Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 18. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb – prva obravnava, Poročevalec: Jernej Vrtovec

1A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o davku na digitalne storitve, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

2. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Predlog odloka o finančni pomoči v prireji govejega mesa za obdobje od 1. junija 2020 do 30. septembra 2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

5. Predlog programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij s poplavami v letu 2019, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Poročilo o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2018 in Poročilo o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2019, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6A. Predlog za uvrstitev treh novih projektov, ki sodijo v skupino projektov 2330-13-S007 Raziskave v kmetijstvu in gozdarstvu v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

7. Predlog za uvrstitev 52 novih projektov in 10 sprememb v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2020–2023, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

7A. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8. Poročilo o opravljenem nadzoru nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 2019 ter nad delom direktorice agencije in predlog soglasja o pokritju presežka odhodkov nad prihodki Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

9. Posredovanje splošnega akta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za objavo v Uradnem listu RS - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

10. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Zavoda za gradbeništvo Slovenije za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

III. ZADEVE EU

10A. Osnutek proračunskega načrta 2021, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

11. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)3150/26 z dne 27. 5. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Izvedbene direktive Komisije (EU) 2019/68 z dne 16. januarja 2019 o določitvi tehničnih specifikacij za označevanje strelnega orožja in njegovih bistvenih sestavnih delov v skladu z Direktivo Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja v pravni red Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

12. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)3150/26 z dne 27. 5. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Izvedbene direktive Komisije (EU) 2019/69 z dne 16. januarja 2019 o določitvi tehničnih specifikacij za plašilno in signalno orožje v skladu z Direktivo Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja v pravni red Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC), glede pristopa Republike Uzbekistan k Mednarodnemu sporazumu o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odpravi carin na nekatere proizvode, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

15A. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Krepitev evropskih podnebnih ambicij do leta 2030 - Vlaganje v podnebno nevtralno prihodnost v korist naših državljanov, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 19. in 20. oktobra 2020 v Luksemburgu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Ministrski konferenci o evropskem raziskovalnem prostoru (ERA) 20. oktobra 2020 v Bonnu, Poročevalka: dr. Simona Kustec

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 18. septembra 2020 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA) Poročevalec: Zdravko Počivalšek

20. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 21. septembra 2020 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

21. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janša na postavitvi temeljnega kamna pri izgradnji električnega daljnovoda Cirkovce-Pince 14. oktobra 2020 v Kidričevem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualnem letnem zasedanju Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada od 12. do 18. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 29. zasedanju Stalneslovensko-avstrijske komisije za Dravo 21. in 22. oktobra 2020 na Ptuju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s pooblastili Finančne uprave Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s protitočno zaščito, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pridelovalci ekološke hrane in najemi/zakupi državnih obdelovalnih površin, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s Strategijo EU za biotsko raznovrstnost do 2030, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

28. Predlog odgovora na poslansko pobudo Matjaža Hana v zvezi s podaljšanjem veljavnosti turističnih bonov in možnostjo kompenzacije vrednosti bonov za druge storitve za starostnike in stanovalce v DSO-jih, Poročevalec: Zdravko Počivalšek