Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 12. dopisne seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – prva obravnava, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

2. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prenehanju veljavnosti bilateralnih investicijskih pogodb med državami članicami Evropske unije, Poročevalec: dr. Anže Logar

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, Poročevalec: Jernej Vrtovec

4. Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana za leto 2019, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

7. Predlog odloka o izvajanju ukrepa izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

8. Skupščina družbe Družba za upravljanje terjatev bank, d. d. – Letno poročilo DUTB, d. d., za leto 2019, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami in točo med 29. in 30. julijem 2020, Poročevalec: mag. Matej Tonin

10. Predlog za uvrstitev projektov 3330-20-5015 Regeneracija odpadnih surovin in materialov in 3330-20-5016 Redukcija, oksidacija, recikliranje v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Poročevalka: dr. Simona Kustec

11. Predlog za spremembo projekta 2555-19-0009 Sanacija brežine reke Vipave v Mirnu v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. ZADEVE EU

12. Predlog projektov Republike Slovenije za tehnično pomoč v zvezi z izvajanjem Programa Evropske komisije za podporo strukturnim reformam za leto 2021, oktober 2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

13. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020) 1472 final z dne 2. 7. 2020 zaradi nepravilnega prenosa prvega pododstavka prvega odstavka 12. člena Direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode v skladu z razlago Sodišča Evropske unije v zadevi C-529/15 (Folk), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o strategiji EU za mala plačila, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o strategiji EU za digitalne finance, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Unija kapitalskih trgov za ljudi in podjetja - nov akcijski načrt, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu Mednarodne organizacije za kavo, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

18. Predlog stališča Repubike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2021 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Sredozemskem in Črnem morju, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o spremembi Začasnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani zaradi pristopov Neodvisne države Samoe in Salomonovih otokov in prihodnjih pristopov drugih pacifiških otoških držav, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z zgornjo mejo za leto 2022, letnim zneskom za leto 2021, prvim obrokom za leto 2021 ter okvirno in nezavezujočo napovedjo pričakovanih letnih zneskov prispevkov za leti 2023 in 2024, Poročevalec: dr. Anže Logar

21. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju enotnega evropskega neba (prenovitev), Poročevalec: Jernej Vrtovec

22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve in Evroskupine 3. in 4. novembra 2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za promet 29. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

24. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem svetu ministrov za okolje (podnebje) 30. septembra 2020 in 1. oktobra 2020 v Berlinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

25. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 44. videokonferenčnem sestanku Odbora za evropski statistični sistemi 8. in 9. oktobra 2020,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

26. Izhodišča za delovno srečanje državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Aleša Miheliča z državnim sekretarjem na Ministrstvu za pomorstvo, promet in infrastrukturo Republike Hrvaške Tomislavom Mihotićem 27. oktobra v Zagrebu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: Jernej Vrtovec

27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualnem Ministrskem zasedanju Sveta Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj 28. in 29. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Drugem izrednem zasedanju Konference pogodbenic konvencije o biotski raznovrstnosti (CBD ExCOP 2), Prvem izrednem zasedanju Konference pogodbenic, ki služi kot zasedanje pogodbenic Kartagenskega protokola o biološki varnosti (CP COP ExMOP 1) in Prvem izrednem zasedanju pogodbenic Konference pogodbenic, ki služi kot zasedanje pogodbenic Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe (NP COP ExMOP 1), ki bodo potekala virtualno od 16. do 19. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

29. Predlog sklepa o spremembi Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 51003-1/2020/3 z dne 23. 1. 2020 v zvezi z imenovanjem predstavnikov Vlade Republike Slovenije v meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije s posameznimi državami, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

30. Poročilo o delovnem srečanju državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Blaža Košoroka z državnim sekretarjem, pristojnim za jedrsko elektrarno Paks, Palom Kovacsem ter z ministrskim komisarjem za mednarodne odnose v energetiki Palom Sagvarijem 17. in 18. septembra 2020 v Budimpešti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pregledom nad proračunsko porabo v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z dvigom produktivnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z afero SRIPT, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s skupno kmetijsko politiko in razvojem podeželja po letu 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek