Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 13. dopisne seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o ratifikaciji Pridružitvenega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko vesoljsko agencijo, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

II.  ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o izvajanju norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2021,Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko

4. Predlog odloka o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

5. Predlog odloka o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

6. Predlog odloka o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

7. Predlog odloka o spremembah Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

8. Predlog sklepa o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2020 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

9. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v imenu zavoda, ki se glasi »Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji«, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

10. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

11. Druga sprememba Programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2020, Predlagatelj: minister za finance

12. Predlog programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav novembra 2019, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

13. Predlog priporočil za izvedbo oglaševalskih kampanj ministrstev, organov v sestavi ministrstev in vladnih služb, Predlagatelj: direktor Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

14. Skupščina družbe Borzen, d. o. o. – Predlog soglasja za izdajo solidarnega poroštva za okvirni kredit družbe BSP, d. o. o., Predlagatelj: minister za infrastrukturo

15. Poslovni načrt koncesionarja za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2020 in Letno poročilo koncesionarja o izvajanju koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2019 ter določitev dejanske višine koncesijske dajatve za leto 2019, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

16. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

17. Predlog za spremembo projekta 2550-19-0020 Alternativna goriva v prometu v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za okolje in prostor

III.  ZADEVE EU

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o ustanovitvi Skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru - Dvig carinske unije na naslednjo raven: akcijski načrt, Predlagatelj: minister za finance

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za trgovino 9. novembra 2020, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

21. Izhodišča za virtualno udeležbo delegacije Republike Slovenije na 10. seji Upravnega odbora, 58. seji Proračunskega odbora ter skupni seji Proračunskega in Upravnega odbora Urada Evropske unije za intelektualno lastnino od 17. do 19. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

22. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Virtualni ministrski konferenci »Inovativni železniški promet - povezovalni, trajnostni, digitalni« 21. septembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

23. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za energijo 6. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

24. Informacija o 9. Mednarodni videokonferenci Dan Afrike 10. novembra 2020, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

25. Predlog za razrešitev in imenovanje člana slovenske delegacije Stalne mešane komisije za izvajanje Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

26. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije št. 54976-2/2019/6 z dne 3. 5. 2019 v zvezi s prenosom pravic upravljanja z nepremičninami za potrebe ICPE, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

27. Poročilo o udeležbi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na konferenci »Tourism 365?« 6. oktobra 2020 v Tuhelju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

28. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Letnem zasedanju sveta guvernerjev in volitvah predsednika Evropske banke za obnovo in razvoj 7. in 8. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

V.  ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s PayPalom, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s tarifo za uporabo avtorskih del, (PONOVNA OBRAVNAVA) (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s storitveno in industrijsko razvojno strategijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s skupno kmetijsko politiko in okoljsko-podnebnimi ukrepi za podeželje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z železniško progo Grosuplje–Kočevje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

34. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z nekdanjimi imetniki podrejenih obveznic bank, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance