Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 12. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve javnega zavoda Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca kot upravljavca nepremičnin v k. o. 1379 Sevnica, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

2. Predlog določitve Doma upokojencev Center, Tabor - Poljane za upravljavca nepremičnin v k. o. 1738 Dravlje in v k. o. 1737 Tabor, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

3. Predlog določitve javnega zavoda Dom Tisje kot upravljavca nepremičnin v k. o. 17849 Vintarjevec, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

4. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca več nepremičnin v k. o. 660 Studenci, k. o. 676 Pekre in v k. o. 677 Zgornje Radvanje, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

5. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin vse k. o. 1827 Krka, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

6. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin v k. o. 2169 Kranjska Gora, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

7. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo kot upravljavca nepremičnine dela stavbe v k.o. 1772 Slape, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za javno upravo

8. Predlog določitve Ministrstva za obrambo za upravljavca nepremičnin navedenih v prilogi sklepa, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za obrambo

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

9. Predlog soglasja k nameri o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji, ki se na prvi stopnji vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. P 1481/2019-III, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

10. Predlog odgovora na tožbo zoper sklep Vlade Republike Slovenije št. 01415-52/2020/4 z dne 30. 09. 2020, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

11. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije kot tožene stranke v upravnem sporu pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije, opr. št. I U 1442/2020, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

12. Predlog akta o spremembah Akta o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve 

14. Predlog odloka o Odboru za upravljanje informacijske varnosti, Predlagatelj: minister za javno upravo

15. Informacija o poteku mandata direktorja in predsednika sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, Predlagatelj: minister za finance

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s povečanjem Skupnega kadrovskega načrta pri predsedniku vlade in generalnem sekretarju vlade, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: generalni sekretar vlade

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s Skupnim kadrovskim načrtom za leti 2020 in 2021 in popolnjevanjem delovnih mest inšpektorjev, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za javno upravo

IV.  PREDLOGI IMENOVANJ

18. Predlog prenehanja funkcije vrhovnega državnega tožilca svetnika na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, Predlagateljica: ministrica za pravosodje

19. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo, Predlagatelj: minister za kulturo

20. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega sekretarja Ministrstva za pravosodje, Predlagateljica: ministrica za pravosodje

21. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja Ministrstva za pravosodje, Predlagateljica: ministrica za pravosodje

22. Predlog imenovanje direktorice Urada Republike Slovenije za mladino, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

23. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Predlagatelj: minister za finance

24. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika Vlade Republike Slovenije v Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

25. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Šentvid, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

26. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Šentjur, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

27. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Tehniški šolski center Maribor, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

28. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Nova Gorica, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

29. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Celje, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

30. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

31. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, 01412-20/2020Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

32. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Koroškega doma starostnikov Dravograd, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

33. Predlog imenovanja ambasadorja Republike Slovenije za šport, strpnost in fair play, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

34. Predlog odločbe o nadomestilu plače po prenehanju funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano