člena Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, Predlagateljica: ministrica za pravosodje

23. Predlog mnenja o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja drugega in tretjega odstavka 32.c člena Zakona o prevozih v cestnem prometu in 21. a, 21.b in 21.c člena Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

24. Predlog mnenja o predlogu skupine pobudnikov za začasno zadržanje izvrševanja 32.c člena Zakona o prevozih v cestnem prometu in 21. a, 21.b, 21.c in 21.č člena Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

25. Predlog sklepa o spremembi organizacijske strukture priprav in izvedbe predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021, Predlagatelj: generalni sekretar vlade

26. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o ustanovitvi Skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

27. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru - Dvig carinske unije na naslednjo raven: akcijski načrt, Predlagatelj: minister za finance

28. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na Vrhu Berlinskega procesa 10. novembra 2020 v Sofiji, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

29. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 10. novembra 2020 v Bruslju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

30. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za trgovino 9. novembra 2020, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

31. Izhodišča za udeležbo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na virtualni Neformalni konferenci o integraciji in družbeni koheziji 9. novembra 2020, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

32. Informacija o sodelovanju ministrice za pravosodje mag. Lilijane Kozlovič na virtualni konferenci ministrov za pravosodje Sveta Evrope 9. novembra 2020, Predlagateljica: ministrica za pravosodje

33. Predlog zakona o ratifikaciji Pridružitvenega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko vesoljsko agencijo, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

34. Informacija o nameravanem podpisu Dogovora o vodenju projekta PESCO Mreža logističnih vozlišč v Evropi in podpora za operacije, Predlagatelj: minister za obrambo

35. Informacija o načrtovanem podpisu Memoranduma o soglasju o bilateralnih političnih posvetovanjih med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve federativne demokratične Republike Etiopije, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

36. Prispevek Republike Slovenije pri naslavljanju pandemije COVID-19 v državah v razvoju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

38. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na ministrskem srečanju Pobude za obrambno sodelovanje držav srednje Evrope 10. in 11. novembra 2020 v Postojni, Predlagatelj: minister za obrambo

39. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na avdio-video konferenci ministrov držav C5 dne 6. novembra 2020, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

40. Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2019, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

41. Informacija o 9. Mednarodni videokonferenci Dan Afrike 10. novembra 2020, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

42. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji, Predlagatelj: minister za kulturo

43. Predlog imenovanja direktorice Urada Republike Slovenije za mladino, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

44. Predlog imenovanja direktorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, Predlagatelj: minister za finance

45. Predlog razrešitve namestnika guvernerja in imenovanja namestnice guvernerja v Odboru guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj, Predlagatelj: minister za finance

46. Predlog imenovanja predstavnika Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu in Skupini Svetovne banke, Predlagatelj: minister za finance

47. Predlog imenovanja direktorja Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

48. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorja Psihiatrične bolnišnice Idrija, Predlagatelj: minister za zdravje

49. Predlog imenovanja nacionalnega koordinatorja za zunanje vidike digitalizacije, umetne inteligence in kibernetske varnosti, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

50. Predlog imenovanja v Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

51. Predlog sklepa o seznanitvi Vlade Republike Slovenije s prenehanjem opravljanja funkcije častnega konzularnega funkcionarja Republike Ciper v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

52. Predlog pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist št. C2552-20-000071, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

53. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 1009 Ojstriška vas na Občino Tabor, Predlagatelj: minister za okolje in prostor