Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 115. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

1.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), predlagatelj: glavni inšpektor Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije

1.2. Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), predlagatelj: minister za notranje zadeve   

1.3. Predlog odloka o izvajanju ukrepa izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZ, MDDSZ, GSV, SURS, MP, MJU, MK, sodišča), predlagatelj: minister za finance    Gradivo

1.5. Predlog mnenja o Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, predlog odgovora na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-Cov-2 in predlog odgovora na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-Cov-2 (Uradni list RS, št. 155/20), predlagatelj: minister za notranje zadeve

1.6. Predlog odgovora na Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega in tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-Cov-2, predlagatelj: minister za notranje zadeve

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – prva obravnava, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

6. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

7. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim, predlagatelj: vršilec dolžnosti direktorja Urada za narodnosti    Gradivo

8. Skupščina družbe Družba za upravljanje terjatev bank, d. d. - Letno poročilo DUTB, d. d., za leto 2019, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

9. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami in točo med 29. in 30. julijem 2020, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

10. Predlog za uvrstitev projektov 3330-20-5015 Regeneracija odpadnih surovin in materialov in 3330-20-5016 Redukcija, oksidacija, recikliranje v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

11. Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana za leto 2019, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

12. Predlog projektov Republike Slovenije za tehnično pomoč v zvezi z izvajanjem Programa Evropske komisije za podporo strukturnim reformam za leto 2021, oktober 2020, predlagatelj: minister za finance

14. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020) 1472 final z dne 2. 7. 2020 zaradi nepravilnega prenosa prvega pododstavka prvega odstavka 12. člena Direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode v skladu z razlago Sodišča Evropske unije v zadevi C-529/15 (Folk), predlagatelj: minister za okolje in prostor

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o strategiji EU za mala plačila, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o strategiji EU za digitalne finance, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Unija kapitalskih trgov za ljudi in podjetja - nov akcijski načrt, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu Mednarodne organizacije za kavo, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2021 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Sredozemskem in Črnem morju, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o spremembi Začasnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani zaradi pristopov Neodvisne države Samoe in Salomonovih otokov in prihodnjih pristopov drugih pacifiških otoških držav, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z zgornjo mejo za leto 2022, letnim zneskom za leto 2021, prvim obrokom za leto 2021 ter okvirno in nezavezujočo napovedjo pričakovanih letnih zneskov prispevkov za leti 2023 in 2024, predlagatelj: minister za zunanje zadeve    Gradivo

22. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju enotnega evropskega neba (prenovitev), predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve in Evroskupine 3. in 4. novembra 2020, predlagatelj: minister za finance

25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zdravje 30. oktobra 2020, predlagatelj: minister za zdravje   

26. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prenehanju veljavnosti bilateralnih investicijskih pogodb med državami članicami Evropske unije, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

27. Informacija o nameravanem podpisu not o pristopu Italijanske republike o sodelovanju v operativnem in funkcionalnem memorandumu Centra odličnosti za civilno-vojaško sodelovanje, predlagatelj: minister za obrambo

28. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Severne Makedonije za obdobje od 2020 do 2021, predlagatelj: minister za zunanje zadeve    Gradivo

29. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na virtualnem 130. zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope 4. novembra 2020, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

30. Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo mag. Mateja Tonina 2. in 3. novembra 2020 na Madžarskem, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

31. Izhodišča za udeležbo Gašperja Dovžana, državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve, na srečanju zunanjih ministrov udeleženk Procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi 6. novembra 2020 v Antaliji, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

31A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o pacientovih pravicah, predlagatelj: minister za zdravje   

33. Predlog prenehanja funkcije vrhovnega državnega tožilca svetnika na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, predlagateljica: ministrica za pravosodje

34. Predlog imenovanja okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, predlagateljica: ministrica za pravosodje

35. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, predlagateljica: ministrica za pravosodje

36. Predlog imenovanja okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, predlagateljica: ministrica za pravosodje   

37. Predlog imenovanja vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, predlagateljica: ministrica za pravosodje

38. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, predlagateljica: ministrica za pravosodje

39. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega sekretarja Ministrstva za pravosodje, predlagateljica: ministrica za pravosodje

40. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja Ministrstva za pravosodje, predlagateljica: ministrica za pravosodje

41. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, predlagatelj: minister za finance

42. Predlog imenovanja direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

43. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Šentvid, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

44. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Šentjur, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

45. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Tehniški šolski center Maribor, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

46. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Celje, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

47. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

48. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

49. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Koroškega doma starostnikov Dravograd, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

50. Predlog imenovanja ambasadorja Republike Slovenije za šport, strpnost in fair play, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

51. Predlog pooblastila Državno odvetništvo Republike Slovenije za vložitev izrednih pravnih spredstev v zvezi s sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije, oddelka v Novi Gorici, opr. št. III U 82/2020-33 z dne 17. 9. 2020, izdano v upravnem sporu tožnika, predlagatelj: minister za notranje zadeve

52. Predlog akta o spremembah Akta o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

54. Informacija o poteku mandata direktorja in predsednika sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, predlagatelj: minister za finance